Grumblių mokyklėlei išlikti nelemta?

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Blo­giau­sias sce­na­ri­jus pa­si­tvir­ti­no – Grumb­lių mo­kyklė­lei ne­pa­vy­ko pri­si­vi­lio­ti dau­giau vaikų
Pas­ta­ruo­ju me­tu Grumb­lių mo­kyklėlė, ku­rią glo­bo­ja Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja, bu­vo at­si­dūru­si dėme­sio cent­re. Apie ga­li­my­bes ją iš­sau­go­ti ne kartą dis­ku­tuo­ta per po­sėdžius Sa­vi­val­dybė­je bei su­si­ti­kimų su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais me­tu. Apie ant iš­li­ki­mo slenks­čio at­si­dūru­sią įstaigą ir dėl to ne juo­kais su­ne­ri­mu­sius mo­ki­nių tėvus ne sykį rašė­me ir mes.

Šei­mos vylė­si, jog ne pirmą kartą li­ki­mo pur­to­ma mo­kyklėlė iš­gy­vens ir šįkart. Dėl to jos darė viską: kvietė­si žur­na­lis­tus, rin­ko pa­ra­šus, kreipė­si į ra­jo­no vald­žią, pra­šy­da­mos leis­ti įstai­gai ir to­liau gy­vuo­ti. Bet pa­na­šu, kad mo­kyklė­lei iš­lik­ti ne­lem­ta – rei­kia­mas mo­ki­nius skai­čius, kaip tikė­ta­si, vis tik ne­su­si­darė.Iš­si­gelbė­ji­mas – rei­kia­mas mo­ki­nių skai­čius

Spren­dimą šią mo­kyklėlę išb­rauk­ti iš Plungės kraš­to švie­ti­mo įstaigų sąra­šo nulėmė nau­jo­sios švie­ti­mo tink­lo kūri­mo tai­syklės, pa­gal ku­rias nuo kitų moks­lo metų ne­be­ga­li­ma jung­ti visų pra­di­nių kla­sių į vieną komp­lektą. O būtent to­kiu prin­ci­pu iki šiol Grumb­lių mo­kyklėlė ir vei­kia.

Šiais moks­lo me­tais Grumb­liuo­se mo­ko­si 10 mo­ki­nių (vie­nas pir­mo­kas ir po tris ant­ro­kus, tre­čio­kus bei ket­vir­to­kus). Ma­žiau­sias ga­li­mas mo­ki­nių skai­čius jung­tinė­je klasė­je ga­li būti 8 mo­ki­niai, ta­čiau pa­gal naują­sias švie­ti­mo tink­lo kūri­mo tai­syk­les, jung­ti į vieną klasę ga­li­ma tik pir­mo­kus su ant­ro­kais ir tre­čio­kus su ket­vir­to­kais.

Kad pra­di­nis ug­dy­mo sky­rius Grumb­liuo­se iš­liktų, įstaigą ki­tais me­tais turėtų lan­ky­ti bent 16 pra­di­nukų – aš­tuo­ni 1–2 kla­sių mo­ki­niai ir tiek pat 3–4 kla­sių moks­lei­vių. Tad grumb­liš­kiai ra­gin­ti dėti vi­sas pa­stan­gas ir su­bur­ti į mo­kyklėlę rei­kiamą pra­di­nukų skai­čių, ki­tu at­ve­ju įstai­ga ru­denį durų ne­beat­vers.


Grumb­liš­kiai stengė­si

Pa­jutę su­ži­bu­sią viltį, grumb­liš­kiai dėjo vi­sas pa­stan­gas iš­sau­go­ti mo­kyklėlę. Į Grumb­lių pra­dinį sky­rių sa­vo at­ža­las leid­žian­čios šei­mos, prie ku­rių pri­si­jungė ir bu­vu­sių mo­ki­nių tėvai, skleidė ži­nią apie stip­rią pra­dinę mo­kyklą Grumb­liuo­se ir čia dir­ban­čią at­si­da­vu­sią pra­di­nių kla­sių mo­ky­toją, ra­gi­no vie­ti­nes ir ap­lin­ki­nių gy­ven­vie­čių šei­mas sa­vo vai­kus leis­ti mo­ky­tis būtent į šią mo­kyklą.

