Kaip sekasi „Veikliam Rietavui“?

„Veik­laus Rie­ta­vo“ nuo­trau­ka
Rie­ta­ve vy­ko Lie­tu­vos mo­terų, jau­nių ir jau­nu­čių stalo teniso rink­ti­nių tre­ni­ruo­čių sto­vyk­la
Praė­ju­sių metų spalį Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pri­tarė vie­šo­sios įstai­gos „Veik­lus Rie­ta­vas“ stei­gi­mui, o lapk­ritį ji jau bu­vo įre­gist­ruo­ta ir pra­dėjo sa­vo veiklą. Kaip se­ka­si įstai­gai, per­ėmu­siai ad­mi­nist­ruo­ti bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­tus, domė­ta­si pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­je. Ja­me da­ly­vavęs „Veik­laus Rie­ta­vo“ di­rek­to­rius Sil­ve­ri­jus Puot­ka­lis pa­sa­ko­jo, kad nors smarkiai varžė pan­de­mi­ja ir pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, nu­veik­ta ne­ma­žai darbų.Pir­mie­ji dar­bai – tvar­ky­ti ir at­nau­jin­ti

Daug darbų at­lik­ta įstai­gos būstinė­je, bu­vu­sios ko­le­gi­jos cent­ri­nia­me pa­sta­te. Sut­var­ky­tos pa­tal­pos nuo­mi­nin­kams, nuo­mai pa­ruoš­ta ir aktų salė, įves­tas švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas, įreng­tos stebė­ji­mo ka­me­ros bei at­lik­ti ki­ti šiam vers­lo cent­rui funk­cio­nuo­ti rei­ka­lin­gi dar­bai. Pa­tal­pos nuo­lat va­lo­mos, tvar­ko­mos, o ant pa­sta­to sto­go no­ri­ma įreng­ti saulės ba­te­ri­jas – tam ren­gia­mas pro­jek­tas.
Jau ga­li­ma ap­si­gy­ven­ti bu­vu­sia­me ko­le­gi­jos bend­ra­bu­ty­je, yra pa­tvir­tin­tos ap­gy­ven­di­ni­mo kai­nos. Čia ga­li­ma ap­si­sto­ti trum­pam, anot S. Puot­ka­lio, tu­ri­ma ir nuo­la­ti­nių gy­ven­tojų. Tvar­ko­mas bend­ra­bu­čio vi­dus ir ap­lin­ka.
„Veik­laus Rie­ta­vo“ va­do­vas yra minėjęs, kad vie­nas įstai­gos prio­ri­tetų bus ba­sei­no at­nau­ji­ni­mas, mat jo žūtbūt rei­kia. Darbų jau at­lik­ta ir čia – at­nau­jin­ta pir­telė, už­tai­sy­tos skylės, pro ku­rias ši­lu­ma išei­da­vo į lauką, su­tvar­ky­ta elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, įsi­gy­ta įran­ga pra­ėji­mo ir lan­ko­mu­mo kont­ro­lei. Tvar­ko­ma ir vėdi­ni­mo sis­te­ma, mat, anot S. Puot­ka­lio, įstai­ga ją „pa­veldė­jo“ ne­vei­kian­čią. Be to, pa­reng­tas ba­sei­no veik­los pro­jek­tas, tad darbų čia, ma­tyt, bus at­lik­ta ir dau­giau. O ba­seiną žmonėms ti­ki­ma­si at­ver­ti jau nuo spa­lio 1-osios.
„Ga­lim van­dens pri­pil­ti ir šian­dien, bet kas ap­mokės?“ – to­kią pa­si­rinktą ati­da­ry­mo datą aiš­ki­no di­rek­to­rius.


