Duris atvėrė Rietavo baseinas

„Veik­lus Rie­ta­vas“ nuo­trau­ka
Po il­gos per­trau­kos Rie­ta­vo ba­sei­nas vėl lau­kia lan­ky­tojų
Va­kar van­dens pra­mogų mėgėjams du­ris vėl at­vėrė Rie­ta­vo ba­sei­nas, dėl ka­ran­ti­no lan­ky­tojų ne­bek­vietęs be­veik dve­jus me­tus. Prieš tai buvęs Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los ži­nio­je, da­bar ba­sei­nas ati­duo­tas į vie­šo­sios įstai­gos „Veik­lus Rie­ta­vas“ ran­kas. Jos di­rek­to­rius Sil­ve­ri­jus Puot­ka­lis „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad nors ba­sei­nas ne­kant­riai lau­kia lan­ky­tojų, tam tikrų ap­ri­bo­jimų bus.

Ko­kie jie? Kaip ži­no­me, nuo penk­ta­die­nio vėl įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas kau­kes dėvėti visose už­da­ro­se pa­tal­po­se, ne­tgi ten, kur ga­li pa­tek­ti vien tik ga­li­my­bių pa­są tu­rin­tys žmonės. Į Rie­ta­vo ba­seiną at­vykę lan­ky­to­jai taip pat turės pa­teik­ti ga­li­my­bių pa­są – jis ne­rei­ka­lin­gas tik vai­kams iki 16-os metų. Kaukės ba­sei­no pa­tal­po­se bus pri­va­lo­mos. Jas bus ga­li­ma nu­siim­ti tik išei­nant iš rūbinės į ba­seiną mau­dy­tis ar kai­tin­tis pir­ty­je.
Kaip sakė S. Puot­ka­lis, tiks­lių nu­ro­dymų, kaip to­kia pa­slau­ga tu­ri būti tei­kia­ma, nėra. Aiš­ku tik tiek, kad, bent jau kol kas, nei ba­sei­nai, nei pir­tys nėra užd­raus­ti.
Di­rek­to­rius pa­si­džiaugė, kad ba­sei­nas lan­ky­to­jus pa­si­tiks šiek tiek at­si­nau­jinęs – esą į jį jau įdėta ne­ma­žai in­ves­ti­cijų, nes reikė­jo re­mon­tuo­ti pirtį, ap­švie­timą, tua­le­tus ir du­šus, ves­ti­biulį, su­tvar­ky­ti su­ge­du­sias ven­ti­lia­ci­jos ir ba­sei­no val­dy­mo sis­te­mas, įrangą.
Įdieg­ta pra­ėji­mo kont­rolės tech­no­lo­gi­ja, tad nuo šiol vi­si at­ėju­sie­ji gaus spe­cia­lias apy­ran­kes, o tu­rin­tie­ji abo­ne­mentą į ba­seiną pa­teks su kor­telė­mis.
Ar sa­vo veiklą at­nau­ji­nu­sia­me Rie­ta­vo ba­sei­ne ti­ki­ma­si su­lauk­ti daug žmo­nių? „Per die­na su­lau­kiam ir po de­šimt skam­bu­čių. Vi­si tik ir klau­sia – ar jau at­si­da­ro? Tad ma­nom, kad lan­ky­tojų bus“, – sakė penk­ta­dienį kal­bin­tas „Veik­laus Rie­ta­vo“ va­do­vas.
Esą čia vai­kus mo­ky­ti plauk­ti no­ri L. Ivins­kio gim­na­zi­ja, įgy­ven­di­nan­ti tokį pro­jektą, taip pat dėl ba­sei­no tei­rau­ja­si Tel­šių mo­kyk­los, mat tel­šiš­kiai, kaip kol kas ir plun­giš­kiai, vei­kian­čio ba­sei­no ne­tu­ri. O Rie­ta­vo ba­sei­nas lan­ky­tojų lauks kas­dien: dar­bo die­no­mis – nuo 14 iki 21 val., sa­vait­galį – nuo 11 iki 21 va­lan­dos. 2 va­lan­dos ja­me su­sau­gu­sia­jam kai­nuos 7 eu­rus, moks­lei­viams, stu­den­tams ir sen­jo­rams – 5 eu­rus, 3–6 metų am­žiaus vai­kams – 3 eu­rus, na, o vai­kai iki 3 metų įleid­žia­mi ne­mo­ka­mai.
Anot S. Puot­ka­lio, jei pan­de­mi­ja ne­pa­mai­šys, ba­sei­nas turėtų dirb­ti skland­žiai. Tik šiuo me­tu dar žval­go­ma­si plau­ki­mo tre­ne­rio. Anks­čiau ba­sei­ne juo dirb­da­vo vie­nas ar ki­tas mo­ky­to­jas, bet da­bar ieš­ko­ma to­kio žmo­gaus, ku­ris šiam dar­bui at­si­duotų vi­siš­kai.
„To­kių, kad ateitų po du kar­tus per sa­vaitę va­landą ar dvi, ras­tu­me, bet mes no­rim, kad žmo­gus dirbtų pil­nai. Va, ir sen­jo­rai no­ri gru­pi­nių tre­ni­ruo­čių. Veik­liam žmo­gui to dar­bo tik­rai būtų. Ga­lim skir­ti visą etatą“, – kalbė­jo S. Puot­ka­lis ir vylė­si, kad no­rin­čiųjų at­si­ras.