Vytauto Mačernio metams – turtingas renginių planas

Poe­to Vy­tau­to Ma­čer­nio mu­zie­jaus nuo­trau­ka
Šie­met poe­tui V. Ma­čer­niui būtų sukakę 100 metų. Ta pro­ga 2021-ie­ji pa­skelb­ti V. Ma­čer­nio me­tais
Šių metų va­sarą, bir­že­lio 5-ąją, mūsų kraš­te – Šar­nelė­je – gimęs ir jo su­bran­din­tas poe­tas Vy­tau­tas Ma­čer­nis būtų pa­si­tikęs gar­bingą šim­to metų ju­bi­liejų. Siek­da­mas pa­žymė­ti šią su­kaktį ir ak­cen­tuo­ti kūrėjo poe­zi­jos svarbą lie­tu­vių kultū­rai, 2021-uo­sius Sei­mas pa­skelbė V. Ma­čer­nio me­tais. Minė­ji­mo pla­ne – kon­fe­ren­ci­jos, kultū­ri­niai ir edu­ka­ci­niai ren­gi­niai. Ypa­tingą dėmesį šiems me­tams skirs ir gim­ta­sis poe­to kraš­tas, pa­rengęs tur­tingą ren­gi­nių planą – jis pla­čiau pri­sta­ty­tas per pir­ma­dienį vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį.

Vy­riau­sybės pla­ne – ir Plungės kraš­to ren­gi­niai
Šį mėnesį Vy­riau­sybė pa­tvir­ti­no Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­rengtą V. Ma­čer­nio metų minė­ji­mo 2021-ai­siais planą. Į jį įtrauk­ta ir da­lis veiklų bei ren­gi­nių, ku­riuos or­ga­ni­zuos Plungės ra­jo­ne esan­čios kultū­ros įstai­gos.
Tie­sa, Vy­riau­sybės pa­tvir­tin­ta­me pla­ne – ne vi­si ren­gi­niai, ku­rie nu­ma­ty­ti per šiuos me­tus Plungės kraš­te. Vi­si su­dėlio­ti į at­skirą planą, su ku­riuo pir­ma­dienį per Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį su­pa­žin­di­no Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Vi­da Sau­ka­lienė.
Pir­mo­se pen­kio­se po­zi­ci­jo­se – veik­los, pra­tur­ti­nu­sios pa­grin­dinį poe­to minė­ji­mo planą. Tai – poe­to V. Ma­čer­nio mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jos at­nau­ji­ni­mas, ku­riuo kovo–birželio mėne­siais ža­da pa­si­rūpin­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ras. Bir­že­lio 5-ąją taip pat šios įstai­gos pla­nuo­ja­mi moks­linė kon­fe­ren­ci­ja „Vy­tau­tui Ma­čer­niui 100“ ir šven­ti­nis ren­gi­nys, skir­tas poe­to šimt­me­čiui pa­minė­ti.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ras bir­že­lio penk­ta­die­nio va­ka­rais kvies ir į li­te­ratū­ri­nes po­pie­tes, poe­zi­jos va­ka­rus ir kon­certą „Aš lai­min­gas esu“.
Tarp Vy­riau­sybės pa­tvir­tin­to pla­no ren­gi­nių – ir moks­linė kon­fe­ren­ci­ja Že­mai­čių dailės mu­zie­ju­je. Tie­sa, poe­to me­ti­nių iš­va­karė­se nu­ma­ty­to ren­gi­nio kon­cep­ci­ja kei­sis, nes kon­fe­ren­ciją tą pa­tį mėnesį, kaip jau minė­ta, su­pla­navę ir kal­va­riš­kiai. Dvi kon­fe­ren­ci­jos per vieną mėnesį, anot V. Sau­ka­lienės, ne­būtų pro­fe­sio­na­lu.
Dau­gybė kitų ren­gi­nių
Že­mai­čių dailės mu­zie­jus per vi­sus šiuos me­tus nu­si­driek­sian­čią V. Ma­čer­nio metų minė­ji­mo pro­gramą pa­puoš ir ki­tais ren­gi­niais – edu­ka­ci­nių pa­mokų cik­lu „V. Ma­čer­nio kūry­bos pa­slap­tys: praei­ties ir šian­die­nos sąskam­biai“, ak­to­riaus Be­no Šar­kos per­for­man­su ir Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nių eilė­raš­čių skai­ty­mo va­ka­ru bei poe­zi­jos po­pie­te „Že­mai­ti­jos poetų odė V. Ma­čer­niui“. Pas­ta­ro­ji su­si­domė­ju­siųjų lauks po at­vi­ru dan­gu­mi Plungės par­ke, prie Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio pa­mink­lo.
