Gražino, puoselėjo, kūrė, rūpinosi – ir buvo apdovanoti

Man­to VIR­ŽIN­TO nuo­trau­ka
Me­ras A. Čer­nec­kis ir Žemės ūkio sky­riaus vedė­jas L. Moc­kus ap­do­va­no­jo kon­kur­so „Metų ūkis“ nu­galė­to­jus. Padė­kas at­si­ėmė A. Nor­kutė (de­šinė­je) ir A. Mas­laus­ko duk­ra Rūta
„Že­mai­tis“ jau rašė, kad prie­š pat Nau­juo­sius vy­ku­sio Padė­kos va­ka­ro Rie­ta­ve me­tu iš­da­lin­tos sim­bo­linės pa­dėkos an­gelų sta­tulėlės, ku­rios ati­te­ko pen­kiems kraš­tie­čiams. Ta­čiau ap­do­va­notųjų tą va­karą bu­vo ir dau­giau. Padė­kos žod­žiai tar­ti ir sa­vo ap­linką gra­ži­nan­tiems, ūkius puo­selė­jan­tiems bei sėkmin­gus vers­lus ku­rian­tiems Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jams, pan­de­mi­jos epi­cent­re bu­vu­siems ir vis dar esan­tiems Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jams.Ap­do­va­no­ti kūru­sie­ji grožį

Skam­bant pa­ki­liai mu­zi­kai, va­karą ve­du­sios Bi­rutė Ged­mi­naitė ir Eglė Fa­bi­jo­na­vi­čienė lip­ti į sceną pir­miau­sia pa­kvietė tuos žmo­nes, ku­rie puo­selė­ja sa­vo namų, įstaigų, so­dybų ap­linką ir ši­taip ku­ria mies­to bei vi­sos sa­vi­val­dybės veidą.
Gra­žiau­sių Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės so­dybų sa­vi­nin­kams ranką spaudė ir pa­dėkas įteikė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė kultū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kienė.
Tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta įstai­gos ap­lin­ka pri­pa­žin­ta UAB „Tol­vi­ka“, esan­ti Daugė­duo­se. Ap­do­va­no­ji­mo nu­si­pelnė įmonės sa­vi­nin­kai Vac­lo­vas ir Bi­rutė To­le­niai. O tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai tvar­ko­ma gatvė yra Lo­pai­čių kai­me, Tverų se­niū­ni­jo­je – už Vin­giuo­to­sios gatvės tvar­kymą ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas An­ta­nui Bud­riui. Tverų se­niū­ni­jo­je yra ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­tu 2021 m. pri­pa­žin­tas kai­mas – Zorūbė­liai. Ap­do­va­no­ji­mas skir­tas šia­me kai­me gy­ve­nan­čiam Al­bi­nui Mas­laus­kui.
Gra­žiai tvar­ky­tis sten­gia­si, daug pa­stangų ir dar­bo dėl to įde­da bud­ri­kiš­kiai Vi­da ir Sta­sys Če­kai. Jie pa­gerb­ti kaip tvar­kin­giau­sios ir gra­žiau­sios sen­jorų so­dy­bos kai­me  ap­do­va­no­ji­mo laimė­to­jai. O gra­žiau­siai sa­vo so­dybą mies­te tarp sen­jorų da­bi­na rie­ta­viš­kiai Zi­ta ir Jur­gis Sa­bec­kai. Gra­žiau­sios so­dy­bos kai­me ap­do­va­no­jimą pelnė me­dingė­niš­kių Ak­vi­li­nos ir Ado­mo Liau­dans­kių so­dy­ba, gra­žiau­sia so­dy­ba mies­te pri­pa­žin­ta Eglės ir Sau­liaus Bud­ginų so­dy­ba Rie­ta­ve.
Va­ka­ro me­tu įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas už šei­mos tra­di­cijų ir dar­nos puo­selė­jimą so­dy­bo­je. Jį at­si­ėmė trys bro­liai Turs­kiai iš Skrob­lio kai­mo – Jo­nas, Ksa­ve­ras ir Ste­po­nas.


