Nauji mokslo metai – su mažesniu būriu mokinių

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Šiais me­tais Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je – ke­tu­rios de­šim­tys pir­mo­kė­lių
Va­kar dau­gu­mo­je ša­lies bend­ro­jo la­vi­ni­mo įstai­gų nu­skam­bė­jo Rug­sė­jo pir­mo­sios var­pe­lis, su­kvie­tęs į mo­kyk­las bū­rius vai­kų ir jau­ni­mo. Moks­lo ir ži­nių die­nos ren­gi­nių ban­ga nu­vil­ni­jo ir per Plun­gės bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gas.
Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Tos pa­čios mo­kyk­los vy­res­nė­liai – ket­vir­to­kai

Nors bu­vo me­tas, kai mo­ki­nių skai­čius vi­so­je ša­ly­je ma­siš­kai tir­po, pa­sta­rai­siais me­tais šis pro­ce­sas – ne­be toks in­ten­sy­vus. Ne­pai­sant to, džiaug­tis pil­nė­jan­čio­mis kla­sė­mis vis dar ne­ga­li­me. Šie­met į Plun­gės mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­las su­gu­žė­jo 3 888 moks­lei­viai, o tai yra be­veik sep­ty­nio­mis de­šim­ti­mis ma­žiau nei per­nai.

Di­džiau­sia pa­gal mo­ki­nių skai­čių, kaip ir per­nai, iš­lie­ka „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ku­rio­je ži­nių ke­liu šiais me­tais žengs 879 vai­kai ir jau­nuo­liai. Tie­sa, per­nai šio­je įstai­go­je moks­lei­vių bū­ta dar dau­giau – net 932.

Iš Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus pa­teik­tų duo­me­nų ma­ty­ti, jog ne­si­kei­čia ir ant­ro­ji po­zi­ci­ja. Kaip ir per­nai jo­je pui­kuo­ja­si Se­na­mies­čio mo­kyk­la, ku­rios są­ra­še – 857 mo­ki­niai (per­nai bu­vo 884). Tarp jų 72 – pir­mo­kė­liai. Tiek pat jų ir „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Džiu­ges­nė­mis nuo­tai­ko­mis šiuos moks­lo me­tus pa­si­ti­ko Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja, ku­rią lan­kys 188 moks­lei­viai. Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė džiau­gia­si, jog prie jos pri­si­jun­gė net pen­kio­li­ka nau­jų mo­ki­nių.

Gau­ses­niu bū­riu mo­ki­nu­ku di­džiuo­ja­si ir Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la. Čia ži­nių ba­ga­žą kaups 145 pra­di­nu­kai (per­nai jų bu­vo de­vy­niais ma­žiau). Pa­pil­nė­jo ir „Sau­lės“ gim­na­zi­ją lan­kan­čių­jų gre­tos. 2019–2020 moks­lo me­tais vie­nin­te­lė­je mies­to gim­na­zi­jo­je mo­ky­sis 510 gim­na­zis­tų (praė­ju­siais me­tais jų bu­vo 485).

Še­šiais moks­lei­viais šiais me­tais dau­giau ir vie­nin­te­lė­je kai­miš­ko­jo­je Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Aki­vaiz­du, jog bu­vu­sio įstai­gos va­do­vo Pau­liaus Za­kals­kio, da­bar sėk­min­gai sto­vin­čio prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los „vai­ro“, pa­stan­gos iš­sau­go­ti ir gau­sin­ti Ša­tei­kių mo­kyk­lą ne­nuė­jo per­niek. Įs­tai­ga to­liau kles­ti ir su­lau­kia vis dau­giau mo­ki­nių.

Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ir tuo, jog šie­met Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­los su­lau­kė pla­tes­nio ra­to pir­mo­kė­lių. Per­nai į mo­kyk­li­nius suo­lus su­sė­do 320 ži­nių iš­troš­ku­sių vai­kų, o šiais me­tais jų sep­ty­niais dau­giau.