Plungės technologijų ir verslo mokyklos protai – neaplenkiami

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Laimė­tojų – Plungės TVM – ko­man­da su žai­di­mo vedė­ju R. Gent­vi­lu
Štai ir baigė­si „Že­mai­čio“ or­ga­ni­zuo­tos „Pa­va­sa­rinės pro­tų ko­vos“, ku­rio­se sa­vo ži­nio­mis ir lo­gi­niu mąsty­mu su­si­rungė net 15 Plungės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės švie­ti­mo įstaigų komandų. Kar­tu su pe­da­go­gais sa­vo pro­tus surėmė ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus su­bur­ta ko­man­da. Kovų būta tik­rai įtemptų. Ir nors at­kren­ta­muo­siuo­se tur­ny­ruo­se jau bu­vo iš­ryškė­ju­sios ke­lios stip­riau­sios ko­man­dos, vi­soms joms fi­na­le, vy­ku­sia­me ant­ra­die­nio pa­va­karę, no­sis nu­šluostė į viršų ne­tikė­tai šo­vu­si Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­la (TVM).

Laimė­to­jai paaiškė­jo tik žai­di­mui pa­si­bai­gus, o iki tol dau­giau nei dvi va­lan­das sep­ty­nioms ko­man­doms te­ko „krapš­ty­ti“ sme­ge­nis ir tei­sin­gai at­sa­ky­ti net į 49 pe­da­go­go Ri­man­to Gent­vi­lo pa­reng­tus klau­si­mus. Prieš pa­skelb­da­mas žai­di­mo pra­džią jis įspėjo fi­na­lui ty­čia pa­rinkęs sun­kes­nius klau­si­mus, kad ko­man­dos iš­ties galėtų įro­dy­ti sa­vo būry tu­rin­čios pa­čius pro­tin­giau­sius ir iš­min­tin­giau­sius žaidė­jus.

Prieš pra­si­de­dant žai­di­mui svei­ki­ni­mo žodį tarė ir sve­tin­gai „Pa­va­sa­ri­nes pro­tų ko­vas“ į Plungės TVM aktų salę pri­ėmęs šios mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas. Pas­vei­kinęs su­si­rin­ku­siuo­sius jis pa­pa­sa­ko­jo trumpą pa­mo­kan­čią is­to­riją apie jūros ban­go­se nu­sken­dusį laivą ir iš jo iš­si­gelbė­ju­sius tris ke­lei­vius, išp­lau­ku­sius į ne­gy­ve­namą salą. Kol vers­li­nin­kas verkė pra­radęs vi­sus sa­vo fab­ri­kus ir pinigus, o po­li­ti­kas rau­do­jo likęs be rinkėjų, tre­čia­sis, mo­ky­to­jas, šyp­so­jo­si iš­sau­gojęs visą sa­vo turtą – ži­nias.

Gra­žus su­ta­pi­mas, kad pa­si­bai­gus fi­na­lui ga­liau­siai paaiškė­jo, kad būtent TVM ga­li džiaug­tis ir did­žiuo­tis esan­ti pa­ti tur­tin­giau­sia sa­vo ži­nio­mis. Šios mo­kyk­los ko­man­da fi­na­li­nia­me tu­re su­rin­ko net 41,1 ba­lo iš 49-ių ga­limų, už­nu­ga­ry­je pa­lik­da­ma li­ku­sias 6-ias fi­na­lo da­ly­ves ir laimė­da­ma pi­ni­ginį 200-ų eurų pri­zą.

Antrąją vietą pel­niu­si ir 125-ių eurų pi­ni­ginį pri­zą laimė­ju­si Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja su­rin­ko 38,1 ba­lo. Tie­sa, be­veik per visą fi­na­linį žai­dimą šios dvi ko­man­dos iš­laikė be­ne apy­ly­gius re­zul­ta­tus, tik pa­sku­ti­niuo­siuo­se klau­simų ra­tuo­se alsė­diš­kiai vos at­si­li­ko nuo Plungės TVM. To ir už­te­ko pa­sta­ra­jai ko­man­dai iš­si­verž­ti į prie­kį.

Tre­čio­je vie­to­je li­ku­si Ku­lių gim­na­zi­jos ko­man­da nuo alsė­diš­kių at­si­li­ko, kaip sa­ko­ma, tik per Ma­rytės plauką – su­rin­ko ly­giai 38 ba­lus. Bet dėl to ne­liūdė­jo, dėko­jo už pui­kiai pra­leistą laiką, pra­tur­tintą ži­nių ba­gažą bei pa­pilnė­ju­sią ki­šenę – ko­man­dai įteik­tas pi­ni­gi­nis 75-ių eurų pri­zas.

Ne tuš­čio­mis iš fi­na­linės ko­vos išė­jo ir ki­tos ko­man­dos, ne­pa­te­ku­sios į stip­riau­siųjų tre­jetą. Lie­pijų mo­kyk­los, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ir Tverų gim­na­zijų, taip pat Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­man­dos ap­do­va­no­tos „Že­mai­čio“ laik­raš­čio pusės metų pre­nu­me­ra­ta.

Be to, vi­soms fi­na­le su­si­run­gu­sioms ko­man­doms įteik­tos Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos įsteig­tos sald­žios do­va­nos. At­mi­ni­mo do­vanėlė­mis, už ku­rias esam dėkin­gi Sei­mo na­riui Jo­nui Var­ka­liui, bu­vo ap­do­va­no­ti ir dar ke­li žaidė­jai: Plungės TVM di­rek­to­riui A. Mi­siū­nui dėko­ta už tai, kad „Pa­va­sa­ri­nes pro­tų ko­vas“ sve­tin­gai pri­ėmė į mo­kyk­los aktų salę, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jui Gin­tau­tui Ri­mei­kiui – už pa­galbą ir tar­pi­nin­ka­vimą kvie­čiant mo­kyk­las re­gist­ruo­tis žai­di­mui, na, o Alsėd­žių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas ap­do­va­no­tas kaip dau­giau­siai balų at­kren­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se su­rin­ku­sios ko­man­dos va­do­vas. Vis tik fi­na­le ir alsė­diš­kiams te­ko pri­pa­žin­ti Plungės TVM pra­na­šumą.