Darželiai vasarą tėvams gali kainuoti brangiau

Asociatyvi nuotrauka
Kaip ir kasmet bus pasirūpinta darželinukų priežiūra vasaros laikotarpiu
Artė­jant va­sa­rai, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, im­ta pla­nuo­ti lop­še­lių-dar­že­lių darbą šiuo metų lai­ku. Lie­pos ir rugpjū­čio mėne­siais siū­lo­ma leis­ti veik­ti ne dau­giau kaip pu­sei visų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstaigų gru­pių. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­listės Dan­gi­rutės Vaš­kienės, pa­na­šiu pa­jėgu­mu dar­že­liai dir­bo ir anks­tes­niais me­tais.
Dis­ku­tuo­jant dėl dar­že­li­nukų prie­žiū­ros va­sarą pa­žymė­ta, kad šie­met už šią pa­slaugą teks su­si­mokė­ti bran­giau – mėne­sis dar­že­ly­je vie­nam vai­kui at­sieis pa­pil­do­mus 40 eurų, kai tuo tar­pu per­nai tėvai mokė­da­vo 10-čia eurų ma­žiau.Mo­kestį siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti

Kaip per užpraėjusį ket­vir­ta­dienį vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį sakė spe­cia­listė, pa­pil­do­mas ne­grąži­na­mas mo­kes­tis bus tai­ko­mas nuo lie­pos 1-osios iki rugpjū­čio pa­bai­gos. Iš pa­pil­do­mo mo­kes­čio su­rink­tos lėšos, kaip ir anks­čiau, bus ski­ria­mos iš da­lies pa­deng­ti dar­že­lio dar­buo­tojų dar­bo už­mo­kestį.
Tie­sa, šei­mos, au­gi­nan­čios ne vieną dar­že­li­nuką, su­lauks leng­vatų: už dviejų vaikų prie­žiūrą va­sa­ros me­tu siū­lo­ma tai­ky­ti 70-ies eurų mėne­sinį mo­kestį, už trijų ir dau­giau – po 20 eurų už kiek­vieną vėlesnį vaiką. 
Vi­sais at­ve­jais mo­kes­tis tai­ko­mas ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek dienų vai­kas dar­želį lan­kys.
Šie­met dėl mo­kes­čio di­fe­ren­ci­ja­vi­mo dis­ku­sijų ne­ki­lo, o an­tai per­nai ne vi­si bu­vo linkę pa­lai­ky­ti skir­tingą mo­kestį – bu­vo siū­liu­sių vi­siems va­sarą įstaigą lan­kan­tiems dar­že­li­nu­kams nu­sta­ty­ti vie­nodą mo­kestį, tuo­met sie­kusį 30 eurų. Esą tėvai ir taip turėtų džiaug­tis, galė­da­mi vai­kus į dar­želį leis­ti net va­sarą, tad nuo­laidų da­ry­ti ne­reikėtų.


Dirbs ne vi­su pa­jėgu­mu

Kaip minė­ta, liepą ir rugpjūtį ra­jo­ne esan­čios prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos dirbs ne  vi­su pa­jėgu­mu – ke­ti­na­ma leis­ti veik­ti tik pu­sei dar­že­lio gru­pių. Anot D. Vaš­kienės, pa­na­šiai įstai­gos dir­bo ir anks­tes­niais me­tais, tik lop­še­lis-dar­že­lis „Sau­lutė“ per­nai veikė be­veik vi­su šim­tu pro­centų.
Tiek mies­to, tiek kai­miš­kie­ji dar­že­liai ne­galės dirb­ti tik tuo at­ve­ju, jei įstai­gos ne­lan­kys bent vie­na grupė, ku­rio­je – ma­žiau­siai 10 vaikų.
Jei iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga gaus dau­giau tėvų pra­šymų, nei yra laisvų vietų grupė­se, pir­me­nybė va­sa­ros lai­ko­tar­piu bus tei­kia­ma tiems vai­kams, ku­rių tėvai tuo lai­ko­tar­piu dir­ba. Bus rei­ka­lau­ja­ma kar­tu su pra­šy­mu dar­že­liui pa­teik­ti pa­žy­mas apie tai, kad tuo me­tu tėvai ne-
a­tos­to­gau­ja. Pir­me­nybė nu­ma­ty­ta ir so­cia­linės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams. Bus at­si­žvelg­ta ir į tuos tėvus, ku­rie nu­ro­dys svar­bias prie­žas­tis, dėl ku­rių va­sa­ros lai­ko­tar­piu ne­ga­li už­tik­rin­ti vaikų prie­žiū­ros.
Pla­nuo­ja­ma, kad lie­pos ir rugpjū­čio mėne­siais iš vi­so dirbs 86-ios grupės. Sa­vi­val­dy­bei pa­si­rūpin­ti dar­že­li­nukų prie­žiū­ra va­sa­ros lai­ko­tar­piu pa­pil­do­mai kai­nuos apie 100 tūkst. eurų. Iš pa­pil­do­mo mo­kes­čio už du va­sa­ros mėne­sius ke­ti­na­ma su­rink­ti apie 50 tūkst. eurų. Iš vi­so mažųjų plun­giš­kių prie­žiū­ra liepą ir rugpjūtį at­sieis be­maž 230 tūkst. eurų, mat ma­no­ma, jog į dar­že­lius ke­liaus apie 1,5 tūkst. vaikų.


Domė­jo­si po­rei­kiu

Iš­gir­du­si pre­li­mi­na­rius skai­čius, ko­mi­te­to bei Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos narė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė tei­ra­vo­si, iš kur ži­no­mas dar­že­lių po­rei­kis va­sarą, jei nėra, kaip anks­tes­niais me­tais, ap­klaus­ti tėvai.
D. Vaš­kienė su­sku­bo paaiš­kin­ti, jog šiais me­tais sąmo­nin­gai ne­bu­vo at­lik­ta tėvų ap­klau­sa – siek­ta iš­veng­ti, jos žod­žiais, išanks­ti­nių nuo­statų. Spe­cia­listė pa­ti­ki­no, kad po­rei­kis tik­rai ne­bus ma­žes­nis nei per­nai, o pa­teik­ti skai­čiai – ne iš dan­gaus nu­leis­ti. Esą to­kie pa­skai­čia­vi­mai pa­teik­ti, re­mian­tis anks­tes­nių metų pra­kti­ka bei dar­že­lių pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis. „Sa­vi­val­dybė nu­brėžia mak­si­ma­lią ribą. Tiek gru­pių galės veik­ti. O gal vaikų bus ma­žiau ir dar­že­li­nukų prie­žiū­ra va­sarą tiek ne­kai­nuos“, – aiš­ki­no spe­cia­listė.
Jai ant­ri­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, ku­rio tei­gi­mu, ži­no­ti aiš­kią ribą – būti­na, nes anks­čiau pa­si­tai­ky­da­vo tėvų pikt­naud­žia­vi­mo at­vejų, kai į no­rin­čiųjų dar­že­lius lan­ky­ti sąrašą sa­vo vai­kus tėvai įtrauk­da­vo, o kai jau reikė­da­vo mokė­ti ir ves­ti, ding­da­vo.
Ga­lu­tinį žodį dėl prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstaigų dar­bo va­sarą tars Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba.