Ką Rietavas darys su „migrantais“?

Asociatyvi nuotrauka
Pa­si­ro­do, Rie­ta­ve yra „mig­rantų“. Taip pa­sku­ti­nio­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu jos na­rys Juo­zas Bars­tei­ga pa­va­di­no tai vie­nur, tai ki­tur prie­bėgos ieš­kan­čius ka­ti­nus. Be­na­miai gyvū­nai – di­delė pro­ble­ma, ypač todėl, kad nie­kie­no ne­žiū­ri­mi jie vis dau­gi­na­si, taip pro­ble­ma dvi­gubė­ja, tri­gubė­ja... Rie­ta­ve gyvūnų prie­glau­dos nėra, o ir pa­slau­gos to­kiems gyvū­nams su­gau­ti ir pri­glaus­ti Sa­vi­val­dybė nėra nu­si­pir­ku­si. Tad Ta­ry­bos na­rys domė­jo­si, ką da­ry­ti su be­na­mių ka­čių ste­ri­li­za­vi­mu, ki­to­mis pro­ble­mo­mis.

Iš­girdęs J. Bars­tei­gos vaiz­dingą su­gre­ti­nimą me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis juo­ka­vo jau iš­si­gandęs, kad reikės tvo­rom ap­si­tver­ti. O pra­dėjęs kalbė­ti rim­tai, dėl šei­mi­ninkų ne­tu­rin­čių ka­tinų sakė matąs to­kią išeitį – Sa­vi­val­dybės biud­že­te nu­ma­ty­ti lėšų se­niū­ni­joms šiems gyvū­nams ste­ri­li­zuo­ti.
„Tik­rai yra pro­ble­ma, rei­kia iš­vežt, ste­ri­li­zuot, o kas no­ri mylėt – te­gul še­ria, my­li tas ka­tes, pri­žiū­ri to­se tel­ki­mo vie­to­se. Bet jos ne­turėtų būti ne­ste­ri­li­zuo­tos“, – kalbė­jo me­ras.
Iš­girdęs tai J. Bars­tei­ga gar­siai svarstė, kad galbūt būtų ga­li­ma nu­ma­ty­ti ir vie­tas, kur to­kius gyvū­nus šer­ti, kaip tą nu­ro­do įsta­ty­mas.
„Jei­gu še­ri ka­ti­nus, ka­tes, juos pe­ni, tai jie la­bai grei­tai dau­gi­na­si. Yra toks da­ly­kas. Ir vieną su ki­tu rei­kia de­rin­ti. Ir vie­tos tu­ri būti nu­sta­ty­tos, kur ga­li­ma, kur ne­ga­li­ma (šer­ti – aut.). Nes ki­tiems ne­pa­to­gumų su­da­ro­ma, kai­my­nai pra­de­da pyk­ti. Ši­tuo klau­si­mu reikėtų pa­dirbė­ti ir pa­čio­je ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Galbūt ir tvarką ko­kią pa­si­tiks­lin­ti“, – svarstė me­ras.
A. Bars­tei­ga ir­gi pa­si­sakė už Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rengtą tvarką dėl be­glo­bių gyvūnų, esą ta­da ir pa­tiems gy­ven­to­jams būtų aiš­kiau, kaip jie turėtų ar ne­turėtų elg­tis.
Tad po­li­tikų nuo­monės su­ta­po. Tik A. Čer­nec­kis ne­pa­mir­šo pa­brėžti, kad žmonės ir pa­tys tu­ri gy­ven­ti do­rai. Mat nėra taip, kad pa­lai­di laks­tan­tys ka­ti­nai ir šu­nys ne­turėtų šei­mi­ninkų. Tai ne­do­rai be­siel­gian­čių žmo­nių at­sa­ko­mybės sto­ka, dėl ku­rios vargs­ta gyvū­nai, pik­ti­na­si ap­lin­ki­niai žmonės.
„Nie­kas neat­ve­ža, neat­ne­ša tų ka­čiukų. Bu­vo kal­ba, kad iš tur­gaus la­bai daug primė­to. Gal vie­nas ki­tas ir pa­si­taikė. Bet pro­ble­ma yra pa­čių gy­ven­tojų. <...> Pradėk šert, pra­dėk glo­bo­ti juos ir pri­si­va­din­si tiek kai­mynų ka­tinų, kad pa­skui turė­si šei­mynų ir daug pro­blemų... Bet ten, kur yra su­si­kaupę, tas pro­ble­mas tu­rim spręsti“, – kalbė­jo spren­dimų ieš­ko­ti žadėjęs Sa­vi­val­dybės va­do­vas.