Į mokyklinius suolus Plungėje susėdo ir ukrainiečiai vaikai

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Šiais moks­lo me­tais uk­rai­nie­čiai moks­lei­viai mo­ko­si drau­ge su bend­raam­žiais iš Lie­tu­vos
Pra­sidė­jus iki šiol te­be­sitę­sian­čiam ka­rui Uk­rai­no­je, į Lie­tuvą ėmė plūsti tūkstan­čiai nuo siau­bo gim­to­jo­je ša­ly­je bėgan­čių uk­rai­nie­čių, tarp ku­rių – ir vai­kai. Tad tiek vald­žios at­sto­vams, tiek mo­kyklų bend­ruo­menėms te­ko ge­rai pa­suk­ti gal­vas, kaip pa­sta­ruo­sius tin­ka­mai in­teg­ruo­ti į ug­dy­mo pro­cesą, kad jie ir ži­nių gautų, ir jaustų­si ge­rai. Nuspręs­ta, jog pir­miau­sia uk­rai­nie­čiams moks­lei­viams būti­nas adap­ta­ci­nis lai­ko­tar­pis, per kurį jie tu­ri pra­mok­ti lie­tu­vių kal­bos, kad vėliau galėtų mo­ky­tis kar­tu su bend­raam­žiais iš Lie­tu­vos.

Ap­sip­ras­ti su lie­tu­viš­ko­mis mo­kyk­lo­mis uk­rai­nie­čiai galė­jo iki pra­ėju­sių moks­lo metų pa­bai­gos, o jau nuo rugsė­jo pir­mo­sios jie da­ly­vau­ja pa­mo­ko­se drau­ge su lie­tu­viais. Plungės kraš­to mo­kyk­las lan­ko dau­giau nei pus­šim­tis uk­rai­nie­čių mo­ki­nių. Dau­giau­sia jų – Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je bei „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jo­je.

 

Prad­žia leng­va ne­bu­vo

Būtent šios dvi įstai­gos ir bu­vo pir­mo­sios mo­kyk­los Plungės ra­jo­ne, pra­ėju­siais moks­lo me­tais pri­ėmu­sios moks­lei­vius iš Uk­rai­nos. Dar vie­nas uk­rai­nie­tis jau­nuo­lis mokė­si Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­lo­je.

Mūsų mo­kyklų du­ris uk­rai­nie­čiai pra­vėrė ko­vo vi­du­ry­je. Į minė­tas įstai­gas jie bu­vo pa­skirs­ty­ti pa­gal sa­vo am­žių: pra­di­nu­kai nu­kreip­ti į „Bab­run­go“ pro­gim­na­ziją, o 5–10 kla­sių mo­ki­niai – į Se­na­mies­čio mo­kyklą. Ug­dy­mas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas iš­ly­gi­na­mo­sio­se klasė­se, kur dau­giau­sia lai­ko skir­ta lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mui­si.

Kaip ta­da skelbė Se­na­mies­čio mo­kyk­la, uk­rai­nie­čiams vai­kams bu­vo ve­da­mi gru­pi­niai lie­tu­vių kal­bos už­siė­mi­mai, taip pat jie lankė anglų kal­bos, is­to­ri­jos, tech­no­lo­gijų, mu­zi­kos, dailės, fi­zi­nio ug­dy­mo bei in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų pa­mo­kas. Tie­sa, vi­si jie mokė­si vie­no­je grupė­je.

Kaip tuo­met „Že­mai­čiui“ aiš­ki­no Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Juo­zas Griš­kus, pa­grin­dinė mo­kyk­los mi­si­ja – iš­mo­ky­ti moks­lei­vius iš Uk­rai­nos kaž­kiek lie­tu­viš­kai. O kai jau jie turės mūsų kal­bos pa­grin­dus, bus in­teg­ruo­ja­mi į kla­ses pa­gal am­žių.

