Ką vaikai matys per langą?

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Kai ku­rie rie­ta­viš­kiai ma­no, kad bend­ruo­me­ni­niams vaikų glo­bos na­mams ne vie­ta ša­lia šios par­duo­tuvės
Vaikų glo­bos na­mus Lie­tu­vo­je kei­čia bend­ruo­me­ni­niai vaikų glo­bos na­mai, ku­riuo­se, kaip ti­ki­ma­si, kar­tu su tėvais dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­ga­lin­čios aug­ti jų at­ža­los jau­sis sa­va­ran­kiš­kesnės, turės dau­giau pa­si­rin­ki­mo laisvės, gy­ven­da­mos šei­mai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ge­riau pa­si­ruoš gy­ve­ni­mui. To­kie na­mai jau įsteig­ti ir Rie­ta­ve. Tik kai ku­rie rie­ta­viš­kiai ma­no, kad jiems vie­ta Ža­lio­jo­je gatvė­je pa­rink­ta ne­tin­ka­ma: vi­sai ša­lia – ci­ga­retė­mis ir al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­ti par­duo­tuvė, esą ne­pai­san­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko. Tad ką pro lan­gus ma­tys šie vai­kai – nuo anks­ty­vo ry­to gir­tus dėdes su už ran­kovės už­kiš­tu bu­te­liu pi­gaus vy­ne­lio ar deg­tinės?Ar ne­bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti ki­tos vie­tos?

„Že­mai­čiui“ laišką pa­rašę rie­ta­viš­kiai apie tai, kur bus įkur­din­ti be­glo­biams vai­kams šei­mai ar­timą ap­linką no­rin­ti su­kur­ti įstai­ga, iš­gir­do per rugsė­jo 10 dieną Rie­ta­vo so­cia­li­nio pa­slaugų cent­ro or­ga­ni­zuotą ren­ginį. 
Ir iš­kart vi­du­je su­kirbėję, ar ši vie­ta pa­rink­ta ge­rai ap­gal­vo­jus? Juk vi­sai prie pat, Ža­lio­jo­je g. 23, įsikū­ru­si al­ko­holį par­da­vinė­jan­ti par­duo­tuvė.
Ra­šan­tie­ji ma­no, kad ne­ge­rai, jog pro langą vai­kai ma­tys tą pa­tį vaizdą, koks prie­š akis jiems šmėžuo­da­vo jų pa­čių na­muo­se, iš ku­rių bu­vo paim­ti dėl ne­prie­žiū­ros, fi­zi­nio smur­to ar įvai­rių tėvų pri­klau­so­my­bių.
„Mes, dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, va­ka­rais ne­ga­li­me ilsė­tis, nes ki­to­je gatvės pusė­je yra aikštė, kur su­si­ren­ka vos ne vi­sas mies­to jau­ni­mas ulia­vo­ti. Nes va­ka­rais al­ko­ho­liu ki­ti pre­ky­bos cent­rai ne­pre­kiau­ja, o mūsų par­duo­tuvė, kaip jau­ni­mas va­di­na – „Kiš­kis grei­čiau“, pre­kiau­ja nuo 7.30 val. iki 21 val. Vai­kai ry­te tu­ri ei­ti į mo­kyk­las ir dar­že­lius ne­pailsėję. Ar il­gai tai ga­li tęstis ir ar ne­bu­vo ge­riau vai­kams pa­rink­ti kitą gy­ve­namą būstą?“ – laiš­ke klau­sia rie­ta­viš­kiai.


Ne­bu­vo jo­kio nu­si­skun­di­mo

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pro­ble­mos pasirinktoje vie­to­je sa­ko ne­įžvel­giąs.
„Tie na­mai bus už mo­kyk­los (L. Ivins­kio gim­na­zi­jos – aut.), ta­me pa­sta­te, kur vaikų bend­ra­bu­tis bu­vo. Čia pat – spor­to aikš­telė, mo­kyk­la, mai­ti­ni­mas. Vis­kas ir prie ran­kos, ir ant akių. O paaug­liai ir ren­ka­si tam, kad bend­rautų. Yra ten ir par­duo­tu­vikė, bet tų par­duo­tu­vių juk vi­sur yra. Ir vi­sur pre­kiau­ja vis­kuo“, – skun­do esmės sakė ne­sup­ran­tan­tis me­ras.
Esą jam ne­te­ko girdė­ti, kad ši par­duo­tuvė al­ko­ho­liu pre­kiau­tų draud­žia­mu lai­ku. Kas ši­taip ri­zi­kuotų? O ir nu­si­skun­dimų dėl to esą nėra tekę gau­ti.


