Žada grąžinti skolą buvusiam prezidentui

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Apie bu­vu­sio Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to B. Lu­bio at­mi­ni­mo įam­ži­nimą Plungė­je kal­ba­ma jau ne vie­ne­rius me­tus
Spalį sueis 10 metų, kai ana­pi­lin iš­ke­lia­vo pra­mo­ni­nin­kas, me­ce­na­tas, buvęs Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­lo­vas Lu­bys. Pa­minė­da­ma šias me­ti­nes drau­gi­ja ža­da įgy­ven­din­ti se­niai bran­dintą mintį Plungė­je įam­žin­ti gar­baus kraš­tie­čio at­mi­nimą. Apie tai kalbė­ta pra­ėjusį šeš­ta­dienį Plungės My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se su­reng­to­je Plun­giš­kių drau­gi­jos suei­go­je.Pris­tatė naują lei­dinį

„Ofi­cia­li drau­gi­jos kal­ba – že­mai­čių“, – pra­neš­da­mas apie suei­gos ati­da­rymą ir svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius drau­gi­jos na­rius pa­skelbė jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus.
Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad prie­š sueigą bu­vo su­reng­tas drau­gi­jos val­dy­bos po­sėdis, jo me­tu ap­tar­ta ne vie­na gra­ži idė­ja ir ini­cia­ty­va, ką reikėtų nu­veik­ti per atei­nan­čius me­tus. Bet prie­š skelb­da­mas tas idė­jas jis pa­kvietė pri­si­min­ti, kas pa­da­ry­ta per pra­ėju­sius.
L. Skie­rus vi­siems pri­statė drau­gi­jos narės, pe­da­gogės Da­nutės Ar­da­vi­čienės su­da­rytą ir dar spaus­tuvės da­žais kve­piantį naują Mai­ro­nio „Lie­tu­vos is­to­ri­jos“ lei­dimą. Ruo­šia­ma­si išs­paus­din­ti ir šios pe­da­gogės su­rinktą „Plungės švie­ti­mo is­to­ri­jos“ ant­rąją dalį (pir­mo­ji drau­gi­jos rūpes­čiu šviesą iš­vy­do prie­š ke­le­rius me­tus). „Kitą­met, kai su­si­rink­si­me, bus pro­ga pri­si­min­ti sa­vo vai­kystę ir jau­nystę, sa­vo mo­kyk­las, ku­rios nea­be­jo­ti­nai pri­si­dėjo prie to, kad jūs šian­dien esat to­kie iš­si­la­vinę ir daug pa­siekę“, – žadė­jo L. Skie­rus.
Ne­li­ko pa­mirš­tas ir drau­gi­jos krei­pi­ma­sis į Sa­vi­val­dybės ta­rybą su siū­ly­mu Plun­giš­kių drau­gi­jos narį aka­de­miką Re­mi­gijų Ža­liūną pa­skelb­ti Plungės garbės pi­lie­čiu. Ta­ry­ba šiam su­ma­ny­mui pri­tarė vien­bal­siai, tad lie­pos pa­bai­go­je šiam as­me­niui įteik­tos garbės pi­lie­čio re­ga­li­jos.


