Motokroso varžybose sėkmė šypsojosi ir plungiškiams

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Lais­vė, grei­tis ir ad­re­na­li­nas – ge­riau­siai šių po­jū­čių „sko­nį“ ži­no mo­to­cik­li­nin­kai, drą­siai tei­gian­tys, jog be vi­so to tie­siog neį­si­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo. Kad jie ne­me­luo­ja ir iš­ties gy­ve­na mo­tok­ro­so spor­to tei­kia­mu ma­lo­nu­mu, bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti praė­ju­sį sek­ma­die­nį, ste­bint iš­ties įspū­din­gas var­žy­bas. Au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų komp­lek­se „Že­mai­ti­ja“, esan­čia­me Pauoš­nių kai­me, sa­vo su­ge­bė­ji­mus iš vi­so pa­de­monst­ra­vo per 120 da­ly­vių, tarp ku­rių – bū­rys plun­giš­kių. Kai ku­riems iš jų šios var­žy­bos – fi­na­li­nis mo­tok­ro­so „Lie­tu­vos tau­rė“ eta­pas – bai­gė­si per­ga­lin­gai.

Tarp dau­giau nei 120-ies da­ly­vių bū­ta ne tik lie­tu­vių. Iš­ban­dy­ti jė­gas, pa­bal­no­ję sa­vo plie­ni­nius žir­gus, pa­no­ro mo­tok­ro­so spor­to en­tu­zias­tai iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos. Tra­so­je de­monst­ruo­da­mi sa­vo su­ge­bė­ji­mus jie sten­gė­si iš­ko­vo­ti kuo aukš­tes­nę vie­tą.

O kuo karš­tes­nė spor­ti­nin­kų ko­va, kuo dau­giau jų mo­to­cik­lų su­kel­tų dul­kių ka­muo­lių, šuo­lių ir net griu­vi­mų, tuo ak­ty­ves­nis žiū­ro­vų pa­lai­ky­mas. Pa­sig­ro­žė­ti iš­ties įspū­din­go­mis var­žy­bo­mis, pa­si­klau­sy­ti va­rik­lių gau­di­mo bei iš­vys­ti įsi­min­ti­niau­sių var­žy­bų da­ly­vių „skry­džių“, le­kiant vin­giuo­ta ir kal­nuo­ta tra­sa, su­va­žia­vo iš­ties daug mo­tok­ro­so spor­to mė­gė­jų. Vie­ni iš­si­ri­kia­vę prie pat tra­sos, ki­ti, ma­žiau drą­ses­ni, pa­bi­rę kiek to­liau ste­bė­jo var­žy­bas ir plo­ji­mais, šūks­niais pa­lai­kė sa­vo fa­vo­ri­tus. Tad emo­ci­jų ne­trū­ko nei spor­ti­nin­kų, nei smal­suo­lių gre­to­se. Aist­ros tie­siog vi­rė.

Be­ne jaut­riau­siai šias var­žy­bas iš­gy­ve­no jau­niau­si jų da­ly­viai. Jų vei­dus per­krei­pu­sio ne­ri­mo ne­su­ge­bė­jo pa­slėp­ti net šal­mai. Juk jiems taip svar­bu lai­mė­ti. Net ir že­mes­nė vie­ta šio­se var­žy­bo­se ma­žie­siems mo­to­cik­li­nin­kams – di­džiu­lė pa­ska­ta, mo­ty­va­ci­ja dar la­biau steng­tis.

„Že­mai­ti­jos“ mo­to­cik­lų spor­to klu­bui šiais me­tais var­žy­bo­se at­sto­va­vo pen­kio­li­ka spor­ti­nin­kų. Jų re­zul­ta­tai – itin džiu­gi­nan­tys. Stip­riau­sia lai­ko­mo­je MX1 kla­sė­je ne­pri­lygs­ta­mas bu­vo Do­man­tas Jaz­daus­kas. Plun­giš­kių ko­man­dos ly­de­riui ši per­ga­lė – ne pir­mo­ji. Jau­na­sis spor­ti­nin­kas kas­met ski­na per­ga­les mo­tok­ro­so var­žy­bo­se, taip gar­sin­da­mas ne tik sa­vo bei ko­man­dos, bet ir vi­sos Plun­gės var­dą.

Tarp ve­te­ra­nų ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir pir­mą vie­tą iš­plė­šė plun­giš­kių ko­man­dos va­do­vas Sau­lius Stan­kus. Ne ką pra­sčiau se­kė­si ir jau­niau­siam ko­man­dos na­riui Ma­tui Sko­džiui. 65 ku­bi­nių cen­ti­met­rų kla­sė­je ne­pra­len­kia­mas jis bu­vo per abu va­žia­vi­mus.

Neb­lo­gai mū­siš­kiams se­kė­si ir ke­tur­ra­čių kla­sė­je. Čia mums ati­te­ko tre­čio­ji vie­ta, ku­rią iš­ko­vo­jo plun­giš­kių ko­man­dai at­sto­va­vęs lat­vis Ja­nis Sal­davs. Gai­la, ta­čiau šių iš­ties aukš­tų re­zul­ta­tų ne­pa­ka­ko, kad plun­giš­kių ko­man­da pra­si­skin­tų ke­lią į per­ga­lę ir bū­tų pri­pa­žin­ta ab­so­liu­čia ly­de­re. Mū­siš­kei ko­man­dai ati­te­ko tre­čio­ji vie­ta. Ge­riau­siai tarp ko­man­dų pa­si­ro­dė ute­niš­kiai – Ute­nos mo­tok­lu­bo „Ute­na Ra­cing School“ at­sto­vai pri­pa­žin­ti pir­mos vie­tos lai­mė­to­jais. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Pa­ne­vė­žio klu­bui „Se­ma“.

Po pen­kių „Lie­tu­vos tau­rės“ eta­pų ge­riau­si re­zul­ta­tai pui­kuo­ja­si ša­lia D. Jaz­daus­ko, iš­ko­vo­ju­sio pir­mą­ją vie­tą MX1 kla­sė­je. Šiek že­mes­nė­je po­zi­ci­jo­je – tre­čio­jo­je – li­ko šiuo me­tu trau­mą be­si­gy­dan­tis Va­len­tas Va­si­liaus­kas. Mi­nė­ta vie­tą spor­ti­nin­kas užė­mė 125 ku­bi­nių cen­ti­met­rų kla­sė­je. 65 ku­bi­nių cen­ti­met­rų kla­sė­je ant­ra­sis li­ko M. Sko­džius. O plun­giš­kių ko­man­dos va­do­vas S. Stan­kus ve­te­ra­nų 50+ kla­sė­je pri­pa­žin­tas ab­so­liu­čiu ly­de­riu. Jis lai­mė­jo vi­sus „Lie­tu­vės tau­rės“ eta­pus ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Po vi­sų pen­kių eta­pų „Že­mai­ti­jos“ ko­man­da – ket­vir­to­ji.