Trispalvėmis nušvito ir Plateliai

Auš­ros DIR­VONS­KIENĖS nuo­trau­ka
Moks­lei­viai ori­gi­na­liai pa­puošė mies­te­lio erd­ves
Va­sa­rio 16-osios minė­ji­mas Pla­te­liuo­se pra­si­dėjo ypa­tin­go­mis Mi­šio­mis. Įėju­siuo­sius į mies­te­lio baž­ny­čią pa­si­ti­ko švel­nių garsų la­vi­na: Dia­nos Pau­laus­kienės va­do­vau­ja­mas vo­ka­li­nis an­samb­lis dai­na­vo liau­dies dai­nas. Ener­gin­ga­sis ku­ni­gas Kle­men­sas Ja­ra­mi­nas pa­si­da­li­no sa­vo at­si­mi­ni­mais iš vai­kystės, kaip pirmą­kart su­ži­no­jo apie šią dieną. Įdo­mi jo pa­tir­tis, pri­si­mi­ni­mai, kai Va­sa­rio 16-oji bu­vo draud­žia­ma, pri­vertė su­si­mąsty­ti, kiek su­dėta aukų ant Nep­rik­lau­so­mybės au­ku­ro. Tu­ri­me švęsti šią dieną žmo­nių, ko­vo­ju­sių už laisvę, at­mi­ni­mui.

Po Mi­šių vi­sus pa­svei­ki­no ir Pla­te­lių se­niū­nas Ro­ber­tas Šim­kus, ku­ris pri­minė, kad va­sa­rio 24 dieną su­kaks 230 metų, kai Pla­te­liams bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go teisės. Se­niū­nas pa­kvietė ak­ty­viai da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, ku­rie bus skir­ti tai pro­gai.
O grįžus prie Va­sa­rio 16-osios šven­tinės nuo­tai­kos tos die­nos ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Ai­va­ras Al­mi­nas pa­kvietė vi­sus kar­tu pa­ėjėti šven­tinė­je ei­se­no­je, o po to su­šil­ti kultū­ros na­muo­se, kur visų lau­kia ar­ba­ta ir ne tik...
Išė­jus iš baž­ny­čios, pa­si­gir­do skam­bios lie­tu­viškų dainų me­lo­di­jos, sklin­dan­čios iš se­niū­ni­jos au­to­mo­bi­lio. Pas­kui jas ir nu­žy­gia­vo ren­gi­nio da­ly­viai, ne­ši­ni vėlia­vo­mis, pa­si­puošę tau­tiš­ka at­ri­bu­ti­ka. Ne­pai­sant šal­to ir lie­tin­go oro, vi­si pa­traukė į mies­te­lio centrą, vis su­sto­da­mi pa­si­grožė­ti Lie­pijų pa­grin­dinės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­da­ry­to­mis me­ninė­mis ins­ta­lia­ci­jo­mis.
Kiek­vieną me­no kūrinį pri­statė pa­tys mo­ki­niai. Pa­ten­kin­ta šiais dar­bais bu­vo ir jų dailės mo­ky­to­ja Ina Ja­kubė­nienė. Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas taip pat pa­si­džiaugė, kad nors die­na ir be saulės, „Pla­te­liai yra kaip nie­ka­da nu­švitę.“
Šven­tinės nuo­tai­kos apim­ti žmonės grįžo į kultū­ros na­mus žadė­tos ar­ba­tos ir bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti, kai Ri­ta Za­bo­rienė ir Ri­gon­da Pe­re­ver­ze­va – bend­ruo­menės ta­ry­bos narės – ėmė vi­sus vai­šin­ti dar ir gri­kių ko­še su gard­žiu pa­da­žu. Su­ši­lo, su­kle­go žmonės. Kultū­ros namų „šei­mi­nin­kai“ Alio­na ir Ai­va­ras Al­mi­nai dėko­jo vi­siems at­ėju­siems, o pri­si­dėju­siems prie ren­gi­nio įteikė ir do­vanė­lių.
Jau­kus pa­si­bu­vi­mas baigė­si vi­siems su­sto­jus ra­te­liu ir tris kar­tus su­skan­da­vus „Lie­tu­va“, nes to pra­šė ma­žiau­sias ren­gi­nio da­ly­vis Vy­kin­tas, se­niū­no R. Šimkaus sūnus.