Brangiausias moksleivis – pirmokas

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Bran­giau­sias pir­ki­nys ruo­šian­tis mo­kyk­lai – kup­rinė
Artė­jant Rugsė­jo pir­ma­jai moks­lei­vių tėve­liai ima su­kti gal­vas, kiek šie­met at­sieis iš­leis­ti sa­vo at­ža­las į mo­kyklą. Ži­no­ma, yra to­kių tėvų, ku­rie ne­skai­čiuo­da­mi pi­nigų vai­kams su­per­ka vi­sas rei­ka­lin­gas mo­kyk­li­nes pre­kes, at­si­žvelg­da­mi tik į vie­nin­telį kri­te­rijų – ko­kybę, ta­čiau dau­gu­ma šeimų vis tik at­sa­kin­gai ap­svars­to, ko­kių pre­kių tik­rai rei­kia ir ko­kią sumą ga­li­ma joms skir­ti, ypač jei šei­mo­je – ne vie­na at­ža­la. Pa­si­domė­jus, kiek plun­giš­kiams apy­tiks­liai šiais me­tais kai­nuos vai­ko pa­ruo­ši­mas rugsė­jo pir­ma­jai, aki­vaiz­du, jog bran­giau­sias moks­lei­vis yra pir­mo­kas. Jo mo­kyk­li­nių pre­kių krep­še­lis ga­li siek­ti 200 eurų ir dau­giau. O kur dar iš­lai­dos uni­for­mai ir ki­tiems dra­bu­žiams.

 

Dai­ro­si ak­cijų

Jau tuoj į mo­kyk­li­nius suo­lus vai­kus su­kvie­sian­tis Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis tėčiams ir ma­moms tam­pa did­eliu gal­vos skaus­mu, nes mo­kyk­linės prekės bei dra­bu­žiai stip­riai pa­plo­ni­na kiek­vie­nos šei­mos pi­ni­ginę.

Ypač šie­met, kai inf­lia­ci­ja ge­ro­kai išau­gi­no ir kan­ce­lia­ri­nių pre­kių kai­nas. Kaip aiš­ki­na eks­per­tai, did­žiau­sią įtaką tam da­ro iš­au­gu­sios ža­liavų – po­pie­riaus ir plas­ti­ko – kai­nos.

Ta­čiau esą pirkė­jai tu­ri ga­na di­delį pa­si­rin­kimą, kur pre­kin­tis: jei pi­ni­ginė leid­žia – ke­liau­ji į kan­ce­lia­ri­nių pre­kių par­duo­tu­ves, jei biud­že­tas kuk­les­nis – ren­kie­si pre­ky­bos cent­rus, kur mo­kyk­linės prekės kai­nuo­ja ma­žiau.

Pa­si­domėjęs „Že­mai­tis“ su­ži­no­jo, jog būtent į pa­sta­ruo­sius, be­si­ruoš­da­mos moks­lo me­tams, dau­giau­siai ir traukė plun­giškės šei­mos. Anot jų, did­žiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se mo­kyk­li­nių pre­kių pa­si­ūla – ga­na di­delė, o kai­nos ge­ro­kai ma­žesnės. Ne­sis­kundė plun­giš­kiai ir pre­ky­bos cent­ruo­se pirktų mo­kyk­li­nių pre­kių ko­ky­be.

„Ko­kybė tik­rai ge­ra. Ži­no­ma, daug kas pri­klau­so nuo kai­nos – to­je pa­čio­je „Ma­xi­mo­je“ ga­li ras­ti ra­šiklį už eurą ir už ke­lio­li­ka, tai, be abe­jonės, jų ko­kybė skir­sis“, – pa­sa­ko­jo šie­met penk­tokę į moks­lus iš­lei­sian­ti ma­ma ir pri­dūrė, kad ir kan­ce­lia­ri­nių pre­kių par­duo­tuvė­je kitą­kart ga­li nu­si­pirk­ti pra­stą daiktą, ar, pa­vyzd­žiui, už tą pa­tį sąsiu­vinį su­mokė­ti ke­lis kar­tus bran­giau, nei jis kai­nuo­ja pre­ky­bos cent­re.

Ki­ta plun­giškė, ku­ri šiais moks­lo me­tais į švie­ti­mo įstai­gas iš­lydės net tris at­ža­las – dar­že­li­nuką ir dvi mo­kyk­li­nio am­žiaus mer­gai­tes – taip pat ti­ki­no mo­kyk­li­nius krep­še­lius sa­vo vai­kams su­per­kan­ti pre­ky­bos cent­ruo­se. Be to, mo­te­ris ne­slėpė, jog moks­lo me­tams per­ka iš­tai­kiu­si ak­cijų, ku­rio­mis prie­š rugsėjį pa­le­pi­na daž­nas pre­ky­bos cent­ras. „Siū­lo net 40-ies pro­centų nuo­laidą prie­š pat moks­lo metų pra­džią. Aš vi­sa­da sten­giuo­si ja pa­si­nau­do­ti ir tik­rai ma­tau skir­tumą, kai vie­to­je, pa­vyzd­žiui, 80-ies eurų už sąsiu­vi­nius, ap­lan­ka­lus, pie­ši­mo po­pie­rių, ra­šik­lius, flo­mas­te­rius ir ki­tas pre­kes su­mo­ku vos ne per­pus ma­žiau“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si plun­giškė.

