Žemaičių Kalvarija paminėjo 769-ių metų gimtadienį

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­tr.
Į šventę su­gužė­jo ne tik vie­ti­niai gy­ven­to­jai, atvyko ir gar­bingų sve­čių
Sa­vait­galį gau­sus būrys sve­čių bei vi­sa Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio bend­ruo­menė rin­ko­si pa­minė­ti tra­di­cinę mies­te­lio šventę ir gar­bingą 769-erių metų gim­ta­dienį. Nors dar ne ju­bi­lie­jus, bet šventė pra­ūžė griaus­min­gai su dau­gy­be įvai­rių pra­mogų, žai­dimų, spor­to var­žybų bei kon­certų.

 

Ty­los mi­nu­te pa­gerbė bu­vusį se­niūną

Šventė tra­di­ciš­kai pra­dėta šv. Mi­šio­mis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­ko­je, jas au­ko­jo ba­zi­li­kos rek­to­rius ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas. 

Mi­šių me­tu bu­vo meld­žia­ma­si už gy­vus ir jau ana­pi­lin išė­ju­sius mies­te­lio gy­ven­to­jus. Svei­ki­ni­mo žodį tarė bend­ruo­menės „Gar­dai“ pir­mi­nin­kas Bro­nius Klei­naus­kas. Jis visų pa­prašė ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti am­ži­nybėn iš­ke­lia­vusį bu­vusį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niūną Liudą Gri­cių. Ant jo ka­po kaip pa­dėka nuo vi­sos bend­ruo­menės ir šventės da­ly­vių nu­vež­ta gėlių puokštė, už­deg­ta žva­kelė.

Svei­ki­ni­mo žodį tarė ir Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis džiaugė­si ma­ty­da­mas gau­siai su­si­rin­ku­sius mies­te­lio gy­ven­to­jus ir sve­čius. Padė­kos žodį tarė ir ba­zi­li­kos ka­nau­nin­kui Jo­nui Ačui už taip gra­žiai puo­šiamą bei puo­selė­jamą baž­ny­čią. Prie šios pa­dėkos pri­si­dėjo ir Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, ka­nau­nin­kui įteikęs sim­bo­linę do­vaną.


Pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti spor­to aist­ruo­liai

Die­nos me­tu vi­si mies­telė­nai šur­mu­lia­vo aikštė­je, mat jo­je bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi šaš­kių, gatvės krep­ši­nio bei tink­li­nio tur­ny­rai, vy­ko ir kaimų rung­tys. Kas norė­jo, galė­jo iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas kvad­ra­to, virvės trau­ki­mo, įvai­rių es­ta­fe­čių ir ži­no­ma visų itin lau­kia­mo­je au­tok­ro­so rung­ty­je.

Va­ka­re vi­sa Že­mai­čių Kal­va­ri­jos bend­ruo­menė ir gar­bin­gi sve­čiai, ne­ši­ni vėlia­vo­mis, žy­gia­vo per mies­telį nu­si­drie­ku­sio­je ei­se­no­je. Šiai pa­sie­kus aikštę, ap­do­va­no­ti spor­ti­nių rung­čių nu­galė­to­jai. Į sceną kvies­ti bei sim­bo­linė­mis do­va­no­mis ap­do­va­no­ti ir pa­tys ma­žiau­si se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai bei jų tėve­liai, taip pat pa­tys vy­riau­si, skai­čiuo­jan­tys gar­bin­gus sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus.

Ma­žie­ji šventės da­ly­viai turė­jo daug sma­gios veik­los „Lapės olos“ edu­ka­cinė­je pa­la­pinė­je, ku­rio­je galė­jo pieš­ti,  žais­ti, da­ry­ti įvai­rius kūry­bi­nius dar­be­lius bei laimė­ti pri­zų. O tie, ku­riems norė­jo­si dau­giau veiks­mo, šėlo mar­gas­pal­viuo­se ba­tu­tuo­se.

Va­karą vai­ni­ka­vo grupės „Jo­nis“ bei at­likė­jos Na­ta­li­jos Bunkės kon­cer­tas. Pa­sig­rožėję mar­gas­pal­viais fe­jer­ver­kais, kal­va­riš­kiai trypė iki pa­ry­čių nak­ti­šo­kiuo­se su gru­pe „Vin­ta­žas“.


Dėko­jo vi­siems pri­si­dėju­siems

Už fi­nan­sinę pa­galbą or­ga­ni­zuo­jant šventę šir­din­gos pa­dėkos skrie­jo vie­tinėms įmonėms, vers­li­nin­kams, ūki­nin­kams, įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms. Šiais me­tais prie šventės pri­si­dėjo ir se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nių na­riai, pa­vie­niai gy­ven­to­jai. Su­si­jungę į at­ski­ras gru­pe­les pa­gal gy­ve­na­mas vie­tas, gat­ves, jie ga­mi­no skanų na­minį maistą ir vai­ši­no juo vi­sus šventės da­ly­vius, taip pat rung­ty­nia­vo tar­pu­sa­vy­je įvai­rio­se es­ta­fetė­se.

Šventę pa­puošė ir au­to­mo­bi­lių bei mo­to­ciklų spor­to aist­ruo­liai, iš­kil­min­gai su­kę garbės ratą per Že­mai­čių Kal­va­riją.

Su­si­rin­ko ir gau­sus būrys spor­ti­ninkų, ūki­ninkų, šokėjų, mu­zi­kantų bei kitų pa­gal­bi­ninkų. Vi­si no­riai da­li­no­si pa­ta­ri­mais, idė­jo­mis, pa­si­ūly­mais, kaip pra­tur­tin­ti šventės pro­gramą. Be to, ir kiek­vie­nas at­vykęs į šventę pri­si­dėjo sa­vo būvi­mu, ne­kal­bant jau apie mu­zi­kan­tus, at­likė­jus, sa­vi­veik­li­nin­kus, šokė­jus, dai­ni­nin­kus ir ren­gi­nio vedė­jus.