Prisiminė savąją mokyklą

Plungės rajono savivaldybės nuotrauka
Se­no­ji mo­kyk­la skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes die­nas
Praė­ju­sia­me „Že­mai­čio“ nu­me­ry­je, straips­ny­je „Bu­vu­si vals­čiaus mo­kyk­la liks tik is­to­ri­ja“, rašė­me apie Sa­vi­val­dybės ke­ti­ni­mus griau­ti Birutės gatvė­je esantį ir se­niai jau vai­duok­liu vir­tusį me­dinį pa­statą, sta­tytą dar 1866 me­tais. Iš pra­džių čia veikė Plungės vals­čiaus mo­kyk­la, vėliau, iki 1998-ųjų – va­ka­rinė mo­kyk­la suau­gu­sie­siems, tad natū­ra­lu, kad per il­gus gy­va­vi­mo me­tus šis pa­sta­tas bu­vo tapęs ant­rai­siais na­mais ne vie­nai plun­giš­kių kar­tai.
Kad šią mo­kyklą ir jo­je pra­leis­tas die­nas dar me­na ne­ma­žai mūsų skai­ty­tojų, ro­do ir „Že­mai­čio“ feis­bu­ko pa­sky­ro­je ko­men­ta­to­rių už­ra­šy­ti pri­si­mi­ni­mai. Ke­liais jų da­li­namės ir čia.

@ Ire­na Pleč­kai­tienė


Kad čia bu­vu­si vals­čiaus mo­kyk­la, tik­rai ne­ži­no­jau, bet pui­kiai pri­si­me­nu ją kaip sa­vo pra­di­nių kla­sių mo­kyklą. Ei­nant pro šalį gai­la būda­vo žiūrė­ti į už­kal­tus lan­gus... O kai jos ne­be­liks, ne­liks ir da­lelės manęs... Ten tiek kartų bėgio­ta. Sar­gienėlė ir­gi bu­vo nuo­sta­bi. Pra­si­de­dant pa­mo­kai duo­da­vo skam­butį (var­pelį) pa­skam­bin­ti...

 

@ Ele­na To­lei­kytė-Ru­dienė


Oi, kiek ma­lo­nių pri­si­mi­nimų, su­si­ju­sių su šia mūsų pirmą­ja mo­kyk­la... Ket­vir­tos klasės bai­gi­mo pro­ga bu­vo iš­leis­tuvės su ce­pe­li­nais ir gi­ra, ku­riais sar­gienėlė pa­vai­ši­no vi­sus (ži­no­ma, jai ruoš­ti vai­šes pa­dėjo ir mo­ky­to­jos, ir tėvai). Ko­kie mes bu­vo­me lai­min­gi mo­ky­da­mie­si, žais­da­mi, drau­gau­da­mi, iš­dy­kau­da­mi to­je mo­kyklėlė­je.
Kol čia mo­kiau­si, nuo 1965 metų sky­riaus vedė­ju bu­vo Šiau­lys, ku­ris vėliau mus mokė fi­zi­kos 3-oje vi­du­rinė­je mo­kyk­lo­je. Vi­si pra­di­nu­kai, baigę tri­mestrą ar moks­lo me­tus pen­ke­tais, būda­vo ap­do­va­no­ja­mi kny­gelė­mis.

 

@ Ni­jo­lė Ku­bi­lienė


Te­ko tris me­te­lius min­ti tuos slenks­čius. Mūsų klasės lan­gai bu­vo į gatvę. Sar­gienėlė gy­ve­no ant­ram aukš­te, pe­čius kūren­da­vo ir ar­batą vir­da­vo. Vis pa­žiū­riu pra­va­žiuo­da­ma pro šalį...

 

@ Vik­to­ras Vait­kus


Aš dar tu­riu iš­sau­gojęs ir klasės nuo­trauką. Baigiau 1958 me­tais. Klasės mo­ky­to­ja bu­vo Kel­mins­kienė. Mo­ki­no­si se­sutės Ber­nytės, Gul­bi­naitė, Mor­kytė, Kle­maus­kaitė, Vyš­niaus­kaitė, S. Vo­sy­lius, Il­gi­nis, Bru­žas, A. Tra­ki­ma­vi­čius, S. Riau­ka ir ki­ti. Rei­kia paieš­ko­ti tos nuo­trau­kos. Kai ra­siu, pa­skelb­siu – gal kas at­si­lieps.