Moks­lei­vius iš ka­ro zo­nos pri­ėmu­sių mo­kyklų va­do­vai ta­da pa­sa­ko­jo, jog pa­ti pra­džia bu­vu­si sun­ki, mat uk­rai­nie­čiai mo­ki­niai – iš­si­gandę. „Jie iš ar­ti matė ka­ro siaubą, žu­vu­siuo­sius. Jų vei­de­liai – tar­si vaš­ki­niai, per­smelk­ti baimės, išgąs­čio, stre­so. Su to­kiais vai­kais rei­kia ypač at­sar­giai bend­rau­ti, ap­gal­vo­jant kiek­vieną žodį. Tad itin di­delį dėmesį ski­ria­me uk­rai­nie­čių vaikų emo­ci­nei būklei. Dėl to jiems kas sa­vaitę bus ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su psi­cho­lo­ge“, – tuo­met pa­sa­ko­jo J. Griš­kus. Pa­sak jo, ne­men­ku iššū­kiu ta­po ir kal­ba, nes uk­rai­nie­čiai sun­kiai bend­ra­vo ang­liš­kai, bu­vo ir to­kiu, ku­rie ir rusų kal­bos ne­mokė­jo.


Mo­ko­si kar­tu

Da­bar jau­nie­ji ka­ro pa­bėgėliai – jau ap­si­pratę: ir lie­tu­viš­kai pra­mokę, ir draugų su­si­radę, tad jau­čia­si ga­na ne­blo­gai ir nau­jus moks­lo me­tus pra­dėjo ki­taip nei mokė­si pra­ėju­siais, kai at­vy­ko į Lie­tuvą, – nuo rugsė­jo pir­mo­sios pa­mo­ko­se jie da­ly­vau­ja drau­ge su sa­vo bend­raam­žiais lie­tu­viais.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio tei­gi­mu, šiuo me­tu mūsų mo­kyk­lo­se kon­tak­ti­niu būdu mo­ko­si 52 mo­kyk­li­nio am­žiaus uk­rai­nie­čiai. Dar 27, nors ir re­gist­ruo­ti mūsų švie­ti­mo įstai­go­se, mo­ko­si nuo­to­li­niu būdu – pa­mo­kos jiems ve­da­mos iš Uk­rai­nos mo­kyklų. Kad iš­ties mo­ko­si vir­tua­liai, mo­kyk­li­nio am­žiaus uk­rai­nie­čiai pri­va­lo pa­teik­ti tai pa­tvir­ti­nan­čias pa­žy­mas.

Ne­pai­sant to, kad jie ne­lan­ko mūsų švie­ti­mo įstaigų, kaip sakė vedė­jas, uk­rai­nie­čiams moks­lei­viams mo­kyk­los siū­lo ga­li­mybę mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos ir, jei no­ri, lan­ky­ti įvai­rius būre­lius, spor­tuo­ti. Su to­kiu vai­ku nuo­lat pa­lai­ko­mas ry­šys, kaip ir su jo šei­ma bei mo­kyk­la, ku­rio­je jis mo­ko­si vir­tua­liai.

„O ki­ti uk­rai­nie­čiai šiais moks­lo me­tais jau ug­do­mi bend­ro­se klasė­se su ki­tais mo­ki­niais, taip grei­čiau vyks­ta in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas. Pa­va­sarį tai­ky­ta pra­kti­ka bu­vo tik lai­ki­na, nes ne­ži­no­jo­me tiks­liai, ko ga­li­me tikė­tis, kiek iš jų pa­si­liks Lie­tu­vo­je ir pa­na­šiai“, – „Že­mai­čiui“ sakė G. Ri­mei­kis.

Vedė­jo tei­gi­mu, dau­giau­siai uk­rai­nie­čių vaikų lan­ko Se­na­mies­čio mo­kyklą ir „Bab­run­go“ pro­gim­na­ziją. Pas­ta­ro­jo­je mo­ko­si 11 mo­ki­nių iš Uk­rai­nos, Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je – 15.

Dar 9 naujų ži­nių se­mia­si „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je, 8 mo­ko­si Plungės ra­jo­no Lie­pijų mo­kyk­lo­je. Ki­ti pa­žirę po ki­tas švie­ti­mo įstai­gas.


Yra ir dar­že­li­nukų

Ži­no­ma, tarp į Plungę prie­globs­čio kar­tu su ma­mo­mis ar ki­tais ar­ti­mai­siais at­vy­ku­sių vaikų – ne tik mo­kyk­li­nu­kai, bet ir dar­že­li­nu­kai.

Jų užim­tu­mu bei ug­dy­mu­ pra­ėju­siais moks­lo me­tais rūpi­no­si pa­čios uk­rai­nietės, or­ga­ni­za­vu­sios įvai­rius už­siė­mi­mus Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro pa­tal­po­se.

