Abiturientams nuaidėjo paskutinis skambutis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
„Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai tra­di­ciš­kai įsiam­ži­no bend­ro­je nuo­trau­ko­je
„Norė­čiau vi­siems 197-iems abi­tu­rien­tams lie­pos mėnesį įteik­ti bran­dos ates­ta­tus“, – penk­ta­dienį per Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šventę, svei­kin­da­mas Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tus, sakė įstai­gos va­do­vas Al­gi­man­tas Bud­rys. Praė­ju­sią sa­vaitę sim­bo­li­nis pa­sku­ti­nis skam­bu­tis nuaidė­jo ir kitų Plungės ra­jo­no bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės mo­kyklų dvy­lik­to­kams, ku­rių jau tre­čia­dienį lau­kia pir­ma­sis – lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros – eg­za­mi­nas.At­sis­vei­ki­no su „Saulės“ gim­na­zi­ja

Kaip ir kas­met, did­žiau­sią būrį jaunų žmo­nių – abi­tu­rientų – pa­si­tik­ti nau­jo gy­ve­ni­mo eta­po, lau­kian­čio iš­lai­kius bran­dos eg­za­mi­nus, Plungės kraš­te iš­lei­do „Saulės“ gim­na­zi­ja. Mo­kyk­la šiais moks­lo me­tais ruo­šia­si at­si­svei­kin­ti su 197 dvy­lik­to­kais. Tai – 54-oji abi­tu­rientų lai­da, ku­rią iki bran­dos eg­za­minų lydė­jo daž­nai ne tik ma­mas, bet ir drau­ges at­sto­ju­sios kla­sių auklė­to­jos: Ing­ri­da Ta­mo­šaus­kienė, Do­vilė Pe­čiu­lienė, Il­ma Za­bors­kienė, Si­gi­ta Ju­zai­tienė, Dai­va Vaš­kienė, Ra­mutė Da­mu­lienė ir Ilo­na Sta­sy­tienė.

Nors, kaip sakė pa­tys ne­tru­kus mo­kyk­li­nius suo­lus pa­lik­sian­tys mo­ki­niai, jos ne vi­sa­da glostė, bet ir pa­barė, ta­čiau bu­vo neats­ki­ria­ma jų di­delės šei­mos – klasės – da­lis. Neslėp­da­mi jau­du­lio, daž­nas net ir brauk­da­mas ašarą nuo skruostų, jau­nuo­liai dėko­jo auklė­to­joms už kant­rybę ir pa­galbą ke­liau­jant ne­leng­vu ži­nių ke­liu.

Su­si­jau­di­ni­mo ne­slėpė ir pa­čios kla­sių va­dovės, ku­rioms jų auklė­ti­niai per tiek metų yra tapę tar­si vai­kais.

Su jau­du­liu dar vieną abi­tu­rientų laidą svei­ki­no ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rius A. Bud­rys, pa­sak ku­rio, Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis – dve­jo­pus jaus­mus ke­lian­ti šventė. Esą ją pa­si­tin­kant ne­ži­nia, ko­kios emo­ci­jos užplūs­ta la­biau: liū­de­sys ar džiaugs­mas.

Mo­kyk­los va­do­vas ra­gi­no į vi­sus pa­sku­ti­nius kar­tus žvelg­ti kaip į naują pra­džią. „Jei­gu mąsty­si­te, kad pa­sku­ti­nis kar­tas yra kaž­ko nau­jo pra­džia – vi­sa­da ženg­si­te į prie­kį, turė­si­te tikslą ir ne­pa­si­duo­si­te pu­siau­kelė­je“, – kalbėjo A. Bud­rys ir vylė­si, jog lie­pos mėnesį bran­dos ates­ta­tus įteiks vi­siems 197-iems gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams – 109-ioms mer­gi­noms ir 88-iems vai­ki­nams.
Linkė­da­mas vi­siems sėkmės per bran­dos eg­za­mi­nus, A. Bud­rys ne­pa­mir­šo pa­si­džiaug­ti moks­lo pirmū­nais, ku­rių šiais moks­lo me­tais – net dvy­li­ka. Tarp jų – vie­na ab­so­liu­ti moks­lo pirmūnė. Tai – Mil­da Do­mar­kaitė. Šventės me­tu de­šim­tu­ki­nin­kei, kaip ge­riau­siai gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kei, A. Bud­rys įteikė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pa­dėką ir do­vaną.

