Viena prarado, kita gavo

„Vi­ki­pe­di­jos“ nuo­trau­ka
Nuo rugsė­jo pir­mo­sios Alsėd­žių gim­na­zi­jo­je – ka­detų klasės
Per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį pra­neš­ta, jog iš visų jėgų iš­lik­ti band­žiu­si Grumb­lių mo­kyklėlė vis tik lik­vi­duo­ja­ma. Kaip nu­ma­ty­ta pa­ko­re­guo­ta­me Švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos 2021–2025 metų pla­ne, Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos glo­bo­ja­ma pra­dinė mo­kyk­la du­ris už­vers jau nuo šių metų rugsė­jo pir­mo­sios.Neuž­te­ko bend­ruo­menės pa­stangų ir no­ro

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sakė, jog priim­ti spren­dimą iš ra­jo­no mo­kyklų sąra­šo išb­rauk­ti aukš­tais pa­sie­ki­mais džiu­gi­nusį Grumb­lių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių ne­bu­vo leng­va. Juo­lab kad kai­mo bend­ruo­menė taip ak­ty­viai ko­vo­jo, ban­dy­da­ma iš­sau­go­ti pa­sku­tinį švie­sulį: rin­ko pa­ra­šus, kreipė­si į vie­tos vald­žią, pa­si­telkė žur­na­lis­tus.

Grumb­liš­kiai bei iš ki­tur sa­vo vai­kus į šią pra­dinę mo­kyklą leidę tėvai ti­ki­no, jog įstai­ga, tu­rin­ti pa­čią ge­riau­sią mo­ky­toją, su­tvar­ky­tas kla­ses ir ki­tas pa­tal­pas, tu­ri ir to­liau gy­vuo­ti. Ne juo­kais su­ne­ri­mu­sios šei­mos sakė, kad ne tik joms svar­bu iš­sau­go­ti ne sykį ant iš­li­ki­mo slenks­čio at­si­dūru­sią mo­kyklą, bet ir pa­tiems vai­kams.

Dau­gu­ma tėvų po pirmųjų pa­vo­jaus varpų, nu­skambė­ju­sių mo­kyk­lai, aiš­ki­no ne­drįstan­tys vai­kams pra­neš­ti, kad jų mo­kyklėlę ke­ti­na­ma už­da­ry­ti.Ta­da jie kalbė­jo bi­jan­tys ir pa­gal­vo­ti apie tai, ka­da jų ma­žie­ji turėtų kel­tis, jei tektų vyk­ti į to­li­mesnę mo­kyklą, ir ka­da iš jos grįžtų, nes au­to­bu­sas na­mo ve­ža to­li gra­žu ne iš kar­to po pra­di­nukų pa­mokų.

Bet tuo­met tėvai dar turė­jo viltį, kad vald­žia at­si­žvelgs į jų bei jų at­žalų norą ir leis šiai mo­kyk­lai gy­vuo­ti išim­ties tvar­ka, mat pa­gal naują­sias švie­ti­mo tink­lo kūri­mo tai­syk­les, jung­tinės klasės ga­li būti for­muo­ja­mos tik to­kiu prin­ci­pu: pir­mo­kai jun­gia­mi su ant­ro­kais, o tre­čio­kai – su ket­vir­to­kais, kiek­vie­no­je klasė­je su­bu­riant ne ma­žiau nei po aš­tuo­nis vai­kus. Grumb­lių bend­ruo­menė vylė­si, jog šį rei­ka­la­vimą mo­kyklėl­ei pa­vyks apei­ti, kad galbūt Sa­vi­val­dybė iš sa­vo „ki­šenės“ ry­šis iš­lai­ky­ti kla­ses, juo la­biau kad apie to­kią ga­li­mybę kalbė­jo ir pa­tys vie­tos vald­žios at­sto­vai.


Pritrū­ko mo­ki­nių

Be­ne vie­nin­te­lis rea­liai į si­tua­ciją tuo­met žvelgė G. Ri­mei­kis, pa­sak ku­rio, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja to­kia, kad pri­sti­gus mo­ki­nių, Sa­vi­val­dybė ga­li skir­ti fi­nan­sa­vimą tik vie­nam klasės komp­lek­tui iš­lai­ky­ti, bet ir tai, jei kal­ba­ma apie pa­grin­dinį ug­dymą.

Be to, sky­riaus vedė­jas bu­vo tik­ras, kad nie­kas ne­leis lau­žy­ti tai­syklės, draud­žian­čios jung­ti vi­sas pra­di­nes kla­ses. O vie­nin­te­lis būdas Grumb­lių mo­kyklė­lei iš­lik­ti – ki­tiems moks­lo me­tams su­rink­ti ma­žiau­siai 16 vaikų.

Iš­girdę tai grumb­liš­kiai dėjo vi­sas pa­stan­gas, kad tik būtų su­rink­tas trūksta­mas vaikų skai­čius, ta­čiau pri­kal­bin­ti tėve­lių iš ap­lin­ki­nių kaimų sa­vo at­ža­las vež­ti į Grumb­lių pra­dinę mo­kyklą ne­pa­vy­ko. Norą mo­ky­tis šio­je įstai­go­je iš­reiškė vos trys vai­kai.

Būtent dėl šios prie­žas­ties, kaip per pra­ėjusį pir­ma­dienį vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį sakė G. Ri­mei­kis, mo­kyklą ten­ka lik­vi­duo­ti. Įstai­gai pri­trūko še­šių vaikų, kad rugsė­jo pirmąją jo­je vėl nu­skambėtų į mo­kyk­li­nius suo­lus vai­kus su­kvie­čian­tis skam­bu­tis.

