Išaiškinti raštingiausi pradinukai

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Dėl raš­tin­giau­sio pra­di­nu­ko var­do varžė­si vi­sas būrys moks­lei­vių
Ge­gužės 17 dieną Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je ne­ti­lo šur­mu­lys, mat su­gužė­jo Plungės ra­jo­no mo­kyklų pra­di­nu­kai, pa­si­ruošę da­ly­vau­ti dik­tantų ra­šy­mo kon­kur­se „Raš­tin­giau­sias pra­di­nu­kas 2022“.

Kon­kur­se da­ly­va­vo pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai iš Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės, „Bab­run­go“ bei A. Ju­cio pro­gim­na­zijų, „Saulės“, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ir Grumb­lių sky­rių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus, Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zijų, Se­na­mies­čio bei Lie­pijų mo­kyklų.

Pra­di­nu­kai (o jų su­si­rin­ko net 41!) sa­vo am­žiaus grupė­se rašė dik­tan­tus, ku­rie pa­rei­ka­la­vo ne tik ati­du­mo, įsik­lau­sy­mo, ra­šy­bos tai­syk­lių iš­ma­ny­mo, bet ir kruopš­tu­mo, gra­žaus, tvar­kin­go raš­to.

Šią dieną sve­čiai bu­vo pa­svei­kin­ti ir dai­no­mis, ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­torės Ra­sos Pa­kal­niš­kienės bei nuo­la­ti­nių šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – mo­ky­tojų Al­mos Mi­ka­laus­kienės ir Al­mos Tip­šienės – pa­drąsi­ni­mo žod­žiais, pa­linkė­ji­mais.

Pa­ra­šius dik­tan­tus, kol plušė­jo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, vi­si da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į tau­to­dai­li­ninkės Vi­lan­dos Dai­gi­nienės edu­ka­cinę pa­mokėlę – „Drau­gystės“ at­vi­ru­ko da­rymą.

Dar­be­liai tir­po ran­ko­se, ta­čiau visų šir­delė­se kirbė­jo ne­ri­mas – ko­kie gi re­zul­ta­tai? Ga­liau­siai pa­skelb­ta, kad pirmų kla­sių grupė­je ge­riau­siai dik­tantą pa­rašė Eva Du­bins­kaitė-Brie­dytė iš  Se­na­mies­čio mo­kyk­los, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Emai Ru­sy­tei iš „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los, tre­čio­ji – Austė­jai Zgirs­kai­tei (A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos Vys­ku­po M. Va­lan­čiaus sky­rius).

Tarp ant­rokų ne­pra­len­kia­ma bu­vo Emi­li­ja Mi­la­šiūtė (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja, ant­ra li­ko Dainė Šim­kutė („Ry­to“ mo­kyk­la), tre­čias – Ma­jus Čiu­že­lis (A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos „Saulės“ sky­rius).

Tre­čiokų grupė­je pirmąją vietą pelnė Ni­da Gal­mi­naitė (Se­na­mies­čio mo­kyk­la), ant­rąją – „Ry­to“ mo­kyk­lai at­sto­va­vu­si Gab­rielė Sa­ka­laus­kaitė, tre­čiąją – Ga­bi­ja An­ta­nai­tytė, A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos Vys­ku­po M. Va­lan­čiaus sky­riaus mo­kinė.

Tarp ket­virtų kla­sių moks­lei­vių sa­vo raš­tin­gu­mu su­žibė­jo Austė­ja Pu­zi­nevs­kaitė iš „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los, ant­ro­ji vie­ta skir­ta Ais­tei Lau­ri­nai­ty­tei iš Se­na­mies­čio mo­kyk­los, tre­čio­ji – Lie­pijų mo­kyk­los moks­lei­vei Ga­bi­jai Au­čiū­tei.

Dik­tan­tai pa­ra­šy­ti, pa­dėkos raš­tai, me­da­liai, at­mi­ni­mo do­vanėlės iš­da­lin­tos, „Drau­gystės“ at­vi­ru­kai pa­da­ry­ti. Li­ko džiu­gios aki­mir­kos ir pri­si­mi­ni­mai. O pui­kiai pa­ra­šy­ti dik­tan­tai – tai jaunųjų plun­giš­kių do­va­na Plungės mies­to 230-ies metų ju­bi­lie­jui.