Žolinė Plateliuose

Auš­ros BRAZ­DEI­KYTĖS nuo­trau­kos
Apie Žo­linę pa­pa­sa­ko­jo A. Kup­re­lytė
Rugpjūčio 14 dieną plateliškiai buvo pakviesti į kasmet bendruomenės ir kultūros darbuotojų organizuojamą šventę prieš Žolinės atlaidus.

Aikš­telė­je prie jachtų klu­bo vy­ko krep­ši­nio trys prie­š tris var­žy­bos, ku­rias glo­bo­jo vie­na iš ak­ty­viau­sių pla­te­liš­kių, šau­nio­ji bend­ruo­menės ta­ry­bos narė Lai­ma Ži­lienė. Žaidė pen­kios ko­man­dos. Var­žybų nu­galė­to­ja ta­po jung­tinė pla­te­liš­kių ir plun­giš­kių jau­nuo­lių – Vai­do Ku­bi­liaus, Dei­vi­do Šer­še­nio, Ei­man­to Dauk­šo ir Kris­ti­jo­no Ru­šins­ko – ko­man­da, pa­si­va­di­nu­si keis­to­ku „Braš­kei­nian“ pa­va­di­ni­mu. Antrąją ir tre­čiąją vie­tas iš­ko­vo­jo „Vie­ti­nių“ bei „Gin­ta­liškės grūdų“ ko­man­dos.

Pa­si­bai­gus pra­kaitą sun­kian­čioms krep­ši­ninkų ko­voms ini­cia­ty­vos ėmėsi ir linksmą­sias rung­tis or­ga­ni­za­vo ak­ty­vus bend­ruo­menės na­rys, bi­ti­nin­kas Do­na­tas Ab­ru­tis. Links­mo­sio­se rung­ty­se da­ly­va­vu­siesiems ir juos stebė­ju­siesiems bu­vo la­bai links­ma, da­ly­viai ne­pa­bi­jo­jo ir su­šlap­ti. „Et, die­na karš­-
ta – at­si­gai­vi­nom“, – juokė­si lai­min­gi, kai lenk­ty­niau­da­mi su ki­birė­liais van­dens ant galvų ap­si­pylė van­de­niu. Nep­ra­len­kia­ma čia bu­vo pla­te­liškė Da­lia Mo­tu­žienė su anū­ke Per­la. Iš­lei­du­si sūnus į gy­ve­nimą, ši mo­te­ris to­liau tęsia spor­ti­nes šei­mos tra­di­ci­jas. Trys Da­lios sūnūs dar mo­kyk­lo­je pa­si­žymė­jo spor­ti­niais laimė­ji­mais, būda­vo grei­ti kaip vie­su­las, o da­bar jau anūkė kar­tu su jau­nat­višką­ja mo­čiu­te ski­na pirmą­sias per­ga­les.

Va­ka­rop su­si­rin­ku­siuo­sius šventėn džiu­gi­no nuo­tai­kin­gas Ma­žei­kių Vy­tau­to Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­los Se­dos sky­riaus or­kest­ro „Griaus­ti­nis“  ir Ma­žei­kių moks­lei­vių namų šo­kių stu­di­jos „Saulė“ kon­cer­tas. Ryš­kiai rau­do­no­mis su­knelė­mis pa­si­puo­šu­sios jau­no­sios šokėjėlės ir cha­riz­ma­tiš­ka­sis or­kest­ro va­do­vas Kęstu­tis (taip pat rau­do­nu kos­tiu­mu) ra­do raktą į kiek­vie­no at­ėju­sio­jo širdį. Jis dai­na­vo ir net šo­ko kar­tu su jau­no­sio­mis šokė­jo­mis, ra­gi­no vi­sus at­ėju­siuo­sius at­si­pa­lai­duo­ti ir links­min­tis.

