Brandos atestatai – jau abiturientų rankose

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ates­ta­tai pra­ėjusį penk­ta­dienį įteik­ti 197-iems Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams
Gėlėmis iš­da­bin­ta Plungės My­ko­lo Ogins­kio rūmų žir­gy­no salė pra­ėjusį penk­ta­dienį ta­po pa­sku­ti­ne sto­te­le 12 metų tru­ku­sia­me mokslų ke­ly­je 197-iems Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Būtent čia su­reng­ta ates­tatų įtei­ki­mo šventė, į ku­rią slėpda­mi jau­dulį skubė­jo ne tik pa­si­puošę ir pa­si­tempę 54-osios lai­dos abi­tu­rien­tai, jų pe­da­go­gai, bet ir tėvai, se­ne­liai, bro­liai ir se­se­rys pil­nais glėbiais gėlių. Vi­si, no­rin­tys pa­svei­kin­ti gražų būrį jau­nuo­lių bai­gus 12 metų tru­kusį gy­ve­ni­mo etapą ir pa­drąsin­ti žen­giant pir­muo­sius žings­nius į naują etapą, vos til­po erd­vio­je žir­gy­no salė­je.Padė­kos ir pre­mi­jos

Pir­ma­sis abi­tu­rien­tus su šia gra­žia šven­te pa­svei­ki­no Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. „Vie­na ke­lionė baigė­si ir daug daug ke­lių jūsų dar lau­kia: kaž­kas pra­dės stu­di­juo­ti, kaž­kas – dirb­ti, bus ir to­kių, ku­rie nu­tars pir­ma su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­va ir pa­sau­liu: vi­si ke­liai jums at­vi­ri. <...> Vi­suo­met turė­kit viltį, ener­gi­jos, stip­rybės ir daug va­lios, kad galė­tumėt pa­tys for­muo­ti sa­vo gy­ve­nimą. To aš jums ir lin­kiu“, – kalbė­jo sa­vi­val­dybės va­do­vas.

Me­ras dėko­jo ir pe­da­go­gams bei ra­gi­no jau­nimą ne­pa­mirš­ti sa­vo auklė­tojų, mo­ky­tojų: pa­ra­šy­ti jiems ar pa­skam­bin­ti, su­ti­kus stab­telė­ti po­kal­biui.

Ats­ki­ri pa­dėkos žod­žiai skambė­jo 54-osios lai­dos auklė­to­joms, ku­rios tą šven­tinę dieną ir džiaugė­si į gy­ve­ni­mo ke­lią iš­ly­din­čios tokį gražų būrį sa­vo auklė­ti­nių, ir kar­tu liūdė­jo at­ėjus me­tui at­si­svei­kin­ti. Me­ro pa­dėkos bei ro­žių žie­dai įteik­ti mo­ky­to­joms Ing­ri­dai Ta­mo­šaus­kie­nei, Do­vi­lei Pe­čiu­lie­nei, Il­mai Za­bors­kie­nei, Si­gi­tai Ju­zai­tie­nei, Dai­vai Vaš­kie­nei, Ra­mu­tei Da­mu­lie­nei, Ilo­nai Sta­sy­tie­nei ir suau­gu­siųjų klasės va­do­vei Ade­lei Ši­dei­kie­nei.

Į sceną kvies­ti ir ge­riau­siai bran­dos eg­za­mi­nus iš­laikę abi­tu­rien­tai: Me­da Bie­liaus­kaitė, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros eg­za­mi­ne ga­vu­si aukš­čiau­sią – 100-o balų – įver­ti­nimą, ta­me pa­čia­me eg­za­mi­ne sa­vo ži­nio­mis su­žibė­ju­si Vik­to­ri­ja Raz­mutė bei anglų kal­bos eg­za­mi­ne šim­tu­kus gavę Lu­kas Vai­če­kaus­kas ir Ra­min­ta Tra­ku­maitė.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu iš Moks­lo rėmi­mo pro­gra­mos šiems abi­tu­rien­tams skir­tos 100 eurų pre­mi­jos.

Dar du abi­tu­rien­tai – Mil­da Do­mar­kaitė ir Lau­ry­nas Grikš­tas – ap­do­va­no­ti bu­vu­sio „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nio ir mo­ki­nių pre­zi­den­to Pau­lius Bart­ke­vi­čius įsteig­to­mis pi­ni­ginė­mis pre­mi­jo­mis už pui­kius re­zul­ta­tus moks­le bei olim­pia­do­se ir „Saulės“ gim­na­zi­jos var­do gar­si­nimą vi­suo­me­ninė­se veik­lo­se.


Ge­rais pa­žy­miais baigė ko­ne pusė

„Per­nai turė­jo­me tik vieną šim­tuką, o šie­met – ke­tu­ris“, – ne­blo­gu re­zul­ta­tu pa­si­džiaugė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys. Už­lipęs į sceną pa­svei­kin­ti abi­tu­rientų jis pa­žėrė ir dau­giau skai­čių. Atsk­leidė, kad šie­met gim­na­ziją baigė 197 mokiniai: 109 mer­gi­nos ir 88 vai­ki­nai.

Tarp jų – 12 moks­lo pirmūnų: Bri­gi­ta Bumb­lytė, Urtė Dauk­šaitė, Sa­man­ta Ei­gi­maitė, Jus­tas Raz­mus, Eve­li­na Pik­tur­naitė, Au­gustė Ti­re­vi­čiūtė, Ie­va Ma­mo­naitė, Jus­tas Pil­ve­lis, Ra­min­ta Tra­ku­maitė, Mil­da Do­mar­kaitė, gim­na­ziją bai­gu­si vien 10-ukais, Lau­ry­nas Grikš­tas ir Gre­ta Til­vi­kaitė.

79 abi­tu­rien­tai pa­sku­ti­nius moks­lo me­tus baigė pui­kiais, la­bai ge­rais ir ge­rais pa­žy­miais, bend­ras šios lai­dos ko­kybės ro­dik­lis – 40,37 pro­cen­tai.

„Tai ir­gi įro­do, kad 54-oji lai­da – šau­nuo­liai“, – gerų žod­žių ne­gailė­jo A. Bud­rys.

„Šian­dien iš­ties di­di die­na. Jūs gau­na­te bran­dos ates­ta­tus. Tai reiš­kia, kad tam­pa­te suau­gu­siais, pra­de­da­te suau­gu­siųjų gy­ve­nimą, ku­ris yra ku­pi­nas ga­li­my­bių. Ei­ki­te ne­vaikš­čio­tais ta­kais, neieš­ko­ki­te lengvų ke­lių – jų nėra. Ne­gaiš­kit lai­ko bėgda­mi pa­skui me­namą laimę. Laimė kant­riai ku­ria­ma kiek­vieną dieną. Kur­ki­te žy­dintį, pra­smingą, jautrų pa­saulį ir būki­te žmonė­mis. Ge­rais žmonė­mis, kad ne­būtų gėda nei jums, nei už jus“, – pra­smin­gais žod­žiais be­veik 200 jau­nuo­lių iš gim­na­zi­jos pa­lydė­jo jos di­rek­to­rius.

A. Bud­rys at­skleidė ir tai, kad šio­ji – 54-oji – abi­tu­rientų lai­da ko ge­ro yra pa­sku­ti­nio­ji, gau­nan­ti po­pie­ri­nius ates­ta­tus – nuo kitų moks­lo metų juos pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti elekt­ro­ni­nius.