Šypsojosi sėkmė

ietavo M. K. Oginskio meno mokyklos nuotrauka
Iš kairės: mokytoja I. Skergelzienė, G. Kislieliūtė, L. Rubavičiūtė ir mokytoja R. Jasinskienė
Ge­gužės 25 d. Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los for­te­pi­jo­no klasės mo­kinės Lie­pa Ru­ba­vi­čiūtė ir Go­da Ki­sie­liūtė kar­tu su mo­ky­to­jo­mis Ie­va Sker­gel­zie­ne ir Rai­mon­da Ja­sins­kie­ne vy­ko į tarp­tau­tinį inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių kon­kursą „Mu­zi­kuo­ju su drau­gais“.

Skuo­do me­no mo­kyk­los su­reng­ta­me kon­kur­se bu­vo ga­li­ma da­ly­vau­ti gy­vai ar­ba siųs­ti vi­deo įra­šus. Mer­ginų mo­ky­to­jos nu­sprendė, kad nie­ko nėra ge­riau už gyvą pa­si­ro­dymą, pa­tirtį ap­lan­kant nau­jas vie­tas, iš­girs­tant sa­vo bend­raam­žių gro­jimą, tad nu­spręsta vyk­ti pa­si­ro­dy­ti į Skuodą.

Mūsų mo­kyk­los mo­kinės – tik­ros šau­nuolės, su­gebė­jo su­val­dy­ti jau­dulį ir par­vež­ti į Rie­tavą ant­ro­sios vie­tos lau­rea­to dip­lomą.