Planų – dau­gybė

Pa­sak L. Skie­raus, 2021-ie­ji drau­gi­jai – neei­li­niai, nes spalį sueis 10 metų, kai ana­pi­lin iš­ke­lia­vo buvęs drau­gi­jos pre­zi­den­tas ir me­ce­na­tas B. Lu­bys. „Praė­jo ši­tiek lai­ko, o mes Plungė­je dar ne­sam įam­žinę žmo­gaus, ku­ris ši­tiek daug pa­darė, ku­rio dėka mes čia kas­met ren­kamės“, – kalbė­jo L. Skie­rus.
Jam ant­ri­no ir drau­gi­jos vi­cep­re­zi­dentė Ge­no­vaitė Žio­ba­kienė. „Mes ne­sa­me dar at­si­dėkoję, jei iš­vis įma­no­ma at­si­dėko­ti, ne­sa­me įam­žinę B. Lu­bio kaip Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ro, kaip pro­fe­so­riaus, at­kur­tos Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to, kaip pa­grin­di­nio vi­sos drau­gi­jos ir fes­ti­va­lio me­ce­na­to. Tu­ri­me pa­si­steng­ti ir ati­duo­ti tą skolą“, – kalbė­jo ji.
Ko­kiu būdu ža­da­ma įam­žin­ti šio as­mens at­mi­nimą, kol kas nėra ap­si­spręsta. Suei­gos me­tu minė­ta, kad tai galėtų būti pa­mink­las ar ki­tas at­mi­ni­mo ženk­las, o galbūt B. Lu­bio var­du pa­va­din­ta gatvė ar skve­ras. Pa­sak L. Skie­raus ir G. Žio­ba­kienės, min­čių yra daug, rei­kia tik su­sėdus ap­si­spręsti dėl tin­ka­miau­sio va­rian­to. Vi­lia­ma­si per ar­ti­miau­sius me­tus išg­ry­nin­ti šią idėją.
Ki­tas lau­kian­tis dar­bas – gar­biems plun­giš­kiams skir­tos eks­po­zi­ci­jos ad­vo­katų na­me­ly­je įren­gi­mas. Apie tai taip pat jau kal­ba­ma ne vie­ne­rius me­tus.
Na, o dar vie­nas L. Skie­raus įvar­din­tas su­ma­ny­mas dau­ge­liui su­si­rin­ku­siųjų bu­vo di­delė nau­jie­na. Drau­gi­jos pre­zi­den­tas pa­si­džiaugė, kad suei­go­je, be kitų, da­ly­vau­ja Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos di­rek­torė Rūta Pru­se­vi­čienė.
„Fil­har­mo­ni­ja yra vie­na iš tarp­tau­ti­nio M. Ogins­kio fes­ti­va­lio rėmėjų, bet iškėlė­me mintį, kad gal mums yra per ma­žai to rėmi­mo, gal reikėtų for­ma­li­zuot jį ir įsteig­ti fil­har­mo­ni­jos fi­lialą Plungė­je, nes jau tu­ri­me pui­kią kon­cer­tams pri­tai­kytą salę. At­likė­jams sąly­gos jau yra su­da­ry­tos la­bai ge­ras, be­lie­ka šį tą pa­ge­rin­ti žiū­ro­vams. Bet ma­nau, kad ar­ti­miau­siais me­tais ir tas bus su­tvar­ky­ta, tad šio­je salė­je galės vyk­ti ne tik tarp­tau­ti­nio M. Ogins­kio fes­ti­va­lio, bet ir ki­ti kon­cer­tai, juo­lab kad tu­ri­me la­bai gerą akus­tiką bei nuo­sta­bią aurą“, – kalbė­jo drau­gi­jos pre­zi­den­tas.


Pas­vei­ki­no ju­bi­lie­jaus pro­ga

Suei­go­je da­ly­vavęs ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis dėko­jo drau­gi­jos na­riams, kad šie yra tik­ri Plungės am­ba­sa­do­riai, bei kvietė ir to­liau kar­tu dar­buo­tis sa­vo gim­to­jo kraš­to la­bui.
Ats­ki­ros pa­dėkos ir svei­ki­ni­mo žod­žių tądien su­laukė Plungės garbės pi­lie­tis maest­ro Juo­zas Do­mar­kas. Jam dėko­ta už fes­ti­va­lio pro­gra­mos su­dėlio­jimą ir ga­li­mybę per ati­da­rymą iš­girs­ti Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro bei Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro at­lie­kamą Džiu­zepės Verd­žio „Re­quiem“.
„La­bai džiau­giamės jus pa­žin­da­mi ir jūsų pri­pa­žin­ti, kad ką da­rom, pa­vyks­ta, kad kar­tu ne­ma­žai nu­vei­kiam. Su jūsų gra­žiau­siu ju­bi­lie­jum. Duok Die­ve, tik pir­myn ir pir­myn!“ – 85-me­čio pro­ga J. Do­marką vi­sos drau­gi­jos var­du svei­ki­no G. Žio­ba­kienė.
Did­žiu­le gėlių puokš­te pa­svei­kin­tas ir gim­ta­dienį tą dieną šventęs Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Na, o pla­te­liš­kis Eu­ge­ni­jus Bun­ka į sueigą pa­ts at­vy­ko su do­va­nom. Jis pri­statė ir drau­gi­jai do­va­no­jo ne­se­niai iš­leistą kny­gelę apie Pla­te­lius ir tar­pu­ka­riu čia gy­ve­nu­sius pla­te­liš­kius. Žur­na­lis­tas ir vi­suo­me­ni­nin­kas sakė visą šio lei­di­nio ti­ražą ati­davęs Pla­te­lių bend­ruo­me­nei, kny­gelę ga­li­ma įsi­gy­ti už­su­kus į bend­ruo­menės in­ter­ne­to sve­tainę. O už su­rink­tus pi­ni­gus ža­da­ma pa­sta­ty­ti at­mi­ni­mo ženklą, įam­žin­siantį 1923–1926 m. Sei­mo na­rio Va­len­ti­no Žvirgžd­žio, gi­mu­sio Ber­žo­ro kai­me, at­mi­nimą.