Netradicinė pamoka

Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los nuo­trau­ka
Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los moks­lei­viai pa­kvies­ti į ne­tra­di­cinę pa­moką
Ge­gužės 19 dieną Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los eko­no­mi­kos mo­ky­to­ja Dai­va Bart­ku­vienė ir geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Je­rus­la­va Ja­naus­kienė II gim­na­zi­jos kla­sių moks­lei­vius pa­kvietė į ne­tra­di­cinę in­teg­ruotą pa­moką „Plungės kraš­to vers­lo geog­ra­fi­ja“ ki­to­je erdvė­je – Plungės mies­to cent­re.

Pri­si­mi­nus anks­tesnė­se pa­mo­ko­se nag­rinė­tas te­mas, moks­lei­viams bu­vo pa­teik­tas žemė­la­pis ir už­duo­tis: ei­nant Vy­tau­to gat­ve iš­siaiš­kin­ti, ko­kias pa­slau­gas tei­kian­čios įmonės ir įstai­gos įsikū­ru­sios šio­je mies­to da­ly­je. Dis­ku­si­jo­je ap­tar­ta, ku­rių pa­slaugų šio­je gatvė­je yra dau­giau­sia, ar te­ko (ten­ka) kai ku­rio­mis nau­do­tis.

At­li­kus geog­ra­finę už­duotį, eko­no­mi­kos pa­mo­ka tęsėsi pa­to­giai su­sėdus Bab­run­go slėnio est­ra­do­je, kur moks­lei­viai pri­statė Plungės mies­to svar­biau­sius šimt­me­čio įvy­kius, turė­ju­sius le­mia­mos įta­kos mies­to au­gi­mui. Su­si­domėję tes­to už­duo­ti­mi, stengė­si at­pa­žin­ti se­no­sios Plungės pra­monės ir vers­lo ob­jek­tus, o klau­sy­da­mie­si pri­sta­tymų ra­do at­sa­ky­mus ir į ki­tas už­duo­tis.

In­teg­ruo­ta pa­mo­ka Plungės mies­te bu­vo pui­ki ga­li­mybė pri­si­min­ti Plungės mies­to plėtros is­to­riją ir su­pa­žin­din­ti moks­lei­vius su įvai­rių įmo­nių ir įstaigų veik­la.