Kūno kultūros mokytojui – kaltinimai seksualiniu priekabiavimu

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Ga­vus moks­lei­vių skundą dėl ne­de­ra­mo kūno kultū­ros mo­ky­to­jo el­ge­sio, šis pir­ma­dienį nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų
Rugsė­jo pa­bai­go­je vieną ša­lies švie­ti­mo įstaigą – Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gim­na­ziją – su­dre­bi­no nemenkas skan­da­las: čia dir­ban­tis ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas ap­kal­tin­tas sek­sua­liai prie­ka­biavęs prie mo­ki­nių. Dėl to įstai­go­je bu­vo pra­dėtas vi­di­nis ty­ri­mas, po jo
pe­da­go­gas at­leis­tas iš dar­bo.

Ana­lo­gišką ty­rimą pra­ėju­sią sa­vaitę ini­ci­ja­vo ir Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinė mo­kyk­la. Pradė­ti vi­dinį pa­tik­ri­nimą dėl šiurkš­taus dar­bo tvar­kos pa­žei­di­mo įstai­go­je pri­reikė po to, kai ant di­rek­to­riaus dar­bo sta­lo at­gulė būrio moks­lei­vių skun­das dėl mo­kyk­lo­je dir­ban­čio pe­da­go­go – kūno kultū­ros mo­ky­to­jo – ne­de­ra­mo el­ge­sio. Mo­kinės mo­ky­toją kal­ti­na sek­sua­liai prie­ka­biau­jant.

 

Ne pir­mas kar­tas

„Že­mai­tis“, su­ži­no­jęs apie Plungės švie­ti­mo bend­ruo­menę su­krėtusį skan­dalą, su­si­siekė su „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi Sta­nis­lo­vu Iva­naus­ku. Jo žur­na­listų skam­bu­tis nė kiek ne­nus­te­bi­no. „Nu­jau­čiu, dėl ko skam­bi­na­te“, – iš­kart pa­reiškė va­do­vas. Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti neei­linę si­tua­ciją ėmė pa­sa­ko­ti apie gautą moks­lei­vių skundą dėl ne­de­ra­mo kūno kultū­ros mo­ky­to­jo el­ge­sio.

Ko­kie nu­si­skun­di­mai išdės­ty­ti raš­te, di­rek­to­rius ne­bu­vo linkęs įvar­din­ti. „Skun­das dėl mo­ky­to­jo el­ge­sio tik­rai yra gau­tas, bet dėl as­mens duo­menų ap­sau­gos ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nei kas, nei kur. Šiuo mo­men­tu mo­ky­to­jas ne­tu­ri pa­mokų, o nuo pir­ma­die­nio, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, jis bus ofi­cia­liai nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų. Vyks vi­di­nis tar­ny­bi­nis ty­ri­mas. Kol jo (mo­ky­to­jo – aut.) ne­bus, pa­mo­kas ves ki­tas dar­buo­to­jas“, – aiš­ki­no S. Iva­naus­kas.

Jis pa­ti­ki­no, kad rea­guo­jant į šią si­tua­ciją jau im­ta­si ir ki­to­kių veiksmų – su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja šią sa­vaitę pra­dės pa­tik­ri­nimą.

Ka­dan­gi „Že­mai­tis“ iš pa­ti­kimų šal­ti­nių bu­vo girdėjęs, kuo konk­re­čiai kal­ti­na­mas „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los kūno kultū­ros mo­ky­to­jas, di­rek­to­riaus tie­siai ir pa­klausė­me, ar mo­ki­nių skun­de ra­šo­ma apie pe­da­go­go sek­sua­linį prie­ka­bia­vimą prie moks­lei­vių?

Įspaus­tas į kampą S. Iva­naus­kas kaip ir pri­tarė, jog būtent dėl to ini­ci­juo­tas vi­di­nis tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas: „Jūs ga­li­te ra­šy­ti ir taip. Aš lai­kau, kad mo­ky­to­jas šiurkš­čiai pa­žeidė sa­vo pa­rei­gas.“

„Že­mai­čiui“ ži­no­ma ir tai, kad šiuo mo­ky­to­ju skund­žia­ma­si ne pirmą kartą. To di­rek­to­rius taip pat ne­neigė. Atsk­leidė ir tai, jog dėl to su šiuo pe­da­go­gu yra turėjęs ir po­kalbį, bet aki­vaiz­du, kad mo­ky­to­jas iš to jo­kių iš­vadų ne­padarė.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, mo­ky­to­jas per kūno kultū­ros pa­mo­kas moks­leivėms liep­da­vo da­ry­ti to­kius pra­ti­mus, ku­riuos at­lik­da­mos mer­gaitės ne­sma­giai jaus­da­vo­si, gėdy­da­vo­si. Ma­ža to, pedagogas mo­ki­nes ne­va de­monst­ra­ty­viai nu­žiū­rinė­da­vo ir mėty­da­vo joms ne­pa­do­rias rep­li­kas.


Į skam­bu­čius neat­sakė

Pa­ko­men­tuo­ti neei­linę si­tua­ciją pra­šėme ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio. Šis be iš­ved­žio­jimų įvar­di­jo, kad „Ry­to“ mo­kyk­los pe­da­go­go pe­čius už­gulė kal­ti­ni­mai sek­sua­liai prie­ka­bia­vus.

Vedė­jo tei­gi­mu, toks at­ve­jis Plungės kraš­te – pir­mas. Esą anks­čiau būta nu­si­skun­dimų dėl ga­li­mo smur­to prie­š mo­ki­nius, ta­čiau dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo iki šiol nie­kas ne­si­skundė.

G. Ri­mei­kis ti­ki­no, kad jam ši ne­ma­lo­ni ži­nia bu­vo nau­jie­na. Ne­va iki šiol jo ausų ne­bu­vo pa­siekę nei mo­ki­nių, nei jų tėvų skundų dėl to­kio po­būdžio ne­de­ra­mo mo­ky­to­jo el­ge­sio.

Vedė­jas įsi­ti­kinęs, kad į šį at­vejį įstai­ga pa­žiūrės la­bai rim­tai ir ob­jek­ty­viai iš­tirs. „Kol kas tai yra vi­di­nis mo­kyk­los rei­ka­las, bet ti­ki­me, kad vis­kas bus skaid­riai išsiaiš­kin­ta. Kiek aš su­pran­tu, mo­kyk­la tik­rai ne­ža­da nie­ko slėpti. To­kie da­ly­kai jo­kiai įstai­gai garbės ne­da­ro“, – kalbė­jo G. Ri­mei­kis. O pa­klaus­tas, ar prie skun­do pri­dėta ko­kių nors įro­dymų, jis pa­ti­ki­no apie to­kius nie­ko ne­ži­nan­tis, ta­čiau esą ir mo­ki­nių žod­žiai yra ver­ti­na­mi rim­tai.

Būtų buvę įdo­mu išk­lau­sy­ti ir pa­tį mo­ky­toją, ta­čiau šis į žur­na­listų skam­bu­čius neat­sakė. Ko­kia pedagogo po­zi­ci­ja – pri­si­pažįs­ta ar gi­na­si, – klausė­me mo­kyk­los va­do­vo, ta­čiau šis te­pa­sakė, jog kiek­vie­nas tu­ri teisę į gy­nybą.

„Neat­si­sa­kau bend­rau­ti, bet konk­re­čiau galė­siu kalbė­ti, kai bus dau­giau aiš­ku­mo“, – pridūrė S. Iva­naus­kas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, dau­giau šios is­to­ri­jos de­ta­lių turėtų paaiškė­ti jau šią sa­vaitę.