Tradicinė pilietiškumo diena Alsėdžiuose netradiciškai

Li­nos MA­TU­ZIENĖS nuo­trau­ka
Ska­niau­sią košė iš­virė Alsėd­žių gim­na­zi­jos mo­ky­tojų ko­man­da
Lie­tu­vių liau­dies ir pa­trio­ti­nių dainų skam­be­sys, pa­ki­li or­kestrų mu­zi­ka, gar­dus ka­rei­viš­kos košės kva­pas ir sko­nis, būriai sta­tu­ti­nių pa­reigūnų bei jų pro­fe­si­jo­mis su­si­domė­ju­sių žmo­nių. Taip at­rodė pra­ėjęs šeš­ta­die­nis Alsėd­žiuo­se. Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ini­cia­ty­va tra­di­ciš­kai pa­minė­ta Par­ti­zanų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­menės ir vi­suo­menės vie­nybės die­na. Tie­sa, šie­met ji bu­vo ki­to­kia – ren­gi­nio nau­jo­ve ta­po ka­rei­viš­kos košės vi­ri­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me ne­pra­len­kia­mos bu­vo „Gim­nazėjės gas­padėnės“.Skambė­jo lie­tu­vių liau­dies ir pa­trio­tinės dai­nos

Šven­tinė die­na Alsėd­žiuo­se pra­si­dėjo gim­na­zi­jo­je su­reng­tu res­pub­li­ki­niu pi­lie­ti­nių dainų kon­kur­su „Su­dai­nuo­ki­me Lie­tu­vai“, su­kvie­tu­siu būrį dai­ni­ninkų.

Par­ti­zanų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­menės ir vi­suo­menės vie­nybės die­nai skir­tas dainų kon­kur­sas, kaip sakė jį vedęs Alsėd­žių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Žydrū­nas Pu­raus­kis ir jam tal­ki­nu­si Vai­da Sil­kaus­kenė, yra vie­nas iš ren­gi­nių, ku­riais Alsėd­žiai no­ri įro­dy­ti esan­tys ver­ti šie­met jiems su­teik­to Lie­tu­vos ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės var­do.

Prieš pa­kvies­da­mi į sceną vie­nas po ki­to pa­si­rod­žiu­sius kon­kur­so da­ly­vius, ren­gi­nio vedė­jai vi­sus su­pa­žin­di­no su ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja: Alsėd­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi Re­gi­man­tu Ka­va­liaus­ku, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ro di­rek­to­re Ri­ma Jo­ku­baus­kie­ne, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos et­nog­ra­fe Al­do­na Kup­re­ly­te ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ju­li­ja Va­lan­čie­ne. Ko­mi­si­jai pir­mi­nin­ka­vo iš ki­to Lie­tu­vos ga­lo at­vy­ku­si cha­riz­ma­tiš­ko­ji te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo laidų vedė­ja, et­no­mu­zi­ko­logė Zi­ta Kel­mic­kaitė.

Žod­žio ki­šenė­je neieš­kan­ti vieš­nia ren­ginį pa­darė ypa­tin­gu – jos šmaikš­čių pa­stebė­jimų neiš­vengė ne tik ko­le­gos ko­mi­si­jos na­riai, bet ir į kon­kursą su­va­žiavę dai­ni­nin­kai: Rūtos Čer­nec­kienės va­do­vau­ja­mi Plungės tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to mo­terų ir Žli­binų kultū­ros cent­ro mo­terų an­samb­liai, Ša­tei­kių kultū­ros cent­ro miš­rus vo­ka­li­nis an­samb­lis ir jo va­dovė Lai­ma Do­mar­kienė, Alsėd­žių gim­na­zi­jos vai­kinų vo­ka­li­nis an­samb­lis, ku­rio va­do­vas – Mar­ty­nas Mi­liaus­kas, alsė­diškė so­listė Ive­ta Sil­kaus­kaitė, die­viš­ko bal­so sa­vi­ninkė Dia­na Pau­laus­kienė iš Pla­te­lių, Ri­tos Šu­kienės va­do­vau­ja­ma et­nos­tu­di­ja ir jos ma­žie­ji dai­norė­liai Ed­ga­ras Pet­ro­vas, Jo­nas Nar­ke­vi­čius ir Be­ne­dik­tas Dauk­ša, bei Pla­te­lių me­no mo­kyk­los due­tas Ro­ber­ta ir Au­gustė Bag­do­naitės (va­dovė – Kris­ti­na Kond­ra­ta­vi­čienė), ku­rioms pri­tarė ir Alsėd­žių kultū­ros cent­ro ka­pe­la „Alsė­da“, vėliau pa­si­rod­žiu­si su sa­vo miš­riu an­samb­liu.

„Aš kai pa­ma­čiau gim­na­zi­jos di­rek­to­rių, su­pra­tau, kodėl ta gim­na­zi­ja taip ge­rai gy­ve­na, – toks gra­žus vy­ras. Kur jūs matė­te to­kias mėly­nas akis? Koks pa­čių Alsėd­žių gro­žis, o dar kai pra­dėjo pa­sa­ko­ti, kas čia vyks­ta... Aš jums ga­liu duo­ti ran­kas, ko­jas nu­ka­po­ti – aš vėl at­va­žiuo­siu į Alsėd­žius ir „Ry­to su­kti­nis“ naują se­zoną čia tik­rai su­ksis“, – svei­kin­da­ma vi­sus že­mai­čius, su­ge­ban­čius taip gra­žiai ir jaut­riai dai­nuo­ti apie skausmą, apie bai­sius da­ly­kus, apie karą, žmo­gaus gėlą, kalbė­jo Z. Kel­mic­kaitė.

