Kelialapiai į finalą – dar dviem komandoms

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ge­riau­siai sekė­si Švie­ti­mo ir spo­to bei kitų Savivaldybės sky­rių spe­cia­listų ko­man­dai
Ant­ra­die­nio pa­va­karę Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­lo­je šur­mu­lia­vo ant­ro­ji švie­ti­mo įstaigų „Pa­va­sa­rinė pro­tų ko­va“. Šįkart „Že­mai­čio“ su­kvies­tos sa­vo ži­nio­mis ir lo­gi­niu mąsty­mu rungė­si Lie­pijų mo­kyk­los, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos, Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro, lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­man­dos.


Sėkmė tą va­karą la­biau­siai šyp­so­jo­si Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams. Su­rinkę 34 taš­kus, jie pelnė laimė­tojų ti­tulą ir ga­li­mybę tęsti kovą fi­na­li­nia­me eta­pe, ku­ris vyks kitą sa­vaitę. Kvie­ti­mas į fi­nalą įteik­tas ir ant­ro­je vie­to­je li­ku­siai Lie­pijų mo­kyk­los ko­man­dai, ku­ri nuo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­si­li­ko vos dviem taš­kais. Ją į prie­kį ve­du­si mo­kyk­los di­rek­torė Eri­ka Lau­ri­nai­tienė pa­žadė­jo fi­na­lui su­rink­ti dar stip­resnę ko­mandą, tad fi­na­linė ko­va ža­da būti tik­rai int­ri­guo­jan­ti.

O štai ga­na stip­riai ant­ra­dienį pa­si­rod­žiu­si Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­man­da, skir­tin­gai nei Lie­pijų mo­kyk­la, sa­vo planų dėl fi­na­lo neiš­davė. Ne­sun­ku nu­ma­ny­ti, kad sa­vo su­dėties ko­man­da ne­keis, nes ir su esa­ma at­kren­ta­ma­ja­me tu­re pa­si­rodė pui­kiai. Gal dėl to, kad Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus garbę gynė net du is­to­ri­kai – pa­ts sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis bei daž­nas įvai­rių pro­tų mūšių da­ly­vis, Sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Gin­ta­ras Ra­mo­nas.

Ne­nuos­ta­bu, kad vi­sus is­to­ri­nius klau­si­mus ši ko­man­da gliaudė it rie­šu­tus. Be to, vie­nin­telė iš da­ly­vių at­spėjo, kad „Pa­va­sa­ri­nių pro­tų kovų“ su­ma­ny­to­jo ir vedė­jo Ri­man­to Gent­vi­lo su­ras­to ir ek­ra­ne pa­ro­dy­to įspūdin­go au­tog­ra­fo au­to­rius yra ne lie­tu­vių poe­tas Ber­nar­das Brazd­žio­nis, kaip spėjo ki­tos ko­man­dos, bet Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Vo­lo­di­mi­ras Ze­lens­kis. Dau­gelį, ma­tyt, su­klai­di­no tai, kad lie­tu­viš­ko­ji B ir uk­rai­nie­tiš­ko­ji V ra­šo­mos vie­no­dai.

Nors sa­ko­ma, kad sa­vi marš­ki­niai – ar­čiau kūno, ši tai­syklė ne­pa­si­tei­si­no ko­man­doms ban­dant at­spėti, ką reiš­kia že­mai­tiš­kas žo­dis gak­ta. Vie­ni už­rašė, kad taip va­din­tas dal­gis, ki­ti šia tar­my­be kaž­kodėl pa­va­di­no alkūnę, tre­ti – kraigą, bet nė vie­nam ne­šovė į galvą, kad taip kaž­ka­da va­din­tas ro­gių prie­kis. Ir nors šis klau­si­mas ne­do­va­no­jo taš­ko nė vie­nai iš ko­mandų, už­tat juo­ko spėlio­jant už­te­ko vi­siems.

Ypač nuo­tai­kin­gai nu­si­tei­ku­si tą pa­va­karę į kovą at­vy­ko ir ge­ros nuo­tai­kos vi­so žai­di­mo me­tu ne­pra­ra­do Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos ko­man­da. Nuo jos sa­vo už­si­de­gi­mu ir en­tu­ziaz­mu neat­si­li­ko ir lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ ko­lek­ty­vas, ku­riam at­vy­kus pir­miau­sia rūpėjo pa­si­puoš­ti gel­to­nos spal­vos ska­relė­mis su įstai­gos lo­go­ti­pais. Pa­si­da­bi­nu­sios ir nu­si­fo­tog­ra­fa­vu­sios mo­te­rys davė ženklą – ga­li­ma pra­dėti žai­dimą.

Ge­ro­kai san­tūriau į žai­dimą rin­ko­si Lie­pijų mo­kyk­los ir Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro ko­man­dos, ta­čiau rim­tas nu­si­tei­ki­mas at­nešė lauktų re­zul­tatų – Lie­pijų mo­kyk­la, kaip minė­ta, pelnė ke­lia­lapį į fi­nalą, o Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras, nors ir su­rin­ko ma­žiau balų, džiaugė­si ge­rai pra­leis­tu lai­ku ir dėko­jo už tai sa­vo bu­vu­siam il­ga­me­čiam va­do­vui R. Gent­vi­lui.

Jau da­bar aiš­ku, kad fi­na­le, be minėtųjų Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus bei Lie­pijų mo­kyk­los ko­mandų var­žy­sis ir anks­tes­nia­me eta­pe pui­kiai pa­si­rod­žiu­sios Tverų bei Ku­lių gim­na­zi­jos, taip pat Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­la. Li­ku­sios dvi fi­na­li­ninkės paaiškės per pa­sku­tinįjį at­ren­kamąjį „Pa­va­sa­ri­nių pro­tų kovų“ etapą.

logo