Ar gyventojai pritars vėjo jėgainių statybai Pjaulėse?

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Skly­pas Pjaulės kai­me – vie­nin­telė vie­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je, kur galėtų at­si­ras­ti vėjo jėgai­nių par­kas
Nors vėjo jėgai­nių Lie­tu­vo­je sta­to­ma vis dau­giau ir dau­giau, iš­girdę, kad to­kios pla­nuo­ja­mos vi­sai ar­ti jų namų ar valdų, žmonės su­ne­rims­ta: ar jos ne­kels pa­vo­jaus svei­ka­tai, ar ne­bus triukš­mo, ar ne­kris sklypų, esan­čių ša­lia vėjo jėgai­nių, vertė ir ap­skri­tai – kodėl čia, o ne kur nors ki­tur? Kad at­sa­kytų į vi­sus gy­ven­to­jams ky­lan­čius klau­si­mus, jėgai­nių sta­ty­to­jai pa­ren­gia ir pri­sta­to pla­nuo­ja­mos ūkinės veik­los po­vei­kio vi­suo­menės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skaitą.
Su to­kia ata­skai­ta galė­jo su­si­pa­žin­ti ir nuo­to­li­nio su­si­rin­ki­mo me­tu, vy­ku­sio ko­vo 15 d., sa­vo nuo­monę iš­sa­ky­ti Rie­ta­vo se­niū­ni­jos žmonės, gy­ve­nan­tys ar­ti skly­po Pjaulės kai­me, kur no­ri­ma įreng­ti dvi vėjo jėgai­nes. Tai ak­tua­liau­sia pjau­liš­kiams bei la­bar­diš­kiams, ta­čiau su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo vos trys minėtų kaimų gy­ven­to­jai... Apie UAB „Sal­vet in­dust­ria“ ir „Ven­tus pri­mus“ pla­nus jie sakė su­ži­noję at­si­tik­ti­nai.Ar­čiau­si na­mai – už 800 metrų

Tie­sa, kaip to­kiais at­ve­jais rei­ka­lau­ja­ma, vi­suo­me­nei tar­si ir bu­vo su­da­ry­tos ga­li­mybės po­pie­rinę ata­skaitą pa­var­ty­ti, mat ji ne vieną sa­vaitę bu­vo pa­lik­ta Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je. Apie su­si­rin­kimą su in­ves­tuo­to­jais taip pat skelb­ta vie­šai tiek vie­tos, tiek res­pub­li­kinė­je spau­do­je, žmonės dau­giau su­ži­no­ti apie ne­to­lie­se jų nu­ma­tomų dviejų vėjo jėgai­nių sta­tybą į su­si­rin­kimą kvies­ti ir pa­skel­bus apie jį Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je, ta­čiau su­si­domė­ji­mas bu­vo men­kas.
Kaip ten be­būtų, skelbtą dieną ir va­landą pla­nuo­ja­mos ūkinės veik­los ata­skaitą nuo­to­li­nio su­si­rin­ki­mo me­tu sau­je­lei pri­si­jun­gu­siųjų pri­statė VšĮ Pajū­rio ty­rimų ir pla­na­vi­mo ins­ti­tu­to vi­suo­menės svei­ka­tos spe­cia­listė Au­re­li­ja Ža­lienė.
Atas­kai­to­je ra­šo­ma, jog vėjo jėgai­nių sta­ty­ba nu­ma­ty­ta ma­žai ap­gy­ven­din­to­je vie­tovė­je. Jos šiaurės va­karų kryp­ti­mi nuo Rie­ta­vo būtų nu­to­lu­sios 5,2 km, piet­ry­tinė­je pusė­je at­stu­mas iki La­bard­žių – 2 km, o ar­čiau­siai esan­tys gy­ve­na­mie­ji na­mai Pur­ve­lių ir Pjaulės kai­muo­se yra už 800 metrų. To­kių namų yra 3. Skly­po vie­ta sta­ty­bai ap­gal­vo­ta, mat Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jos bend­ra­ja­me pla­ne jis nu­ma­to­mas kaip vėjo jėgai­nių par­kas, čia ne­tgi būtų ga­li­ma įreng­ti dar ke­letą jėgai­nių. Skai­čiuo­ja­ma, kad vie­nos elekt­rinės įren­gi­mui reikės 0,3 ha plo­to.
Iš­sa­miai ap­ra­šy­tas ir įver­tin­tas triukš­mo, šešė­lių mirgė­ji­mo, inf­ra­gar­so, elekt­ro­mag­ne­tinės spin­du­liuotės po­vei­kis svei­ka­tai, esą nė vie­nas ne­vir­ši­ja nu­sta­tytų leis­tinų normų. Įver­tin­ti ir psi­cho­lo­gi­niai veiks­niai. Nors ne­nei­gia­ma, kad vėjo elekt­rinės ga­li kel­ti ne­pa­si­ten­ki­nimą ir er­zin­ti, ta­čiau tei­gia­ma, kad „sta­ty­bai pa­si­rink­tas žemės skly­pas ir elekt­ri­nių išdės­ty­mas te­ri­to­ri­jo­je yra pa­kan­ka­mu at­stu­mu nuo gy­ve­namųjų te­ri­to­rijų, kad būtų iš­veng­ta triukš­mo įta­kos gy­ven­tojų svei­ka­tai“.


