Atnaujintoje „Iki“ Rietave pirkėjų laukia didesnis pasirinkimas

Prekybos tinklo nuotrauka
Ket­vir­ta­dienį ati­da­ry­ta at­nau­jin­ta pre­ky­bos tink­lo „Iki“ par­duo­tuvė Rie­ta­ve, ad­re­su Plungės g. 1. Pa­gal nau­jau­sius įmonės stan­dar­tus re­konst­ruo­to­je par­duo­tuvė­je, sie­kiant pirkė­jams pa­si­ū-
ly­ti pla­tesnį pre­kių asor­ti­mentą ir di­desnę pa­si­ūlą, išplės­ti kai ku­rie sky­riai ir įreng­tos sa­vi­tar­nos ka­sos. Į par­duo­tuvės re­konst­ruk­ciją in­ves­tuo­ta 541 tūkst. eurų.

„Daug dėme­sio ski­ria­me par­duo­tu­vių at­nau­ji­ni­mui ir asor­ti­men­tui, kad pirkė­jai galėtų grei­tai ir pa­to­giai ap­si­pirk­ti ar­čiau namų, ypač pra­si­de­dant kalė­di­niam lai­ko­tar­piui. At­nau­jin­to­je par­duo­tuvė­je siū­lo­me platų visų pre­kių ka­te­go­rijų pa­si­rin­kimą, tad rei­kia­mus pir­ki­nius pa­pras­ta iš­si­rink­ti tiek kas­die­niam, tiek šven­ti­niam sta­lui“, – sa­ko Li­na Mui­žienė, pre­ky­bos tink­lo „Iki“ vyk­do­mo­ji di­rek­torė.
At­nau­jin­to­je par­duo­tuvė­je išplės­ti vie­to­je ke­pa­mos duo­nos ir ban­de­lių, vai­sių ir dar­žo­vių sky­riai. Taip pat nuo šiol čia siū­lo­mas di­des­nis švie­žių pro­duktų – pie­no, mėsos – pa­si­rin­ki­mas.
Par­duo­tuvė­je Rie­ta­ve įreng­tos dvi „IKI Bi­tutė“ ka­sos, leid­žian­čios ap­si­pirk­ti grei­tai, pa­to­giai ir sau­giai. Taip pat čia vei­kia dvi pa­pras­tos ka­sos. Par­duo­tuvė­je iš vi­so dir­ba 12 dar­buo­tojų. Lan­ky­to­jams ji at­vi­ra kas­dien nuo 8 iki 22 val.
Pirkė­jai ra­gi­na­mi pla­nuo­ti šven­tinį ap­si­pir­kimą iš anks­to, su­si­da­ry­ti kalė­di­nių pir­ki­nių sąrašą ir, sie­kiant iš­veng­ti grūsčių, ap­si­pirk­ti, kai pre­ky­bos vie­to­se yra ma­žiau­si žmo­nių srau­tai: ry­te 8–10 val. ir va­ka­re nuo 20 val. iki par­duo­tuvės už­da­ry­mo. Sek­ma­die­niais žmo­nių pre­ky­bos tink­lo par­duo­tuvė­je ma­žiau visą dar­bo laiką.

Užs. Nr. 529 r