Nus­kambė­jus vi­soms dai­noms, ku­rių vi­si da­ly­viai turė­jo at­lik­ti po dvi – lie­tu­vių liau­dies ir pa­trio­tinę, – ko­mi­si­ja sėdo rink­ti ge­riau­siųjų. To­kiais pri­pa­žin­ti ma­žie­ji sa­lan­tiš­kiai, nuo pirmųjų sce­no­je aki­mirkų sa­vo bal­sais, dai­no­mis bei ap­ran­ga „nu­gink­lavę“ tiek ko­mi­siją, tiek pub­liką. Jiems ati­te­ko 100 eurų pi­ni­ginė do­va­na.

Sa­vo nu­galė­toją iš­si­rin­ko ir pub­li­ka – dau­giau­siai jos sim­pa­tijų pelnė ša­tei­kiš­kių ko­lek­ty­vas.


Ska­niau­sią košę iš­virė alsė­diškės mo­ky­to­jos

Gerą nuo­taiką Z. Kel­mic­kaitė da­li­no be­si­suk­da­ma ir ki­to­je ko­mi­si­jo­je, ku­riai te­ko nu­spręsti, kie­no ka­rei­viš­ka košė gard­žiau­sia. Kar­tu su ja ko­šes ra­ga­vo ir ver­ti­no Alsėd­žių se­niūnė Da­nutė Rep­šienė, bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Ž. Pu­raus­kis, UAB „Ras­ka“ sa­vi­nin­kas Gied­rius Mer­ke­vi­čius, Kau­no tech­ni­kos pro­fe­si­nio cent­ro di­rek­to­rius Pau­lius Če­pas ir Alsėd­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius R. Ka­va­liaus­kas.

Jiems te­ko ap­si­lan­ky­ti net še­šiuo­se va­di­na­muo­siuo­se kie­me­liuo­se, ku­riuo­se įkur­din­tuo­se puo­duo­se kun­ku­lia­vo vie­na už kitą gar­desnės ka­rei­viš­kos košės virimo bei tikrų tik­riau­si uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai. Pas­ta­ruo­sius virė Alsėd­žiuo­se prie­globstį ra­du­sios uk­rai­nie­čių šei­mos.

Pirmą­kart Alsėdžiuo­se su­reng­ta­me ka­rei­viš­kos košės virimo čem­pio­na­te da­ly­va­vo Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­tinės 805-oji kuo­pa, pri­si­sta­čiu­si su šūkiu „Pa­ra­gauk! Pa­kaš­ta­vuok!“, iš Tau­ragės kraš­to at­vykęs mo­terų klu­bas „Rak­tas“, ver­ti­ni­mo ko­mi­siją pa­si­tikęs ne tik šūkiu „Esa­me! Bu­vo­me! Būsi­me“, bet ir dai­na, ku­rią pla­čia krūti­ne traukė ir pa­ti Z. Kel­mic­kaitė.

Košę viręs So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos Plungės sky­rius skam­biai pa­reiškė „Pa­vai­šin­si­me vi­sus, nes mes da­rom še­dev­rus“, Alsėd­žių gim­na­zi­jos mo­ky­tojų ko­man­da „Gim­nazėjės gas­padėnės“ pri­si­statė že­mai­tiš­ku šūkiu „Jiesk bi ba­ga­li“, o tos pa­čios gim­na­zi­jos ta­ry­bos tėvų ko­man­da „Kresnėlės“ net suei­lia­vo: „Mes kres­nelės, mes ža­vin­gos ir sul­tin­gos, ir mėsin­gos“.

Pas­ta­ro­ji ko­man­da, nors ir ne­ta­po nu­galė­to­ja, su­laukė tiek košės ska­nau­tojų, kad po ap­do­va­no­jimų bu­vo pri­vers­ta iš­vir­ti dar vieną puodą.

Ge­riau­sio­mis šei­mi­ninkė­mis iš­rink­tos alsė­diškės mo­ky­to­jos – jų košė pri­pa­žin­ta gard­žiau­sia. Antrąją vietą pelnė „Pa­ra­gauk! Pa­kaš­ta­vuok!“ šūkio sa­vi­nin­kai, o Tau­ragės kraš­to gas­pa­dinės li­ko tre­čios.


Pa­žin­tis su sta­tu­ti­niais pa­reigū­nais

Alsėd­žiuo­se tra­di­ciš­kai bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir su sta­tu­tinė­mis pro­fe­si­jo­mis. Jas pri­statė Lie­tu­vos ka­riuo­menės Ka­ro po­li­ci­ja, Plungės prie­šgais­rinė gelbė­ji­mo tar­ny­ba bei Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo ga­li­ma pa­si­grožė­ti ir ginklų pa­ro­da. Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jėgų iš­ri­kiuo­tus gink­lus „ma­ta­vo­si“ tiek ma­ži, tiek di­de­li.

Netrū­ko ir įvai­riau­sių sta­tu­ti­nių pro­fe­sijų veiklų, ku­rias or­ga­ni­za­vo ka­rys-sa­va­no­ris Eu­ge­ni­jus Ma­ly­še­vas. O kur dar įspūdin­gas kon­cer­tas, kurį Žvėri­ny­čio­je su­si­rin­ku­siems alsė­diš­kiams bei sve­čiams do­va­no­jo Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos Že­mai­ti­jos 8-osios rink­tinės ir Lie­tu­vos ka­riuo­menės ka­ri­nių jūrų pa­jėgų or­kest­rai bei at­likė­jos Edi­ta Bod­ro­vaitė.