Vėl pakvietė įstabi muzikos šventė

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Sce­no­je – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras
„Pa­sau­ly­je nėra ge­resnės vie­tos kaip Plungės My­ko­lo Ogins­kio rūmai ir ge­res­nio lai­ko su­si­tik­ti kaip tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis“, – vi­sus, su­si­rin­ku­sius į jau XVII fes­ti­valį, šeš­ta­die­nio pa­va­karę pa­svei­ki­no šių rūmų šei­mi­nin­kas, Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.

Apie fes­ti­va­lio pra­džią tra­di­ciš­kai pa­skelbė Kau­no mies­to laisvųjų šau­lių pa­leis­tos trys pa­tran­kos salvės: už Lie­tuvą ir lie­tu­vius, už Plungę bei plun­giš­kius ir už ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius bei fes­ti­valį.

Joms nuaidė­jus, A. Ba­ka­naus­kas pri­dūrė, kad tie jau­nie­ji plun­giš­kiai, ku­rie gimė 2005 me­tais, kai Plungės pa­dangę pa­trankų salvės ir mu­zi­kos gar­sai su­dre­bi­no pirmą­kart, šie­met pa­si­tin­ka jau 17-ąjį sa­vo gim­ta­dienį ir iš nerū­pes­tin­gos vai­kystės bei paaug­lystės žen­gia į brandą. Kar­tu su jais užau­go ir tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis, kas­met pra­si­de­dan­tis pa­sku­tinį va­sa­ros sa­vait­galį.

Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­si­džiaugė, kad jau 17-ą kartą fes­ti­va­lis į Plungę su­trau­kia to­kią gau­sybę kla­si­kinės mu­zi­kos gerbėjų, at­vyks­tan­čių net iš kitų miestų. „Būki­te pa­svei­kin­ti at­vykę čia, į Plungę. Jūs esat lais­vo mies­to pi­lie­čiai ir sve­čiai. Kaip pa­sakė My­ko­las Kleo­pas Ogins­kis, tik lais­vas žmo­gus ga­li būti kūrėjas. Ačiū vi­siems at­vy­ku­siems ir te­gy­vuo­ja mu­zi­ka“, – linkė­jo jis.

Sve­čiuose su­lauk­ta ir fes­ti­va­lio globė­jos, Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos di­rek­torės Rūtos Pru­se­vi­čienės. Svei­kin­da­ma vi­sus, at­skubė­ju­sius į ati­da­ry­mo kon­certą, ji ak­cen­ta­vo tą pa­čią mintį, esą ne­pap­ras­tai svar­bu, kad tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis draugėn su­bu­ria ši­tiek žmo­nių. „Svar­biau­sia, kad ga­lim gy­vai kar­tu pa­si­džiaug­ti aukš­čiau­sio meist­riš­ku­mo mu­zi­ka. Ir kad po sun­kių iš­ban­dymų, po pan­de­mi­jos ir trau­muo­jan­čios ka­ro pa­tir­ties mes ga­li­me vėl švęsti gy­ve­nimą, švęsti mu­ziką, kaip tą darė ku­ni­gaikš­čiai Ogins­kiai, rėmę kultūrą ir ypač mu­ziką“, – pri­minė vieš­nia.

O Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus ne tik ­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius, bet ir pra­nešė svar­bią nau­jieną – už­si­minė apie drau­gi­jos su­ma­nymą per atei­nan­čius me­tus, iki ki­to fes­ti­va­lio, Plungė­je įam­žin­ti Plun­giš­kių drau­giją at­kūru­sio ir pra­džią fes­ti­va­liui da­vu­sio Bro­nis­lo­vo Lu­bio, ku­riam kitą­met sueitų 85-eri, at­mi­nimą.

Jei drau­gi­jai ne­pritrūks už­si­de­gi­mo ir jei neiš­kils ne­nu­ma­tytų kliū­čių, B. Lu­biui skir­tas mo­nu­men­tas, vei­kiau­siai, bus ati­deng­tas kitą­met, pa­si­tin­kant jau XVIII M. Ogins­kio fes­ti­valį, kurį tra­di­ciš­kai pa­puoš gra­žiau­si žy­mių kom­po­zi­to­rių kūri­niai.

Na, o šie­me­ti­nio fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­te skambė­jo kom­po­zi­to­riaus Jo­no Ta­mu­lio­nio „Lie­tu­viš­ka­sis Re­quiem“. Kom­po­zi­to­riaus linkė­ji­mus iš saulė­to­sios Is­pa­ni­jos per­davęs mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis jį pri­statė ne tik kaip ta­len­tingą kom­po­zi­to­rių, pa­ra­šiusį apie 400 mu­zi­kos kūri­nių, bet ir kaip pro­tingą kom­po­zi­to­rių.

„Kodėl jo mu­zi­ka skam­ba vi­sam pa­sau­ly­je, kodėl ją už­sa­kinė­ja Ja­po­ni­ja, Ki­ni­ja, Prancū­zi­ja ir Ame­ri­ka? Todėl kad jis ži­no tris ste­buk­lin­gas de­damą­sias, ku­rias die­vi­na vi­sas pa­sau­lis: tai cho­rinė mu­zi­ka, gi­ta­ra ir akor­deo­nas. Jūs pa­žiūrė­kit: „Toc­ca­ta dia­vo­les­ca“ ir „Lam­ba­da con­cer­tan­te“ pen­kiems akor­deo­nams – su­pran­tat? Nie­kas ši­taip ne­da­ro. Kon­cer­tas dviems gi­ta­roms ir ka­me­ri­niam or­kest­rui ir taip to­liau...“ – ne­slėpė su­si­žavė­ji­mo mu­zi­ko­lo­gas.

Ir nors gi­ta­ra bei akor­deo­nas „Lie­tu­viš­ka­ja­me Re­quiem“ ne­skam­ba, už­tat cho­ri­ne mu­zi­ka ga­li­ma pa­si­mėgau­ti į va­lias. Žiū­rovų sau­sa­kim­ša žir­gy­no salė gar­siais plo­ji­mais į sceną pa­lydė­jo vals­ty­binį chorą „Vil­nius“, Lie­tu­vos na­cio­na­linį sim­fo­ninį or­kestrą, di­ri­guo­jamą Plungės garbės pi­lie­čio Juo­zo Do­mar­ko, bei so­lis­tus Kris­tiną Zmai­laitę, Ievą Prud­ni­ko­vaitę, Ed­mundą Sei­lių ir Egi­dijų Daugs­kurdį.

Kitą šeš­ta­dienį į žir­gy­no salę fes­ti­va­lio gerbė­jus kvies ko­lek­ty­vas iš Len­ki­jos – Bia­lys­to­ko ope­ros ir fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas Dai­niaus Pa­vi­lio­no, bei so­listė (smui­kas) Ugnė Lie­pa Žuk­lytė. Kon­cer­to pra­džia – 17 va­landą.