Plungės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ruo­šia­si pa­kvies­ti vi­suo­menę į re­ži­sie­riaus Va­len­ti­no Ma­sals­kio jau­ni­mo teat­ro su­kurtą teat­rinės kom­po­zi­ci­jos-per­for­man­so, skir­to V. Ma­čer­niui, pri­sta­tymą. Dar vie­nas bib­lio­te­kos ren­gi­nys – skulp­to­riaus Ro­mual­do In­či­raus­ko me­ninės ins­ta­lia­ci­jos – ba­rel­je­fo – V. Ma­čer­niui kūri­mas.
Plungės vie­šo­ji bib­lio­te­ka dar nu­ma­čiu­si du va­ka­rus-su­si­ti­ki­mus. Vie­nas jų – „Vy­tau­tas Ma­čer­nis – poe­tas že­mi­nin­kas, ne­pra­radęs žemės“, ku­rio pre­le­gentė bus pro­f. Vik­to­ri­ja Dau­jo­tytė, o va­ka­ro mo­de­ra­to­rius – kultū­ros is­to­ri­jos ty­rinė­to­jas, vi­suo­menės veikė­jas Da­rius Kuo­lys.
Ži­no­ma, dau­giau­sia dėme­sio V. Ma­čer­niui šiais me­tais skirs kal­va­riš­kiai ir šar­ne­liš­kiai. Jų pla­nuo­se be anks­čiau minėtų ren­gi­nių – Šar­nelės kraš­tie­čių suei­ga „Vy­tauts mūsa kai­myns“ bei tra­di­ci­niu tapęs kas­me­ti­nis jau­no­jo kūrėjo kon­kur­sas „Sap­nuo­jan­čio med­žio pa­vėsy“, skir­tas poe­tui at­min­ti, jo da­ly­vių pa­ger­bi­mo šventė bei bai­gia­ma­sis V. Ma­čer­nio metų ren­gi­nys „Sie­los pa­veiks­las“, nu­ma­ty­tas spa­lio mėnesį.
Iš­leis knygą
V. Sau­ka­lienė pa­si­džiaugė, kad kraš­tie­čio poe­to gi­mi­mo šimt­metį bei me­tus įpras­mins ir ap­čiuo­pia­mas da­ly­kas – kny­ga, į ku­rią su­guls minė­to kon­kur­so jaunųjų kūrėjų dar­bai. Tuo bei lei­di­nio pri­sta­ty­mu ža­da pa­si­rūpin­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio V. Ma­čer­nio bei Plungės vie­šo­ji bib­lio­te­kos.
Mi­nint V. Ma­čer­nio me­tus, pla­nuo­ja­ma ir dau­giau veiklų. An­tai Plungės kultū­ros cent­ras va­sa­ros pa­bai­go­je vi­sus no­rin­čiuo­sius ža­da pa­kvies­ti į poe­zi­jos, mu­zi­kos ir dailės va­karą „Ma­čer­nio nak­tis“, o ru­denį – pri­si­jung­ti prie me­ninės-edu­ka­cinės ini­cia­ty­vos „At­vir­laiš­kis Ma­čer­niui“.
Žli­binų kultū­ros cent­ras, bib­lio­te­ka bei se­niū­ni­ja kai­mo gy­ven­to­jams siū­lys sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti, kur gimė ir au­go ryškų pėdsaką lie­tu­vių li­te­ratū­ro­je pa­likęs kūrėjas. Iš­vy­kos me­tu pla­nuo­ja­ma ap­si­lan­ky­ti ir V. Ma­čer­nio mu­zie­ju­je. Dar žli­bi­niš­kiai nu­matę V. Ma­čer­nio žy­miau­sių kūri­nių skai­ty­mo po­pietę „Laiš­kai iš Šar­nelės“ Žli­bi­nuo­se.
Ti­ki­ma­si, kad vi­suo­menė, iš nau­jo ap­mąsty­da­ma V. Ma­čer­nio as­me­nybę ir jo kūry­binį pa­li­kimą, turės ga­li­mybę es­min­giau su­si­pa­žin­ti ir su Lie­tu­vos is­to­ri­ja. Juk ir Sei­mo priim­ta­me nu­ta­ri­me ra­šo­ma, kad poe­to V. Ma­čer­nio kūry­ba ir jos kon­teks­tai pa­de­da for­muo­ti vi­suo­menės is­to­rinę sąmonę ir kultū­rinę ta­pa­tybę.