Užkandžių aparatui pasakė NE

Asociatyvi nuotrauka
Politikų nuomone, užkandžių ir gėrimų aparatams mokyklose ne vieta
Ar vie­ta mo­kyk­lo­se gėrimų ir už­kand­žių apa­ra­tams? Šis klau­si­mas gvil­de­na­mas jau ne vie­ne­rius me­tus, ta­čiau at­sa­ky­mo taip ir ne­ran­da­ma. Ta pa­ti di­le­ma spręsta ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­te. Jo na­rių bu­vo pra­šy­ta nu­tar­ti dėl plo­to už­kand­žių ir gėrimų apa­ratų „Ry­to“ mo­kyk­lo­je nuo­mos dyd­žio, ta­čiau dis­ku­si­ja ne­tru­kus pa­kry­po kiek ki­ta link­me, o ga­liau­siai ko­mi­te­tas vie­nin­gai su­tarė, kad už­kand­žių ir gėrimų apa­ra­tui mo­kyk­lo­je ap­skri­tai ne vie­ta.

Ta­me ak­te dėsto­ma, kad mo­kyk­la tik pra­si­dėjus moks­lo me­tams su­rengė tėve­lių ap­klausą, jo­je da­ly­va­vo 321 tėve­lis ar globė­jas. 219 pri­tarė, kad mo­kyk­lo­je būtų pre­kiau­ja­ma šal­tais už­kand­žiais, 102 ne­pri­tarė. Šiais moks­lo me­tais „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si 808 mo­ki­niai, va­di­na­si, pre­ky­bai šal­tais už­kand­žiais pri­tarė tik ma­žos jų da­lies – 27-ių pro­centų – tėvai. Ki­ti ne­pri­tarė ar­ba ne­da­ly­va­vo ap­klau­so­je.

27 pro­cen­tai – to­li gra­žu ne pusė mo­kyk­los bend­ruo­menės ir net ne treč­da­lis. Ar to­kia da­lis tėvų ga­li nu­spręsti už vi­sus li­ku­sius?

Vis tik ko­mi­te­to na­riams užk­liu­vo ne šie skai­čiai. Ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­ti Dai­na Mar­ti­šienė stebė­jo­si, kad mo­kyk­la vietą apa­ra­tui to­liau ža­da nuo­mo­ti vos už 12 eurų per mėnesį, ir dar yra pa­si­ry­žu­si iš šios su­mos pa­ti su­mokė­ti už apa­ra­to su­nau­dotą elektrą. „Žiau­riai pi­gu“, – mo­kyk­los ge­ra­no­riš­ku­mu to­kius apa­ra­tus die­gian­čių įmo­nių at­žvil­giu stebė­jo­si po­li­tikė.

Ki­ti ko­mi­te­to na­riai rep­li­ka­vo, kad mo­kyk­los ža­da­mi už­dirb­ti 12 eurų per mėnesį neat­neš jo­kios nau­dos, ne­tgi prie­šin­gai – to­liau ska­tins mo­ki­nių blo­gos mi­ty­bos įpro­čius.

„Už­kand­žių apa­ra­tuo­se tas mais­tas ži­not koks... Ir ne­rei­kia mums pa­sa­ko­ti, kad mo­kyk­la at­li­ko nuo­mo­nių ty­rimą. Kaip jie (vai­kai – aut.) vaikš­to su čipsų pa­kiais, taip vaikš­to... Aš prie­š esu“, – žod­žių į vatą ne­vy­nio­jo ko­mi­te­to na­rys Ju­lius Nek­ra­šas, pri­minęs ir tai, kad prie­špie­čiams gau­tus pi­ni­gus vai­kai mie­liau iš­leid­žia abe­jo­ti­nos mais­tinės vertės už­kand­žiams, užuot nu­si­pirkę val­gyk­lo­je šil­to mais­to.

Pa­si­gir­do ir nuo­mo­nių, kad užd­rau­dus to­kius apa­ra­tus mo­kyk­lo­se, moks­lei­viai traš­ku­čių ir kitų už­kand­žių bėgs į par­duo­tu­ves. Ki­ti rep­li­ka­vo, kad tai – net ge­res­nis va­rian­tas, mat su­bėgioję iki par­duo­tuvės ir at­gal moks­lei­viai bent kaž­kiek pa­judės, pra­vėdins gal­vas.

„Mes pa­di­di­nam svei­ka­tai ne­pa­lan­kių pro­duktų priei­na­mumą vai­kams. Vai­kams, ku­rie nėra pil­nai su­brendę ir dar ne­su­ge­ba priim­ti tin­kamų spren­dimų. Tai čia mes ra­cio­nalų spren­dimą prii­mam ar ne“, – ko­legų nuo­monės klausė ko­mi­te­to na­rys Min­dau­gas Po­cius.

Ži­no­ma, po to­kio klau­si­mo nie­kam ne­be­ki­lo ūpas pa­reikš­ti, kad toks spren­di­mas vis tik būtų ra­cio­na­lus. Pas­kel­bus bal­sa­vimą, vi­si pa­si­sakė už tai, kad už­kand­žių ir gėri­mų apa­ra­to „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je ne­rei­kia vi­sai.