„Tiltai“ iškeliavo žiemoti

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ray Bart­kaus ins­ta­lia­ci­ja į Plungės jūrą, ža­da­ma, su­grįš pa­va­sarį
Plun­giš­kiai, mėgstan­tys pa­si­vaikš­čio­ti nau­jai su­tvar­ky­ta va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­kran­te, šią sa­vaitę tik­riau­siai jau pa­stebė­jo, kad užt­van­ko­je ne­be­li­ko per naktį švie­tu­sių me­ni­nin­ko Ray Bart­kaus Plun­gei su­kurtų ins­ta­lia­cijų.

Kaip in­for­ma­vo Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, nors bu­vo pla­nuo­ta me­ni­ne kom­po­zi­ci­ja „Til­tai“ Plungės jūro­je džiaug­tis iki pat lapk­ri­čio, vis tik, pa­si­ta­rus su mies­to se­niū­ni­ja, nu­tar­ta ją iš­mon­tuo­ti kiek anks­čiau. Prie­žas­tis – itin išau­gu­si elekt­ros kai­na.

„Nors ten su­mon­tuo­tas LED ap­švie­ti­mas ir tos elekt­ros su­var­to­ja vi­sai ne­daug, vis tik nu­tarėm ne­beer­zin­ti žmo­nių – iš­mon­tuo­ti jau da­bar. Par­si­ve­šim pas sa­ve į žir­gyną san­dėliuo­ti per žiemą, o kitą pa­va­sarį, orams su­ši­lus, vėl grąžin­si­me į Plungės jūrą. Kas ži­no, gal ir elekt­ra ta­da jau bus kiek pi­gesnė“, – sakė A. Ba­ka­naus­kas.

Šią va­sarą, ruo­šian­tis Plungės mies­to šven­tei, JAV gy­ve­nan­tis me­ni­nin­kas R. Bart­kus Plungė­je be „Tiltų“ su­mon­ta­vo dar tris sa­vo ins­ta­lia­ci­jas. Žir­gy­ne lan­ky­to­jai galė­jo iš­vys­ti kom­po­zi­ciją „So­dai“ – ją Že­mai­čių dailės mu­zie­jus iš Vil­niu­je esan­čio MO mu­zie­jaus bu­vo pa­si­sko­linęs trum­pam, ruo­šian­tis ati­da­ry­ti tarp­tau­tinį My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­valį ši ins­ta­lia­ci­ja grįžo į sos­tinę.

Plungės mies­to šventės me­tu par­ke, ąžuolų gi­raitė­je, bu­vo įžieb­ta ir tre­čio­ji R. Bart­kaus ins­ta­lia­ci­ja – „Vai­ni­kai“. Pa­sak A. Ba­ka­naus­ko, šio­ji, skir­tin­gai nei „Til­tai“, ne­bi­jo šal­čių, tad ga­li būti par­ke eks­po­nuo­ja­ma ir per žiemą.

„Vis tik gal­vo­ja­me ją per­kel­ti ar­čiau rūmų ar žir­gy­no, gal į par­terį. Įdo­mu bus pa­ma­ty­ti šią ins­ta­lia­ciją ki­to­kio­je ap­lin­ko­je – nu­kri­tus la­pams ar žiemą pa­sni­gus, tad tik­rai steng­simės, kad ji veiktų iš­ti­sus me­tus. Gal tik tau­py­da­mi tą pa­čią elektrą iš­jung­si­me esant pra­stam orui ar­ba įjung­si­me sa­vait­ga­lio va­ka­rais, kai par­ke dau­giau lan­ky­tojų“, – pla­nais da­li­no­si mu­zie­jaus di­rek­to­rius.

O štai ket­vir­to­sios Plungė­je pla­nuo­tos pri­sta­ty­ti R. Bart­kaus ins­ta­lia­ci­jos „Saulės ta­kas“ plun­giš­kiai taip ir neiš­vy­do. Pa­gal me­ni­nin­ko su­ma­nymą prie­šais rūmus su­mon­tuo­tuo­se veid­rod­žiuo­se at­si­spin­din­tys saulės spin­du­liai, sau­lei kei­čiant tra­jek­to­riją, turė­jo ke­liau­ti rūmų fa­sa­du, taip su­kur­da­mi sa­vo­tišką švie­sos žaismą.


Bir­želį Plungė­je viešėjęs R. Bart­kus, duo­da­mas in­ter­viu „Že­mai­čiui“, pa­si­džiaugė, kad veid­rod­žiai prie­šais rūmus jau su­mon­tuo­ti, be­li­ko su­lauk­ti giedrų dienų. Ta­čiau ga­liau­siai, nu­švi­tus sau­lei, veid­ro­di­nes ins­ta­lia­ci­jas kuo sku­biau te­ko iš­mon­tuo­ti.

„Vieną dieną vaikš­čio­da­mas po mu­zie­jaus sa­les pa­ju­tau – to­kia kait­ra nuo tų veid­ro­di­nių at­spind­žių. O juk rūmuo­se eks­po­nuo­ja­me iš M. K. Čiur­lio­nio mu­zie­jaus pa­si­sko­lin­tus XVII–XVIII am­žiaus me­no kūri­nius, gau­su kitų ver­tingų eks­po­natų. Su­sirū­pi­nom ne tik jų, bet ir pa­čio pa­sta­to sau­gu­mu. Pa­si­tarę su R. Bart­kum nu­tarėm iš­mon­tuo­ti tuos veid­rod­žius, ne­be­ri­zi­kuo­ti. Jis pa­ts pri­si­pa­ži­no neaps­kai­čiavęs“, – pa­sa­ko­jo A. Ba­ka­naus­kas.

Ir pri­si­pa­ži­no, kad Že­mai­čių dailės mu­zie­jus jau dėlio­ja kitų metų pla­nus, svars­to, kuo nu­ste­bins plun­giš­kius ir sve­čius per kitą mies­to šventę: „Galbūt tai bus kūrėjai iš Is­pa­ni­jos ar iš Lat­vi­jos. Kol kas ne­no­rim at­skleis­ti vis­ko, dėlio­jam biud­že­tus, ra­šom pa­raiš­kas fi­nan­sa­vi­mui. Daug kas re­mia­si į fi­nan­sus, bet su­ma­nymų tu­rim, ir ne vieną.“