„Skau­du ir grau­du“, – po to­kios ži­nios te­pa­sakė ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė. Ši nau­jie­na ne­bu­vo ma­lo­ni ir jos ko­le­goms. Im­ta tei­rau­tis, kas at­si­ti­ko, kad tų mo­ki­nių vis tik pri­trūko, nes grumb­liš­kiai tikė­jo­si vi­sai ko ki­to. Ta­čiau at­sa­ky­mo į šį klau­simą ne­bu­vo. „Žadė­jo, bet ne­su­rin­ko. Bend­ruo­menė darė viską, bet tėve­liai pa­si­rin­ko tokį ke­lią, kokį pa­si­rin­ko“, – te­pa­sakė G. Ri­mei­kis.


Gim­na­zi­jo­je – ka­detų klasės

Ko ge­ro, ži­nią apie nai­ki­namą Grumb­lių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių su liū­de­siu su­ti­ko ir jį glo­bo­jan­ti Alsėd­žių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja, ku­rios va­do­vas taip vi­sa­da pa­si­sakė už mo­kyklėlės iš­sau­go­jimą.

Ta­čiau per po­sėdį pri­sta­ty­tas pa­ko­re­guo­tas Švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos 2021–2025 metų pla­nas gim­na­zi­jai at­nešė ir gerų ži­nių – nuo rugsė­jo šio­je įstai­go­je stei­gia­mos ka­detų klasės. Dar džiu­gesnės atei­ties per­spek­ty­vos – jau 2025-ai­siais gim­na­zi­jai ke­ti­na­ma su­teik­ti ka­detų licė­jaus sta­tusą.

Be­ne pirmą­syk apie ga­li­mybę tap­ti ka­detų mo­kykla gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ke­liu sėkmin­gai žen­gian­ti Alsėd­žių gim­na­zi­ja iš­gir­do per­nai per šios pro­gra­mos gy­va­vi­mo 20-ąsias me­ti­nes. Nuo to lai­ko įstai­ga dėjo vi­sas pa­stan­gas, kad kuo grei­čiau įtei­sintų jau du de­šimt­me­čius puo­selė­jamą pro­gramą, ta­čiau rei­ka­lai, liau­diš­kai iš­si­reiš­kus, bu­vo pa­strigę.

Apie siekį tap­ti ka­detų mo­kyk­la gim­na­zi­jos bend­ruo­menė kalbė­jo ir per pa­va­sarį įstai­go­je vy­kusį su­si­ti­kimą su Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to mi­nis­te­ri­jos bei Švie­ti­mo ko­kybės ir re­gio­ninės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vais. Šie pa­si­ūlė ma­žais žings­ne­liais siek­ti šio sta­tu­so, nes gim­na­zi­ja esą dar per silp­na va­din­tis kadetų var­du. Minė­to su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo pa­si­ūly­ta ka­detų ug­dymą pra­dėti dieg­ti at­ski­roms klasėms ir taip pa­ma­žu „au­gin­ti“ ka­detų mo­kyklą bei bur­ti pa­gal šią kryptį no­rin­čius mo­ky­tis vai­kus.

Ir nors gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei ši idė­ja ne­la­bai pa­ti­ko, nes ne­tu­rint ofi­cia­laus sta­tu­so sun­ku pri­si­vi­lio­ti mo­ki­nių, te­ko tam pri­tar­ti. Tad jau atei­nan­čiais moks­lo me­tais Alsėd­žių gim­na­zi­ja pra­turtės ka­detų klasė­mis. Lie­ka tikė­tis, kad šios pa­dės mo­kyk­lai pri­trauk­ti dau­giau mo­ki­nių. Kad Alsėd­žių gim­na­zi­ja taptų ka­detų mo­kyk­la, yra la­bai svar­bi sąly­ga – atei­ty­je jo­je tu­ri mo­ky­tis apie 300 vaikų, be to, jie tu­ri su­plauk­ti iš vi­so re­gio­no ar net Lie­tu­vos. Šiuo me­tu iki rei­kia­mo mo­ki­nių skai­čiaus trūksta vos ke­lių de­šim­čių vaikų. Lie­ka tikė­tis, kad per atei­nan­čius tre­jus me­tus (tiek duo­ta lai­ko pa­si­reng­ti) gim­na­zi­ja paaugs mo­ki­nių skai­čiu­mi.

Norin­tie­ji mo­ky­tis pa­gal sau­su­mos ka­detų pro­gramą Alsėd­žiuo­se, jau da­bar ga­li teik­ti pra­šy­mus. Į ka­detų kla­ses, kaip in­for­muo­ja pa­ti gim­na­zi­ja, prii­ma­mi mo­ki­niai nuo dvy­li­kos metų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Jiems bus su­teik­ta ga­li­mybė gy­ven­ti gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je, kur mo­ki­niai ug­do­mi pa­gal at­skirą die­not­varkę, mo­ko­si sa­va­ran­kiš­ku­mo, dar­bo ir poil­sio lai­ko pla­na­vi­mo, ka­ry­bos pa­grindų, vyks­ta daug spor­ti­nių už­siė­mimų ir tre­ni­ruo­čių, su­si­ti­kimų su žy­miais žmonė­mis, iš­vykų ir ži­nių pa­tik­ri­ni­mo pra­ktinė­se veik­lo­se.

Be to, tei­gia­ma, kad šios ka­detų klasės – pui­kus pa­si­ren­gi­mas ne tik gy­ve­ni­mui, bet ir tar­ny­bai Lie­tu­vos ka­riuo­menė­je.