Pa­na­šiai mąsto ne vie­na mo­kyk­li­nio am­žiaus at­ža­las au­gi­nan­ti Plungės šei­ma, sa­kiu­si, jog suruošti vieną vaiką į mo­kyklą be šim­to eurų nė ne­sva­jok. O jei dar ir kup­rinę ten­ka pirk­ti, tai mo­kyk­li­nis krep­še­lis at­siei­na daug bran­giau.


Bran­giau­siai kai­nuo­ja kup­rinė

Tą „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no būsi­mo pir­mokė­lio ma­ma, pa­sak ku­rios, su­ruoš­ti sep­tyn­metį į mo­kyklą jai at­si­ėjo apie 400 eurų. Jau­na mo­te­ris ti­ki­no, jog vien kup­rinė kainavo be­maž 100 eurų, nes rin­ko­si or­to­pe­dinę, kad kuo ma­žiau kentėtų vai­ko stu­bu­ras ir būtų kuo pa­to­giau pėdin­ti į mo­kyklą.

Plun­giškė at­vi­ra­vo, jog kup­rinė ir bu­vu­si bran­giau­sias pir­ki­nys. Ta­čiau ji įsi­ti­ki­nu­si, kad bran­gus daik­tas tar­naus ne vie­ne­rius moks­lo me­tus. O kur likę 300 eurų? Mo­te­ris sakė, jog dar 50 eurų iš­lei­do uni­for­mai, pir­ko ir kitų dra­bužė­lių, ava­lynę, spor­tinę ap­rangą bei kan­ce­lia­ri­nes pre­kes, ku­rių pir­mo­kui, kaip ži­nia, taip pat rei­kia dau­giau nei vy­res­nių kla­sių moks­lei­viui.

„Spal­vo­tas po­pie­rius, pie­ši­mo po­pie­rius, flo­mas­te­riai, sąsiu­vi­niai, gua­šas, pieš­tu­kai, par­ke­ris, ku­ris taip pat tu­ri būti ge­ras ir pa­to­gus ma­žai ran­ke­lei. Žod­žiu, pir­mo­kui viską rei­kia su­pirk­ti nuo nu­lio. Pa­vyzd­žiui, de­vin­tokė duk­ra man kai­nuos žy­miai pi­giau – ji ir uni­formą jau tu­ri, ir iš pra­ėju­sių metų li­ku­sių mo­kyk­li­nių pre­kių“, – kalbė­jo ma­ma.

Ki­ta plun­giškė sa­vo pir­moką į moks­lus sakė iš­lei­sian­ti už maž­daug 250 eurų, ta­čiau esą tai – dar ne pa­bai­ga, nes at­ėjus į mo­kyklą reikės su­si­mokė­ti už pra­tybų sąsiu­vi­nius, ku­rie to­li gra­žu ne cen­tus kai­nuo­ja, at­si­ras ir kitų iš­laidų. Kaip ir prie­š tai kal­bin­ta ma­ma, ši ti­ki­no, jog pir­mo­kas – bran­giau­sias mo­ki­nys, nes jam prie­mo­nių rei­kia dau­giau­siai. Ne­bent šei­mo­je au­ga vy­res­nių vaikų ir dalį būtinų reik­menų ar tą pa­čią uni­formą ga­li­ma „pa­veldė­ti“ iš jų.


Per­ka­si po tru­putį

O štai būsimųjų tre­čio­ko ir abi­tu­rientės ma­ma „Že­mai­čiui“ sakė ne­jau­čian­ti stre­so dėl artė­jan­čio rugsė­jo, nes tam šei­ma ima ruoš­tis iš anks­to. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog kas­met pir­miau­sia per­žiū­ri, ko­kie reik­me­nys likę iš pra­ėju­sių moks­lo metų, at­si­ren­ka dar tin­kan­čius nau­do­ti, o ta­da su­si­da­ro būtinų pre­kių sąrašą.

„Nau­jiems moks­lo me­tams mes ima­me ruoš­tis vos tik užvėrę mo­kyk­los du­ris. Ta­da nėra jo­kio stre­so, lėki­mo per par­duo­tu­ves ir grie­bi­mo, kas dar likę po did­žiųjų ant­plūdžių. Be to, ruo­šian­tis mo­kyk­lai iš anks­to, ne­nu­ken­čia ir pi­ni­ginė. Aiš­ku, tu iš­lei­di tą pa­čią pi­nigų sumą, ta­čiau, kai per­kie­si po tru­putį, ne­jau­ti. Be to, yra lai­ko stebė­ti kainų pa­si­ūly­mus. Tad mūsų šei­ma kiek­vieną Rugsė­jo pirmąją su­tin­ka be jo­kios įtam­pos ar baimės dėl pa­tuštė­sian­čios pi­ni­ginės“, – sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si mo­te­ris. Ir at­skleidė, kad šie­met jos moks­lei­viai į mo­kyklą iš­ke­liaus per abu kan­ce­lia­rinėms prekėms iš­leidę 170 eurų.

O tuo tar­pu ša­lies eks­per­tai, at­likę ty­ri­mus, iš­siaiš­ki­no, jog did­žio­ji da­lis lie­tu­vių šeimų vie­no vai­ko krep­še­liui šie­met skyrė 50–100 eurų, kiek ma­žiau tėvų – 100–200 eurų ir tik la­bai ma­ža da­lis šeimų vai­ko mo­kyk­linėms prekėms at­seikė­jo 200 ir dau­giau eurų.

Taip pat pa­stebė­ta, kad sun­kiau­sia tiems tėvams, ku­rie au­gi­na pir­mo­kus – jų pa­si­ruo­ši­mas mo­kyk­lai yra bran­giau­sias.