Plungės specialiojo ugdymo centras nori tapti regioniniu

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras ti­ki­si aukš­tes­nio sta­tu­so
Ne­se­niai Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­nešė pa­skel­bu­si sa­vi­val­dy­bių spe­cia­liųjų mo­kyklų ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo centrų, pre­ten­duo­jan­čių tap­ti re­gio­ni­niais, at­ranką. Da­ly­vau­ti jo­je sie­kia ir Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras. Apie tai kalbė­ta per Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį.

 

Pla­nuo­se – iki 10 centrų

Pa­raiš­kas dėl sa­vo spe­cia­liųjų mo­kyklų, ku­rios no­ri da­ly­vau­ti iki 2023-ųjų va­sa­rio mėne­sio vyk­sian­čio­je at­ran­ko­je, sa­vi­val­dybės mi­nis­te­ri­jai tu­ri pa­teik­ti iki šių metų gruod­žio 6 die­nos. O re­gio­ni­niai cent­rai turėtų pra­dėti veik­ti jau ki­tais moks­lo me­tais.

Tie­sa, jei at­si­ras spe­cia­lio­jo ug­dy­mo įstaigų, nu­tar­sian­čių ne­da­ly­vau­ti at­ran­ko­je, ar jos pa­pras­čiau­siai ne­bus at­rink­tos plėto­ti sa­vo veiklą kaip re­gio­ni­nis cent­ras, tai ne­reiš­kia, kad joms teks už­ver­ti du­ris – jos ir to­liau veiks, jei tik ati­tiks to­kioms įstai­goms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Kaip per po­sėdį sakė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciutė, iš vi­so pla­nuo­ja­ma su­kur­ti iki de­šim­ties re­gio­ni­nių centrų. Esą jie bus ku­ria­mi da­bar vei­kian­čių spe­cia­liųjų mo­kyklų pa­grin­du. Re­gio­ni­niais tapę cent­rai ne tik kon­sul­tuos mo­kyk­las, bet ir to­liau ug­dys spe­cia­liųjų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čius vai­kus.

Anot V.  Po­ciutės, re­gio­ni­nių centrų, ku­rių veik­la bus fi­nan­suo­ja­ma iš vals­tybės biud­že­to spe­cia­lių tiks­li­nių do­ta­cijų sa­vi­val­dy­bių biud­že­tams, sa­vi­val­dy­bių „ki­še­nių“ ir kitų šal­ti­nių, pa­skir­tis – ska­tin­ti įtraukųjį ug­dymą tam tik­ra­me re­gio­ne, skleis­ti įtrau­kio­jo ug­dy­mo ino­va­ci­jas re­gio­no mo­kyk­lo­se.

Ak­cen­tuo­ta, jog re­gio­ni­nių centrų spe­cia­lis­tai dirbs ne tik pa­čiuo­se cent­ruo­se, bet ir ki­tur – jie vyks į kon­sul­ta­cijų pra­šan­čias mo­kyk­las. Cent­rai taip pat rūpin­sis mo­kyklų va­dovų, pe­da­go­gi­nių dar­buo­tojų, mo­ky­tojų, jų pa­dėjėjų kom­pe­ten­cijų stip­ri­ni­mu, kon­sul­tuos mo­ky­to­jus ir tėvus dėl ug­dy­mo tu­ri­nio pri­tai­ky­mo, švie­ti­mo pa­gal­bos tei­ki­mo, mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si me­todų, prie­mo­nių, ap­lin­kos pri­tai­ky­mo ir pa­na­šiai.


Iš­reiškė norą da­ly­vau­ti at­ran­ko­je

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja sakė, jog siek­ti re­gio­ni­nio cent­ro sta­tu­so norėtų ban­dy­ti ir Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras. Esą jis sa­vo ruož­tu iš­reiškė ini­cia­tyvą, pa­teik­da­mas Sa­vi­val­dy­bei pra­šymą.

Tad per po­sėdį pra­šy­ta pri­tar­ti Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro da­ly­va­vi­mui spe­cia­liųjų mo­kyklų, pre­ten­duo­jan­čių tap­ti re­gio­ni­niais cent­rais, at­ran­ko­je ir at­rin­kus – įsi­pa­rei­go­ti įstaigą per­tvar­ky­ti į re­gio­ninį centrą.

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro struktū­ra būtų per­tvar­ko­ma ga­vus švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pri­ta­rimą, ne vėliau kaip iki kitų moks­lo metų pra­džios. Ko­kios sa­vi­val­dybės būtų pri­ski­ria­mos re­gio­ni­niam cent­rui Plungė­je, esą spręstų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras, su­de­rinęs su Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Kad pa­ts Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras iš­reiškė norą da­ly­vau­ti minė­to­je at­ran­ko­je, pa­ti­ki­no ir po­sėdy­je da­ly­va­vu­si įstai­gos di­rek­torė Ka­milė Kund­ro­taitė-Ast­rei­kienė. Anot jos, teik­ti kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas įstai­gai – jo­kia nau­jie­na, mat cent­ras jau sep­ty­ne­rius me­tus kon­sul­tuo­ja ki­tas įstai­gas, mo­ki­nius.

Va­dovės įsi­ti­ki­ni­mu, Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras turėtų sėkmin­gai įveik­ti at­ranką, nes ati­tinka dau­gumą kri­te­rijų. Ne­bent koją pa­kištų ku­ri iš Klaipė­do­je vei­kian­čių mo­kyklų. Esą būtent Klaipė­da ir yra rea­liau­sia Plungės kon­ku­rentė šiuo at­ve­ju.

Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai pri­tarė Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro da­ly­va­vi­mui at­ran­ko­je, o ką nu­spręs Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, paaiškės ket­vir­ta­dienį.