Par­duo­tuvė užk­liu­vo ir per­nai

Gal dėl Ža­lio­sios gatvės 23-ia­ja­me na­me įsikū­ru­sios par­duo­tuvės me­ri­jai ir Sa­vi­val­dy­bei nie­kas ne­si­skundė, ta­čiau „Že­mai­tis“ dėl to su­lau­kia jau ant­ro laiš­ko. Apie ga­limą pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko ne­pai­symą rašė­me ir per­nai, kai re­dak­ci­jos pa­gal­bos pra­šė vyrų gir­di­mu ne­pa­ten­kin­tos rie­ta­viškės žmo­nos.
Tuo­met tiek bu­vu­si il­ga­metė, tiek ir nau­jo­ji par­duo­tuvės sa­vi­ninkės die­va­go­jo­si pre­kiau­jan­čios pa­gal įsta­ty­mus, o to­kius kal­ti­ni­mus va­di­no šmeiž­tu ir vers­lo žlug­dy­mu. Be to, jos aiš­ki­no, kad pa­maz­gas ant par­duo­tuvės pi­la ne rie­ta­viškės mo­te­rys, o vie­nas ta­me pat na­me, kur ir įsikū­ru­si par­duo­tuvė, gy­ve­nan­tis pik­ty­biš­kai nu­si­teikęs kai­my­nas.
Tąsyk „Že­mai­čio“ kal­bin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės tei­si­ninkė Ie­va Var­pio­tienė aiš­ki­no, jog yra tei­si­nių būdų užd­raus­ti pre­kiau­ti minė­to­je par­duo­tuvė­je al­ko­ho­liu, mat ji – ša­lia gim­na­zi­jos ir vaikų dar­že­lio. Bet tu­ri būti ra­šy­ti­nis bend­ruo­me­nių krei­pi­ma­sis ir pa­grįsti ar­gu­men­tai, ku­riuos ap­svars­tytų Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba. Per­nai to­kių pra­šymų taip pat ne­bu­vo gau­ta.


„Rei­kia pri­si­min­ti sa­ve jauną“

Aiš­ki­nan­tis, ar minė­ta vie­ta Rie­ta­ve tik­rai ne­tin­ka­ma bend­ruo­me­ni­niams vaikų glo­bos na­mams steig­ti, pa­skam­bi­no­me Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ma­riui Vai­či­kaus­kui – tei­ra­vomės ir dėl paaug­lių ke­lia­mo triukš­mo, ir dėl ne­va ne­le­ga­liai al­ko­holį draud­žia­mo­mis va­lan­do­mis par­da­vinė­jan­čios par­duo­tuvės.
M. Vai­či­kaus­kas sakė, kad Rie­ta­vo pa­reigū­nai pa­sta­ruo­ju me­tu nu­si­skun­dimų dėl minė­tos par­duo­tuvės nėra gavę, bet anks­čiau jų būta. Par­duo­tuvė tik­rin­ta dėl al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ga­mi­nių, ener­gi­nių gėrimų par­da­vinė­ji­mo sąlygų. Ta­čiau pa­žei­dimų ne­nus­ta­ty­ta, nors ki­to­se par­duo­tuvė­se jų bu­vo.
Vir­ši­nin­kas ma­no, kad te­ri­to­ri­jo­je ša­lia mo­kyk­los ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams turbūt kliū­va prie rampų be­si­ren­kan­tys vai­kai ir paaug­liai.
„Vi­sa­da bus di­des­nis triukš­mas, kur jau­ni­mas su­si­rinks, žais krep­šinį ar kažką. Vie­niems mai­šo, ki­tiems ne­mai­šo, vie­ni ar­čiau, ki­ti to­liau gy­ve­na. Rei­kia pri­si­min­ti sa­ve jauną...“ – kalbė­jo ko­mi­sa­ras.
Jis sakė, kad pro­ble­ma dėl triukš­mo prie mo­kyk­los gvil­den­ta Sa­vi­val­dybė­je, ką da­ry­ti, sprendė ir pa­ti gim­na­zi­ja. O po­li­ci­ja čia gana daž­nai pra­va­žiuo­jan­ti, ga­li­ma sa­ky­ti, te­ri­to­ri­ja ša­lia L. Ivins­kio gim­na­zi­jos yra jos pa­di­din­tos prie­žiū­ros zo­na.