Garsusis Lopaičių takas užvertas lankytojams

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Kad lan­ky­to­jai ne­ri­zi­kuotų sa­vo sau­gu­mu, dalį ta­ko nu­spręsta išar­dy­ti
Prieš de­šimt­metį įreng­tas Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio pa­žin­ti­nis ta­kas bu­vo vie­nas did­žiau­sių trau­kos ob­jektų Rie­ta­vo kraš­te, tad pra­ėju­sią sa­vaitę išp­la­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog ta­kas jau ati­tar­na­vo sa­vo laiką ir nuo šiol bus už­da­ry­tas lan­ky­to­jams, dau­ge­lio, mėgu­sių šią vietą, su­tik­tas su liū­de­siu. Dar di­desnį nu­si­vy­limą su­kėlė ži­nia, kad lėšų ta­kui tvar­ky­ti nėra ir ne­ži­nia, ka­da bus skir­ta.Ei­na­mie­ji re­mon­tai ne­be­gelbė­ja

Apie blogė­jan­čią Lo­pai­čių pa­žin­ti­nio ta­ko būklę bu­vo kal­ba­ma ne vie­ne­rius me­tus. Tei­gia­ma, kad Tverų gi­ri­nin­ki­jos dar­buo­to­jai dėjo daug pa­stangų, pri­žiūrė­da­mi be­veik pusės ki­lo­met­ro il­gio me­di­nio ta­ko konst­ruk­ci­jos ele­men­tus, juos re­mon­tuo­da­vo ar keis­da­vo nau­jais, ta­čiau me­di­nes da­lis pa­veikė pu­vi­nys ir ga­liau­siai jos ta­po ne­be­re­mon­tuo­ja­mos.

Vals­ty­bi­nių miškų urė­di­ja pra­ėju­sią sa­vaitę išp­la­ti­no ži­nią, kad dėl ta­ko ava­rinės būklės ei­ti juo yra ne­sau­gu, todėl bu­vo priim­tas spren­di­mas taką už­da­ry­ti. Lo­pai­čių komp­lek­so te­ri­to­ri­jo­je iš­ka­bin­ti pra­ne­ši­mai, kad ta­kas – už­da­ry­tas, tad lip­ti ant jo yra draud­žia­ma ir la­bai pa­vo­jin­ga. Šią vietą pamė­gu­sius lan­ky­to­jus turėtų pa­guos­ti ne­bent tai, kad po­pu­lia­riau­sius Lo­pai­čių komp­lek­so ob­jek­tus ga­li­ma lan­ky­ti ei­nant pra­min­tais grun­to ta­ke­liai­si pro al­ka­kalnį.

Pa­reng­tas pro­jek­tas, tik lėšų neat­si­ra­do

Apie šią si­tua­ciją kalbė­ta ir pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį po­sėdžiau­jant Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bai. Kaip su­si­rin­ku­sie­siems pri­minė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Lo­pai­čių pa­žin­ti­nis komp­lek­sas pri­klau­so Vals­ty­bi­nių miškų urė­di­jai ir Sa­vi­val­dybė ne­tu­ri teisės kiš­tis į tvar­ky­bos ar prie­žiū­ros dar­bus.

Pa­sak me­ro, guod­žia tai, kad urė­di­ja ne­ke­ti­na pa­lik­ti ta­ko li­ki­mo va­liai. Per­nai esą bu­vo pa­reng­tas Lo­pai­čių pa­žin­ti­nio komp­lek­so tech­ni­nis pro­jek­tas.

„Su­gal­vo­ta pro­tin­giau pa­da­ry­ti – ant me­ta­li­nių at­ramų, kad ne­supūtų taip grei­tai. Šie­met dar­bams bu­vo pa­žadė­ta skir­ti 140 tūkstan­čių eurų, bet pa­skui bu­vo per­si­gal­vo­ta ir tie pi­ni­gai nu­plaukė kaž­kur ki­tur. Bet Vals­ty­bi­nių miškų urė­di­jos va­do­vas Val­das Kaubrė yra pa­žadėjęs, kad tik­rai ši­tas ta­kas bus dėme­sio cent­re, jis bus su­tvar­ky­tas, grei­čiau­siai – kitą­met“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.

Me­ras at­skleidė dieną iki Ta­ry­bos po­sėdžio turėjęs su­si­ti­kimą su urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vu Ro­mual­du Zeb­čiu­ku ir jam iš­sakęs pa­stabų dėl to, kaip pa­žin­ti­nis ta­kas bu­vo už­ver­tas. Esą dėl to, kad lan­ky­to­jai ne­ri­zi­kuotų sa­vo svei­ka­ta ir ne­liptų ant su­tre­šu­sio ta­ko, da­lis jo bu­vo tie­siog nuar­dy­ta, o len­tos su­mes­tos į krūvą. A. Čer­nec­kis sakė pra­šęs, kad ta vie­ta būtų su­tvar­ky­ta, me­die­nos at­lie­kos su­rink­tos ir iš­vež­tos. Taip pat pa­gei­davęs, kad, esant rei­ka­lui, būtų pa­sta­ty­ta dau­giau ro­dyk­lių, nu­krei­pian­čių lan­ky­to­jus ki­tais ta­kais.


Ra­gi­no ir Sa­vi­val­dybę ne­nu­sigręž­ti

Žod­žio pa­prašęs Ta­ry­bos na­rys, miš­ki­nin­kas Jo­nas Re­ka­šius su­ti­ko, kad ju­ri­diš­kai ta­kas pri­klau­so urė­di­jai, bet, pa­sak jo, ir Sa­vi­val­dybė ne­turėtų nuo­ša­ly lik­ti – turėtų pri­si­dėti prie ta­ko tvar­ky­mo fi­nan­siš­kai. „Kai rei­kia  eks­kur­si­jas vest, pri­si­sta­tyt sa­vi­val­dy­bei kaip gra­žiai ir pa­trauk­liai, mėgstam ten nuei­ti, o kai tvar­kyt rei­kia – nu­si­ša­li­nam“, – kalbė­jo po­li­ti­kas.

A. Čer­nec­kis pa­brėžė, kad Sa­vi­val­dybė nuo šios pro­ble­mos ne­ža­da nu­si­gręžti. Pa­sak jo, prie­š de­šimt­metį įren­giant Lo­pai­čių pa­žin­tinį taką urė­di­ja turė­jo dau­giau pi­nigų nei Sa­vi­val­dybė, todėl pa­sta­ro­sios ir ne­bu­vo pra­šo­ma pri­si­dėti. Ir da­bar Sa­vi­val­dybė rūpi­na­si Lo­pai­čių pi­lia­kal­niu, o ta­kas yra „urė­di­jos garbės rei­ka­las“.

Nors me­ras pri­pa­ži­no, kad re­for­ma­vus Vals­ty­bi­nių miškų urė­diją, jos no­ras in­ves­tuo­ti į to­kias rep­re­zen­ta­ci­nes vie­tas kaž­kodėl yra at­šalęs, bet pa­ža­das tvar­ky­ti yra, juo ir re­mia­ma­si.