„Šian­dien – šventė, todėl džiau­kitės, links­min­kitės. O ry­toj, po tur­gaus, siū­ly­čiau sėsti prie sta­lo ir pa­kar­to­ti tai, ko mokėtės. Juk tre­čia­dienį, bir­že­lio 1 dieną, – pri­va­lo­mas lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros bran­dos eg­za­mi­nas. No­riu vi­siems abi­tu­rien­tams pa­linkė­ti, kad bran­dos eg­za­minų se­si­ja baigtų­si bir­že­lio 22 dieną ir ne­pri­reiktų su­si­tik­ti lie­pos 12 dieną pa­kar­to­ti­nia­me lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros eg­za­mi­ne“, – baig­da­mas kalbą sakė gim­na­zi­jos va­do­vas.


Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis nuaidė­jo ir ki­tur

Penk­ta­dienį ba­lio­nais ir ki­to­kio­mis de­ko­ra­ci­jo­mis iš­dai­lin­tais au­to­mo­bi­liais į Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šventę riedė­jo ne tik „Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Įsi­min­tiną šventę, vai­ni­ka­vu­sią dvy­li­kos metų darbą, su­rengė ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja. Ją šie­met bai­gia 16 dvy­lik­tokų.

Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šventė Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je pra­si­dėjo sim­bo­li­niu skam­bu­čiu, su­kvie­tu­siu mo­kyk­los bend­ruo­menę į įstai­gos kie­melį. Čia su­stoję pe­da­go­gai ir mo­ki­niai pa­si­ti­ko tra­di­ciš­kai nuo šv. Jo­no kal­no pa­rei­nan­čius abi­tu­rien­tus. Po ce­re­mo­ni­jos kie­me­ly­je, vi­dur­dienį ren­gi­nys per­si­kėlė į Kultū­ros centrą. Kaip įpras­ta, abi­tu­rien­tai per­skaitė va­di­namąjį tes­ta­mentą, at­skleis­da­mi, ką pa­lie­ka vi­soms klasėms bei sa­vo įpėdi­niams – būsi­miems dvy­lik­to­kams. Ži­no­ma, neap­siei­ta ir be pa­sku­ti­nio mo­kyk­li­nio val­so, po ku­rio salė­je il­gai ne­ti­lo plo­ji­mai.

Gra­žios šventės penk­ta­dienį būta ir Ku­lių gim­na­zi­jo­je, ku­riai SU­DIE šie­met ta­ria 12 abi­tu­rientų.

O štai Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kai, ku­rių – 13, sma­giai Pas­ku­tinį skam­butį at­šventė die­na anks­čiau nei minė­tos mo­kyk­los. Ge­gužės 26-ąją  įsi­min­ti­ną šven­tę, įpras­mi­nu­sią mo­kyk­lo­je pra­leis­tus me­tus, su­rengė ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, ku­rios du­ris šiais moks­lo me­tus už­vers 42 dvy­lik­to­kai.

Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šio­je mo­kyk­lo­je me­tu abi­tu­rien­tus pir­miau­sia svei­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė, per­skai­čiu­si įsa­kymą, leid­žiantį dvy­lik­to­kams lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus. Svei­ki­ni­mo žodį tarė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­listė Jo­lan­ta Gre­vienė. Prie svei­ki­nimų pri­si­dėjo ir Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas, linkėjęs at­ras­ti gy­ve­ni­mo pra­smę.

O dvy­lik­to­kai dėko­jo mo­ky­to­jams, tėvams ir vi­sai bend­ruo­me­nei už kar­tu pra­leis­tus me­tus, skaitė tes­ta­mentą ir per­davė sim­bo­linį raktą atei­nan­čiai lai­dai.

Dar anks­čiau – ge­gužės 25-ąją – į Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šventę rin­ko­si Tverų gim­na­zi­jos bend­ruo­menė. Šią mo­kyklą šie­met bai­gia 14 abi­tu­rientų.

Iš vi­so ša­lies bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las šie­met baigs 22 239 abi­tu­rien­tai, eg­za­mi­nus lai­kys 27 648 kan­di­da­tai. Pag­rin­dinė­je se­si­jo­je bran­dos eg­za­mi­nams už­si­re­gist­ra­vo ir 75 uk­rai­nie­čiai abi­tu­rien­tai.