Prašė dar vie­no su­si­ti­ki­mo

Visą šią in­for­ma­ciją iš­gir­do į su­si­rin­kimą pri­si­jungę du ūki­nin­kai iš vie­ti­nių kaimų bei La­bard­žių bend­ruo­menės pir­mi­ninkė Lo­re­ta Jur­kienė. Jie pra­šė bend­ruo­me­nei su­reng­ti dar vieną su­si­ti­kimą, kad dau­giau žmo­nių su­ži­notų apie vėjo jėgai­nių sta­tybą jų apy­linkė­se. 
UAB „Sal­vet in­dust­ria“ di­rek­to­rius Ar­vy­das Kaz­laus­kas pa­žadė­jo at­vyk­ti į La­bard­žius ir pa­si­kalbė­ti su žmonė­mis.
O pirmojo su­si­rin­ki­mo me­tu domė­ta­si dėl sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zonų, ku­rios api­ma 233 m te­ri­to­riją nuo elekt­ri­nių iki ša­lia esan­čių sklypų – ar sta­ty­to­jams ne­būti­na gau­ti kai­my­ni­nių sklypų sa­vi­ninkų pa­ra­šus? Pa­si­ro­do, būti­ni visų kai­my­ni­nių žemės sklypų sa­vi­ninkų pa­ra­šai ir jei bent vie­nas ne­su­tiktų pa­si­ra­šy­ti, vėjo jėgai­nių čia sta­ty­ti ne­bus ga­li­ma.
Gy­ven­to­jai ra­min­ti, kad dėl vėjo jėgai­nių at­si­ra­di­mo ūki­niai skly­pai sa­vo vertės ne­pra­ras, tad nuo­gąstau­ti dėl to ne­reikėtų.
Su­si­rin­ki­mo da­ly­vius do­mi­no ir tai, koks vėjo jėgai­nių tar­na­vi­mo lai­kas ir kas jų lau­kia po to – reikės ardyti, o gal už­teks at­nau­jin­ti? Anot S. Kaz­laus­ko, Lie­tu­vo­je dar nėra jėgainės, pa­sta­ty­tos prie­š 35 me­tus, bet Da­ni­jos, Vo­kie­ti­jos pa­vyzd­žiai ro­do, kad jos po 25–30 metų yra kei­čia­mos.
Daugiau klau­simų ne­pa­ži­ro. O ka­dan­gi dar vie­no su­si­ti­ki­mo, kad abiem pusėms būtų vis­kas aiš­ku ir ge­rai, pra­šė ne tik kaimų gy­ven­to­jai, bet ir Rie­ta­vo se­niū­nas Ri­čar­das Ast­raus­kas, pa­žadė­ta jį su­reng­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Dels­ti nėra ka­da, mat ko­vo 30 d. ata­skai­ta jau turės būti pa­teik­ta ver­tin­ti Na­cio­na­li­nio vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ro Tel­šių de­par­ta­men­tui.


Yra abe­jo­jan­čiųjų

La­bar­diš­kiai į si­tua­ciją pa­žiūrė­jo rim­tai ir su­si­ti­kimą su­šaukė pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį. Po jo kal­bin­ta bend­ruo­menės pir­mi­ninkė L. Jur­kienė „Že­mai­čiui“ sakė, kad su­si­tik­ti su in­ves­tuo­to­jais dau­giau­sia su­si­rin­ko fi­nan­si­ne nau­da suin­te­re­suo­ti gy­ven­to­jai, ku­riems pa­sta­čius vėjo jėgai­nes nu­byrėtų pi­nigė­lių. O jų ga­li tikė­tis tie žmonės, ku­rių skly­pai ša­lia sa­ni­ta­rinės zo­nos.
Ką jie ma­no apie pla­nuo­ja­mas sta­ty­bas? Pa­sak L. Jur­kienės, yra to­kių sklypų sa­vi­ninkų, ku­rie La­bard­žiuo­se ne­gy­ve­na, sa­vo že­mes iš­nuo­mo­ja di­des­niems ūki­nin­kams. Tad jie ran­ko­mis plo­ja, kad gaus pa­pil­domų pa­jamų. Tie­sa, fi­nan­sinės nau­dos galėtų tikė­tis tik su ta sąly­ga, kad elekt­ri­nių sta­ty­bai ne­prieš­ta­raus ir ki­ti to­kių sklypų sa­vi­nin­kai. 
O abe­jo­jan­čiųjų at­si­ra­do.
„Yra vie­ni ūki­nin­kai, ku­rie ma­no, kad fi­nan­sinė pa­ska­ta per ma­ža, jie ne­ži­no, ar su­tik­ti. Bet jau­čia spau­dimą iš kai­mo – jei ne­su­tiks, tai ir ki­ti liks be nie­ko“, – pa­sa­ko­jo bend­ruo­menės pir­mi­ninkė.


