Prašymas suėmimą pakeisti į apykoję atmestas

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK nuo­trau­ka
Vy­tau­tas Raz­mas ir jo bend­ri­nin­kai su­lai­ky­ti praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę
Rugp­jū­čio pra­džio­je „Že­mai­tis“ ra­šė, kad Klai­pė­dos po­li­ci­jos ir pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai bai­gė tir­ti ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui per­da­vė by­lą dėl or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų. Tarp kal­ti­na­mų­jų – trys plun­giš­kiai. Po ku­rio lai­ko vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų – 1982 me­tais gi­męs plun­giš­kis Vy­tau­tas Raz­mas, ku­ris, anot pa­rei­gū­nų, yra gru­puo­tės ly­de­ris ir nu­si­kals­ta­mos veik­los or­ga­ni­za­to­rius, – teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą su­švel­nin­ti kar­do­mą­ją prie­mo­nę – vie­toj suė­mi­mo skir­ti elekt­ro­ni­nę apy­ko­ję, su ku­ria jis ga­lė­tų išei­ti į lais­vę.

Pri­min­si­me, kad ty­ri­mą dėl or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės veik­los ini­ci­ja­vo Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pa­rei­gū­nai. Tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos bei Len­ki­jos tei­sė­sau­gi­nin­kai. Nus­ta­ty­ta, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į ša­lį ga­be­no ir čia pla­ti­no ka­na­pes.

Kal­ti­na­mie­ji dis­po­na­vo ne tik nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, bet šau­na­mai­siais gink­lais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis. Be to, ga­li bū­ti, kad gru­puo­tė bu­vo pa­si­ren­gu­si ir žmog­žu­dys­tei. Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, gau­ja ke­ti­no nu­šau­ti Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį, taip pat su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ir pre­ky­ba nar­ko­ti­kais sie­ja­mą as­me­nį.

Kaip mi­nė­jo­me, gru­puo­tė ga­liau­siai įkliu­vo pa­rei­gū­nams. Trys jos na­riai – plun­giš­kiai: V. Raz­mas ir jam tal­ki­nę Dei­vi­das Na­var­daus­kas bei­Ro­lan­das Rakš­tys. Vi­si jie su­čiup­ti per­nai ge­gu­žę.

Pir­miau­sia Kal­va­ri­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­te tei­sė­sau­gi­nin­kai su­lai­kė iš Vo­kie­ti­jos ke­lei­vi­niu au­to­bu­su su­grį­žu­sį R. Rakš­tį. Šis anks­čiau ne kar­tą už va­gys­tes, smur­tą ir ki­tus nu­si­kal­ti­mus teis­tas plun­giš­kis sa­vo ba­ga­že ga­be­no 8 pa­ke­tus (15 kg) ka­na­pių.

Ko­ne tuo pa­čiu me­tu pa­rei­gū­nai įvyk­dė dar dvi gru­puo­tės na­rių su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jas – Prie­nuo­se su­čiup­tas grįž­tan­čio kur­je­rio ten lau­kęs D. Na­var­daus­kas, Plun­gė­je su­lai­ky­tas V. Raz­mas. Pas­ta­ra­sis plun­giš­kis pa­rei­gū­nams ypač ge­rai ži­no­mas, mat jau aš­tuo­nis­kart teis­tas. Pas­ku­ti­nį­syk iš įka­li­ni­mo įstai­gos pa­leis­tas prieš dve­jus me­tus, į lais­vę jis išė­jo anks­čiau nu­ma­ty­to ter­mi­no.

Plun­giš­kiams kal­ti­ni­mai pa­teik­ti ne tik dėl nar­ko­ti­kų. At­li­kus kra­tas jų nau­do­ta­me au­to­mo­bi­ly­je „Vol­vo“ ras­tos dvi ko­vi­nės gra­na­tos, au­to­ma­to „Ka­laš­ni­kov“ dė­tu­vė, kas­te­tas. Be to, pa­rei­gū­nai tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad gru­puo­tė esą bu­vo ga­vu­si už­sa­ky­mą nu­šau­ti Šiau­liuo­se vei­kian­čios nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dą. Tad įta­ria­mie­siems pa­teik­tas kal­ti­ni­mas ir dėl ren­gi­mo­si pa­si­kė­sin­ti į žmo­gaus gy­vy­bę.

Iš­kart po su­lai­ky­mo V. Raz­mas bu­vo suim­tas ir teis­mo lau­kia už gro­tų. Jam tal­ki­nu­siems ki­tiems plun­giš­kiams skir­tos ne to­kios griež­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Kaip mi­nė­jo­me, švel­nes­nės ti­kė­jo­si ir pra­šy­mą teis­mui pa­tei­kęs V. Raz­mas. Kal­ti­na­ma­sis pik­ti­no­si, kad tu­ri ka­lė­ti, nors nė­ra nu­teis­tas, ir kad suė­mi­mas jam nuo­lat pra­tę­sia­mas. Pra­šy­mą suė­mi­mą pa­keis­ti elekt­ro­ni­ne apy­ko­je, ku­ri nuo­lat ro­dy­tų jo bu­vi­mo vie­tą, jis mo­ty­va­vo tuo, kad no­ri bend­rau­ti su ar­ti­mai­siais, kad tu­ri kur gy­ven­ti (pas tė­vus Plun­gė­je) ir kad ne­ke­ti­na nei bėg­ti, nei slaps­ty­tis.

V. Raz­mo ad­vo­ka­tas pa­lai­kė sa­vo gi­na­mo­jo no­rą teis­mo lauk­ti lais­vė­je, bet pro­ku­ro­ras bu­vo už tai, kad suė­mi­mas bū­tų pra­tęs­tas. Teis­mas plun­giš­kio pra­šy­mo ne­ten­ki­no – apy­ko­jės jis ne­gaus. Ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius V. Raz­mas dar bus lai­ko­mas už gro­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.