Elektromobilių įkrovimo stotelių norėtų ir rietaviškiai

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
To­kia elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­telė, ko­kia yra Plungė­je, nu­ma­ty­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės pla­nuo­se
Lie­tu­vo­je po­pu­liarė­jant elekt­ro­mo­bi­liams vis dau­giau pri­si­rei­kia ir jų įkro­vi­mo sto­te­lių. Va­žinė­ti šva­rią ener­giją nau­do­jan­čio­mis ma­ši­no­mis jau norėtų ir kai ku­rie rie­ta­viš­kiai, ta­čiau mies­te elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių nėra, o ir kalbų, kad jos ne­tru­kus čia bus įreng­tos, ne­girdė­ti. Ka­da stab­telė­ti pa­si­krau­ti elekt­ra va­romą au­to­mo­bilį bus ga­li­ma ir Rie­ta­ve, domė­ta­si ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu.

Pa­si­ro­do, ir kalbų, ir planų apie elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­les Rie­ta­ve yra, tik kol kas apie tai ne­kal­ba­ma la­bai gar­siai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas sakė, jog apie tai dis­ku­tuo­ta ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro Ma­riaus Skuod­žio vieš­nagės Rie­ta­ve me­tu. Mi­nist­ras minėjęs, kad Su­si­sie­ki­mo ir Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos nu­ma­to di­de­les lėšas to­kioms sto­telėms įreng­ti, ta­čiau, anot V. Di­čiū­no, vien to neuž­ten­ka.
„Sto­te­lių pa­sta­ty­mas yra tik treč­da­lis vi­so dar­bo. Jų iš­lai­ky­mas, prie­žiū­ra, ap­tar­na­vi­mas kai­nuo­ja di­de­lius pi­ni­gus ir sa­vi­val­dybėms tai būtų did­žiulė ne­pa­ke­lia­ma naš­ta“, – kalbė­jo jis.
Ta­čiau esą mi­nist­ras pa­ti­ki­no, jog vis­kas bus su­tvar­ky­ta taip, kad elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių prie­žiū­ra ir eksp­loa­ta­vi­mas ne­gultų ant Sa­vi­val­dybės pe­čių.
„Ma­no nuo­mo­ne, tai yra vers­las. Tik pra­džioj pa­ska­tin­ti vals­tybė duo­da sal­dai­nių, – sa­vo nuo­monę iš­reiškė ir me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. – O čia pri­vatūs rei­ka­lai, kon­ku­ren­ci­ja turėtų būti. Ir atei­ty tik­rai taip bus. Tik šian­dien yra taip, kad pa­sta­to­me, pa­si­ūlo­me. Gal kad ne­daug to­kių ma­šinų dar yra.“
Esą pa­na­ši ir pa­čios mi­nis­te­ri­jos nuo­monė – atei­ty už elekt­ro­mo­bi­lio įkro­vimą reikės už­si­mokė­ti. Grei­čiau­siai tiek, kiek kai­nuos elekt­ra.
Vis­gi neat­si­lik­da­ma nuo kitų, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė jau yra nu­ma­čiu­si tris ga­li­mas elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių  vie­tas. Ta­čiau kad jos iš tiesų at­si­rastų, rei­kia daug de­ri­nimų, o tai ga­li užt­ruk­ti.
Kol Rie­ta­vas dar tik ruo­šia­si tap­ti mo­der­nes­niu, Plungė­je vie­ta elekt­ro­mo­bi­liams pa­krau­ti, priei­na­ma kas­dien 24 va­lan­das per par­ą, Tel­šių gatvė­je esan­čio­je au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je įreng­ta be­veik prie­š me­tus. O pra­ėju­sią sa­vaitę Sa­vi­val­dybė pa­skelbė, jog Plungė­je su­pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti dar tris to­kias sto­te­les, be to, de­ri­na­mos sto­te­lių pa­sta­ty­mo vie­tos ir še­šio­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.