Pa­tal­pin­ti ma­žuo­sius pa­bėgėlius į lop­še­lius-dar­že­lius ta­da ne­bu­vo ga­li­mybės, mat vi­si – sau­sa­kim­ši, ta­čiau nuo rugsė­jo pir­mo­sios ma­žie­ji Uk­rai­nos pi­lie­čiai jau lan­ko Plungė­je vei­kian­čias iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus įstai­gas. Šiuo me­tu, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, jo­se ug­do­ma 16 uk­rai­nie­čių vaikų.

Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad dar­že­liai Plungė­je at­laisvė­jo – kaip aiš­ki­no G. Ri­mei­kis, pa­gal Hi­gie­nos normų rei­ka­la­vi­mus, leid­žia­ma pa­pil­do­mai į gru­pes priim­ti po du ka­ro pa­bėgėlius vai­kus. Tad šiuo me­tu to­kių gru­pių ke­tu­riuo­se ra­jo­no lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se yra sep­ty­nios. Ta­čiau, kaip sakė vedė­jas, to­kia tvar­ka ga­lios tik me­tus. Pa­si­bai­gus šiam ter­mi­nui, jei neat­si­ras vietų lan­ko­muo­se dar­že­liuo­se, uk­rai­nie­čių dar­že­li­nukų tėvams teks ieš­ko­ti lais­vos vie­tos ki­to­se įstai­go­se.

„Tik no­riu pa­brėžti, jog šie vai­kai ne­kon­ku­ruo­ja dėl vie­tos su plun­giš­kių vai­kais. Prii­mant vai­kus į dar­že­lius, re­mia­ma­si ga­lio­jan­čio­mis Hi­gie­nos nor­mo­mis“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.


Sugrįž­tan­čiųjų į Uk­rainą nėra daug

Dar­že­li­nukų ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vaikų iš Uk­rai­nos šiuo me­tu Plungės kraš­te – be­maž šim­tas. O kiek iš vi­so Uk­rai­nos pi­lie­čių, pa­bėgu­sių nuo ka­ro bai­sumų, vis dar gy­ve­na tarp mūsų? Ši­to „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Man­to Čes­naus­ko. Mat bent jau ki­to­se sa­vi­val­dybė­se pa­ste­bi­ma, jog da­lis iš rusų nio­ko­ja­mos Uk­rai­nos pa­bėgu­sių ir Lie­tu­vo­je ap­si­gy­ve­nu­sių šios ša­lies pi­lie­čių jau grįžo na­mo.

M. Čes­naus­ko ži­nio­mis, pa­gal ofi­cialų re­gistrą šiuo me­tu Plungės ra­jo­ne prie­globstį turėtų būti radę 435 Uk­rai­nos pi­lie­čiai. Ta­čiau šie duo­me­nys, anot pa­va­duo­to­jo, nėra tikslūs, nes nie­kur ne­dek­la­ruo­ja­mas iš­vy­ku­siųjų skai­čius. Pa­gal neo­fi­cia­lią sta­tistiką, kaip sakė M. Čes­naus­kas, Plungė­je šiuo me­tu – apie 340 ka­ro pa­bėgėlių. Ki­ti uk­rai­nie­čiai – jau iš­vykę.

Ne­ži­no­ma, ar jie grįžo į Uk­rainą, ar ra­do prie­globstį ki­to­je ša­ly­je. Da­lis, kaip aiš­ki­no pa­va­duo­to­jas, tik­rai grįžo į gimtąją šalį, o ki­ti tie­siog per­si­kėlė į ki­tus ra­jo­nus ar pa­si­rin­ko kitą šalį.

„Laips­niš­kas, bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad la­bai ak­ty­vus, uk­rai­nie­čių mažė­ji­mas bu­vo jau­čia­mas va­sarą. Ta­čiau ir naujų žmo­nių at­vyk­da­vo. Vėlgi – ne­būti­nai iš Uk­rai­nos, galbūt iš kitų sa­vi­val­dy­bių, per drau­gus, pa­žįsta­mus“, – sakė M. Čes­naus­kas.

Tie­sa, uk­rai­nie­čių skai­čius dar ga­li ir išaug­ti, nes pro­gno­zuo­ja­ma ant­ro­ji ka­ro pa­bėgėlių ban­ga. Pa­vyzd­žiui, tre­čia­dienį į Plungę turė­jo at­vyk­ti 4 nau­ji žmonės iš Uk­rai­nos. „Gal tai – pir­mie­ji tos ant­ros ban­gos ženk­lai? Pa­ro­dys lai­kas“, – svarstė pa­va­duo­to­jas.