La­bar­diš­kiai – ma­žiau­siai suin­te­re­suo­ti

Ži­no­ma, vėjo jėgai­nes matys vi­si ar­ti gy­ve­nan­tie­ji, ne­svar­bu, tu­ri ša­lia sklypų ar ne. Bet, anot L. Jur­kienės, di­de­lio pa­si­prie­ši­ni­mo sta­ty­boms nėra. O la­bar­diš­kiai dėl to turbūt ma­žiau­siai su­ka gal­vas, mat vėjo jėgainės būtų už 2-jų ki­lo­metrų, be to, La­bard­žių kai­mo gy­ven­tojų bal­sas turbūt ma­žai ką lemtų.
Būta nuo­gąsta­vimų, kad jėgai­nių „mai­šo­mas“ vėjas at­si­lieps paukš­čiams, kad ne­be­bus ga­li­ma iš­girs­ti ger­vių klyks­mo. Bet bend­ruo­menės pir­mi­ninkė šiuos klau­si­mus už­da­vu­si Lie­tu­vos or­ni­to­logų drau­gi­jai ir ga­vu­si at­sa­kymą, kad dvi jėgainės įta­kos paukš­čiams tik­rai ne­turės. Domė­ju­sis ir dėl bi­čių, ta­čiau Lie­tu­vos bi­ti­ninkų aso­cia­ci­ja at­sa­ky­mo dar ne­pa­tei­ku­si.
Nors jėgai­nių par­kui nu­ma­ty­to­je te­ri­to­ri­jo­je Pjaulė­se galėtų iš­dyg­ti ir dau­giau tris­par­nių, in­ves­tuo­to­jai su­si­ti­ki­mo me­tu ti­kinę, kad bent jau ar­ti­miau­sius 7–10 metų to tik­rai ne­bus nei Pjaulė­se, nei ki­to­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės vie­to­je, mat Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės de­ta­lia­ja­me pla­ne ši vie­ta to­kia vie­nin­telė. O ir elekt­ros tinklų ap­kro­vi­mas būtų per di­de­lis – ne­ma­žai vėjo jėgai­nių sta­to­ma prie Lau­ku­vos.
„Aš pa­ti turė­jau vie­nin­telį klau­simą – ar bus uti­li­zuo­ja­mi sa­vo jau ati­tar­navę vėjo jėgai­nių spar­nai, nes iki šiol ne­būda­vo. Ta­čiau at­sto­vai už­tik­ri­no, kad pa­ga­min­ti da­bar tik­rai bus uti­li­zuo­ja­mi“, – pa­sa­ko­jo la­bar­diškė.
Jei­gu ir po su­si­ti­ki­mo gy­ven­to­jai dar turė­jo pa­stebė­jimų, juos turė­jo pa­teik­ti iki šian­die­nos. Ta­čiau penk­ta­dienį L. Jur­kienė sakė, kad bend­ruo­me­nei šiuo me­tu klau­simų ne­ky­la. Tik ne­slėpė pa­si­pik­ti­ni­mo se­niū­no R. Ast­raus­ko neat­sa­kin­gu­mu.
„Turė­jo ata­skaitą nuo va­sa­rio 25 die­nos ir nein­for­ma­vo bend­ruo­menės nei per elekt­ro­ninį pa­štą, nei per feis­buką, nei į skel­bimų lentą at­vežė in­for­ma­ciją iš­ka­bin­ti. Jam tu­rim tik­rai daug nu­si­skun­dimų“, – sakė L. Jur­kienė.
Jei­gu vėjo jėgai­nių sta­ty­bai jo­kių kliū­čių ne­bus, jų pro­jek­ta­vi­mo dar­bus pla­nuo­ja­ma už­baig­ti šių metų pa­sku­tinį ket­virtį. Sta­ty­bos nu­ma­to­mos 2023–2024 me­tais, o iš­kart po jų – ir eksp­loa­ta­ci­ja.