Že­mai­tiš­ka šne­ka džiu­gi­no hu­mo­ru trykš­tan­tis šventės vedė­jas, kultū­ros dar­buo­to­jas Ai­va­ras Al­mi­nas, ge­ra bu­vo girdė­ti Žemaitijos nacionalinio parko gam­tos ir pa­vel­do sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­listės Al­do­nos Kup­re­lytės in­for­ma­tyvų pa­sa­ko­jimą apie žo­lynų rin­kimą, jų sak­ra­linę reikšmę ir vertę mūsų na­mams.

Pla­te­lių rei­ka­lais nuo­šird­žiai be­si­rūpi­nan­ti ener­gin­go­ji bend­ruo­menės pir­mi­ninkė Ri­gon­da Pe­re­ver­ze­va džiaugė­si šven­te, ku­ri šio­je vie­to­je vyks­ta dėl laimė­to pla­te­liš­kių ra­šy­to pro­jek­to „Lau­ko sce­nos ir spor­to aikš­telės Pla­te­liuo­se įren­gi­mas ir pri­tai­ky­mas bend­ruo­menės po­rei­kiams“.

Bai­gia­ma­sis pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­ro akor­das – Ge­di­mi­no Jo­ku­baus­ko kon­cer­tinė-pra­mo­ginė pro­gra­ma. Iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kilęs dai­ni­nin­kas ir dainų kūrėjas žavė­jo at­vi­ru­mu, laisvės po­jūčiu ir did­žiu­le mei­le klau­sy­to­jams. Taip baigė­si įžan­ga į Žo­linę – vieną se­niau­sių ir gar­bin­giau­sių Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos gar­bi­ni­mo šven­čių. Jos iš­ta­kos sie­kia V am­žių. Yra pa­sa­ko­ja­ma, jog Je­ru­zalė­je apaš­ta­lai, at­vėrę Jėzaus mo­ti­nos Ma­ri­jos kapą, ne­ra­do jos kūno, tik daug gėlių ir žo­lynų. 1950 m. po­pie­žius Pi­jus XII tikė­jimą, kad Ma­ri­ja bu­vo paim­ta į Dangų su sie­la ir kūnu, pa­skelbė Baž­ny­čios tie­sa. Nuo ta­da ši šventė pri­va­lo­ma vi­siems ka­ta­li­kams. O Lie­tu­vo­je ji ypač po­pu­lia­ri, nes yra dau­giau kaip 200 baž­ny­čių, tu­rin­čių Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dangų ti­tulą – jo­se per Žo­linę vyks­ta di­die­ji at­lai­dai.

Žo­li­nės šventės rytą pla­te­liš­kiai vy­ko į Ber­žorą. Čia su vie­ti­niais gie­do­to­jais ėjo sto­tis po Kry­žiaus ke­lio kop­ly­čias su kle­bo­nu Juo­zu Vai­čiu­mi. Ši tra­di­ci­ja gy­vuo­ja jau dau­gelį metų. Po sto­čių ap­lan­ky­mo se­no­jo­je Ber­žo­ro šv. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čio­je bu­vo au­ko­ja­mos iš­kil­min­gos Mi­šios. Žmo­nių su­si­rin­ko dau­gybė. Vi­du­je vi­si dėvėjo kau­kes, o si­dab­ra­balsė ber­žo­riškė, Pla­te­lių gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja Dia­na Pau­laus­kienė ir jos su­bur­ta did­žiulė grupė gies­mi­ninkų gie­do­jo gies­mes, džiu­gin­da­mi be­si­meld­žian­čiųjų šir­dis.

At­lai­dams pa­si­bai­gus, išė­ju­sius iš baž­ny­čios Ga­so aikštė­je pa­si­ti­ko vie­ti­nių ypač mėgsta­ma ir lau­kia­ma Pla­te­lių kultū­ros namų ka­pe­la „Apėn­taas“. Užk­re­čian­tis mu­zi­ka­vi­mas iš vietų pa­kėlė gar­baus am­žiaus žmo­nes. Jie, pri­si­min­da­mi, kad šio­je vie­to­je po at­laidų vyk­da­vo šo­kiai, sma­giai ėmė su­ktis po­ro­mis.