Kon­kur­so „Metų ūkis“ laimė­to­jai, sėkmin­giau­si vers­li­nin­kai

Ap­do­va­no­ti ir kon­kur­so „Metų ūkis“ laimė­to­jai. Jie įver­tin­ti už tai, kad ne tik su­ma­niai ūki­nin­kau­ja, bet ir sten­gia­si puo­selė­ti ap­linką, ug­dy­ti ūki­nin­ka­vi­mo kultūrą.
Čia ir vėl skambė­jo A. Mas­laus­ko pa­vardė – šiam Zorūbė­lių kai­mo bi­ti­nin­kui ap­do­va­no­ji­mas skir­tas „Metų ūkio“ kon­kur­se užė­mus tre­čiąją vietą. Antrąją vietą pelnė ūki­ninkė An­gelė Nor­kutė iš Gird­vai­nių kai­mo. O kon­kur­so „Metų ūkis“ nu­galė­to­ju ta­po Me­dingė­nuo­se ūki­nin­kau­jan­tis Ovi­di­jus Son­gai­la.
Juos svei­ki­no ir me­ras, ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Žemės ūkio sky­riaus vedė­jas Liu­tau­ras Moc­kus.
Po to sce­non pa­kvies­tas gau­sus vers­li­ninkų būrys.
„Aš iš vi­sos šir­dies sa­kau jums ačiū. Už ėjimą į prie­kį, už tai, kad to­kiu sun­kiu mo­men­tu kūrėte verslą. Tai yra ne­pap­ras­tai drąsu“, – to­kiais žod­žiais A. Čer­nec­kis kreipė­si į sa­vo verslą Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je kur­ti pra­dėju­sius ir sėkmin­gai plėto­jan­čius vers­lo žmo­nes.
Padė­ko­ta Vik­to­ri­jai ir Artū­rui Pa­kal­niš­kiams, Auk­sei ir Vy­gan­dui Puš­ko­riams, In­gai Jo­cei ir Mar­ty­nui Jo­ciui, Al­mi­nai ir Ar­vy­dui Ka­za­ke­vi­čiams bei Dia­nai Mi­ku­tie­nei.


Pa­gerb­ti prie pan­de­mi­jos val­dy­mo pri­si­dėję dar­buo­to­jai

Ga­liau­siai at­ėjo me­tas ap­do­va­no­ti tuos, ku­rie, me­ro žod­žiais, pa­čiu sun­kiau­siu,  did­žiau­sios ne­ži­no­mybės me­tu drąsiai stovė­jo prie­ky­je net nea­be­jo­da­mi. Tai prie ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mo pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu la­biau­siai pri­si­dėję Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.
Drąsiau­siu iš jų me­ras va­di­no Sa­vi­val­dybės vai­ruo­toją Si­gitą Bražą.
„Kas drąsiau­sias iš visų vi­soj ad­mi­nist­ra­ci­joj? Tai mūsų Si­gi­tas. Reikė­jo – va­žia­vo į Vil­nių, reikė­jo – į Klaipėdą, Kauną, į Tel­šius vežt ser­gan­čius. Vie­noj ma­ši­noj už tos užt­varėlės, už tos plėvelės, reikė­jo visą laiką ri­zi­kuo­ti, o ta­da juk ne­ži­no­jom, kuo ri­zi­kuo­jam. Ačiū, Si­gi­tai“, –  S. Bra­žui įteik­da­mas pa­dėką už drąsą, pa­siau­ko­jimą ir pa­vo­jingą darbą per­ve­žant CO­VID-19 ser­gan­čius li­go­nius, kalbė­jo A. Čer­nec­kis.
Įver­tin­tas ir So­cia­li­nių rei­kalų ir ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vedė­jos Jo­li­tos Al­sei­kienės dar­bas pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu.
„Tai mūsų dak­tarė, ko­vi­do rei­kalų ži­novė“, – spaus­da­mas jai ranką ir įteik­da­mas pa­dėką  už išt­ver­mingą, at­sa­kingą, sunkų ir įtemptą kas­dienį darbą or­ga­ni­zuo­jant, prii­mant ir įgy­ven­di­nant spren­di­mus pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, sakė me­ras.
Pan­de­mi­jos pra­džia bu­vo tas lai­kas, kai sun­ku bu­vo ras­ti įsi­gy­ti net me­di­ci­ni­nių vei­do kau­kių ar de­zin­fek­ci­nio skys­čio. Ta­čiau Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je tuo ir ki­tais svar­biais da­ly­kai su­gebė­jo pa­si­rūpin­ti sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tas Jo­nas Čes­naus­kas bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius. Jiems me­ras pa­dėkas įteikė taip pat už išt­ver­mingą, at­sa­kingą, sunkų ir įtemptą kas­dienį darbą įgy­ven­di­nant spren­di­mus pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu.
To šven­ti­nio va­ka­ro me­tu su­si­rin­ku­sie­ji galė­jo grožė­tis mu­zi­ki­niu pa­si­ro­dy­mu „Ke­tu­ri metų lai­kai Bue­nos Airė­se“: smui­ku griežė Da­lia De­dins­kaitė, vio­lan­če­le gro­jo Gleb Pyš­niak, akor­deo­nu – Ta­das Mo­tie­čius, o šiai mu­zi­kai skam­bant su­ko­si šokė­jai Bri­gi­ta ir Car­los Rod­ri­guez. Akis ir au­sis džiu­gi­no ir svin­go grupės „The Dit­ties“ pa­si­ro­dy­mas.