Grumb­liš­kiai vi­siems ga­ran­ta­vo, kad jų mo­kyklėlė­je ug­dy­mas – aukš­čiau­sios ko­kybės. Ak­cen­tuo­ta, jog į ki­tas mo­kyk­las grumb­liš­kiai mo­ki­nu­kai išei­na pa­si­kaustę ir be jo­kių pro­blemų įsi­lie­ja į di­des­nes kla­ses mies­te bei džiu­gi­na aukš­tais pa­sie­ki­mais.

Vie­na plun­giškė ma­ma, au­gi­nan­ti spe­cia­liųjų po­rei­kių tu­rintį tre­čioką, „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kaip Grumb­lių mo­kyklėlė pa­keitė jos sūnaus gy­ve­nimą. Mies­to mo­kyklą į mažą kai­mo mo­kyklėlę iš­keitęs tre­čio­kas ne­va iš už­da­ro, su aša­ro­mis į pa­mo­kas ėju­sio ber­niu­ko vir­to bend­rau­jan­čiu, drąsiu vai­ku, ga­lin­čiu did­žiuo­tis ženk­liai pa­gerė­ju­siais mo­ky­mo­si re­zul­ta­tais. Anot ma­mos, vi­sa tai – pui­kios mo­ky­to­jos ir ma­žos bend­ruo­menės dėka.


Pa­si­sakė už mo­kyk­los iš­sau­go­jimą

Už mo­kyklėlės iš­sau­go­jimą pa­si­sakė ir dau­gu­ma vie­tos po­li­tikų. Jie ra­gi­no prie­šin­gai ma­nan­čius pa­ga­liau su­sto­ti ir pa­gal­vo­ti apie vaikų ateitį, pri­minė pa­starą­sias ne­tek­tis – už­da­ry­tas Stalgėnų, Sta­ne­lių ir Plungės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus mo­kyk­las.

Ko­vo­jant už Grumb­lių mo­kyklėlės iš­li­kimą net pri­si­min­ta, kiek pa­ti kai­mo bend­ruo­menė pri­si­dėjo tvar­kant šią įstaigą. Esą ir dėl to derėtų la­biau įsik­lau­sy­ti į šio kai­mo gy­ven­tojų pra­šymą. Net siū­ly­ta mo­kyklą pa­ban­dy­ti iš­sau­go­ti, iš­lai­kant ją iš Sa­vi­val­dybės „ki­šenės“.

Vis dėlto ga­liau­siai nu­tar­ta, kad iš­lai­ky­ti įstaigą Sa­vi­val­dy­bei būtų per bran­gu. Be to, kaip per vieną dis­ku­siją minė­jo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Sa­vi­val­dy­bei ga­li būti net ne­leid­žia­ma pri­si­dėti fi­nan­siš­kai. Esą mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja to­kia, kad, pri­sti­gus mo­ki­nių, Sa­vi­val­dybė ga­li skir­ti fi­nan­sa­vimą tik vie­nam klasės komp­lek­tui iš­lai­ky­ti, bet ir tai, jei kal­ba­ma apie pa­grin­dinį, ne pra­dinį ug­dymą.

Tad vie­nin­te­lis būdas grumb­liš­kiams iš­sau­go­ti sa­vo kai­mo švie­sulį bu­vo su­bur­ti rei­kiamą pra­di­nukų skai­čių.

Ge­gužės 16-ąją pa­si­bai­gus ter­mi­nui tek­ti pra­šy­mus mo­ky­tis Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, „Že­mai­tis“ Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo G. Ri­mei­kio tei­ra­vo­si, ko­kia si­tua­ci­ja su pra­di­ne mo­kyk­la Grumb­liuo­se – ar įstai­ga su­laukė jai iš­lik­ti rei­ka­lin­go pra­di­nukų skai­čiaus?

Gai­la, ta­čiau vedė­jas džiu­gių ži­nių ne­turė­jo. „Si­tua­ci­ja li­ko ne­pa­ki­tu­si. Yra pa­teik­ti tik trys pra­šy­mai. Kaip ir sakė­me nuo pra­džių, rei­kia bent še­šių pra­šymų“, – teigė G. Ri­mei­kis.

Pa­sak jo, bir­želį Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai svars­ty­ti bus tei­kia­mas ra­jo­no švie­ti­mo įstaigų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mas, ku­ria­me bus įtrauk­tas Grumb­lių mo­kyklėlės lik­vi­da­vi­mas.