Vy­ko ir aukš­to ly­gio ren­gi­nių

„Veik­lus Rie­ta­vas“ nau­do­ja­si L. Ivins­kio gim­na­zi­jos di­de­liems bei ma­žes­niems ren­gi­niams tin­kan­čia spor­to sa­le, dar va­di­na­ma Rie­ta­vo spor­to are­na. Ne tik nau­do­ja­si, bet ir sten­gia­si pa­tys būti nau­din­gi: nu­pir­ko te­ni­so stalų, su­kūrė apie ją klipą, da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja, kad čia ga­li­ma reng­ti įvai­rius ren­gi­nius.
Ke­le­tas to­kių čia jau bu­vo. An­tai tris die­nas vy­ko Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 250 da­ly­vių, ir Ma­žei­kių sta­lo te­ni­so klu­bo „Vik­ru­sis Fe­nik­sas“ taurės eta­pas, su­traukęs 90 da­ly­vių.
Net 10 dienų šur­mu­lia­vo Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so jau­nių ir jau­nu­čių rink­ti­nių sto­vyk­la su 16 spor­ti­ninkų, ku­rie ruošė­si įvai­riems se­zo­no star­tams. O ir kitą se­zoną salė jau re­zer­vuo­ta 8-iems sa­vait­ga­liams. Be to, nuo rugsė­jo jo­je vyks vaikų ir suau­gu­siųjų sta­lo te­ni­so tre­ni­ruotės.
Pa­sak S. Puot­ka­lio, kai are­no­je vyks­ta ren­gi­niai, nau­dos tu­ri ne tik „Veik­lus Rie­ta­vas“, ku­rio val­do­ma­me bend­ra­bu­ty­je ap­si­sto­ja su­va­žiavę da­ly­viai, bet ir vi­sas mies­tas. Mat at­vy­ku­sie­ji ieš­ko mai­ti­ni­mo, val­go ka­vinė­se.


Skam­bu­čių su­lau­kia kas­dien

Kad įstai­ga būtų ma­to­ma ir ži­no­ma pla­tes­nei au­di­to­ri­jai, bu­vo su­kur­ta „Veik­laus Rie­ta­vo“ in­ter­ne­tinė sve­tainė bei pa­sky­ra feis­bu­ke, apie ją pa­leis­tas rek­la­mi­nis fil­mu­kas.
Apie iš­nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas (biu­rams, ga­my­bai ir san­dėlia­vi­mui, kon­fe­ren­cijų, spor­to ir aktų sa­les) įvai­raus po­būdžio vers­lui ir ren­gi­niams skel­bia­ma spe­cia­liuo­se po­rta­luo­se, rek­la­ma iš­siųs­ta vi­soms spor­to ir ki­toms su­si­domė­ti ga­lin­čioms ins­ti­tu­ci­joms. De­ri­na­mos įvai­rios pro­gra­mos su Švie­ti­mo mokslo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, pa­reng­ti ir ren­gia­mi pro­jek­tai dėl įran­gos įsi­gi­ji­mo.
Ta­ry­bos na­rys Alf­re­das Moc­kus domė­jo­si, kiek įstai­ga šian­dien tu­ri su­da­riu­si su­tar­čių su pa­talpų nuo­mi­nin­kais, mat kuo dau­giau šio­mis pa­tal­po­mis bus nau­do­ja­ma­si, tuo dau­giau reikės teik­ti ir ko­mu­na­li­nių pa­slaugų. O tai būtų di­delė pa­gal­ba Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niam ūkiui, ku­riam, kaip ne kartą „Že­mai­čio“ ra­šy­ta, su­dur­ti galą su ga­lu jau ku­ris lai­kas se­ka­si ga­na sun­kiai.
S. Puot­ka­lis at­sakė, kad šiuo me­tu tu­ri­mos 8-ios to­kios su­tar­tys. Į pa­tal­pas at­si­kel­ti pla­nuo­ja Rie­ta­vo mo­terų klu­bas, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, šach­matų klu­bas, už­sie­nio kalbų mo­kyklėlė, siu­vyk­los, iš­nuo­mo­ti ir ke­li biu­rai, do­mi­si kir­pyk­los, o aktų salė nuo lie­pos 17-osios iš­nuo­mo­ta šo­kių va­ka­rams „Kam per 30“.
„Ma­nau, kad mes tik­rai pa­judė­sim į prie­kį. Kiek­vieną dieną gau­nam skam­bu­čių, užk­lausų“, – op­ti­mis­tiš­kai nu­si­teikęs bu­vo S. Puot­ka­lis. Ir pri­dūrė, kad Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio tiks­las yra už­dirb­ti, o „Veik­laus Rie­ta­vo“ – su­tau­py­ti. Tad gal­vo­ja­ma kiek­vie­no­je pa­tal­po­je pa­sta­ty­ti po tem­pe­ratū­ros re­gu­lia­to­rių ir ši­taip, kiek įma­no­ma, su­ma­žin­ti iš­lai­das šil­dy­mui.
Ta­čiau aiš­ku kaip dieną, jog čia įsi­su­kus vers­lams ir pra­si­dėjus ki­toms veik­loms, „Veik­laus Rie­ta­vo“ iš­lai­dos šil­dy­mui ir ki­toms ko­mu­na­linėms pa­slau­goms tik didės, mat pa­tal­pas jau reikės šil­dy­ti nor­ma­liai, ne vien pliu­si­nei tem­pe­ratū­rai pa­lai­ky­ti, kaip bu­vo da­ro­ma anks­čiau, kai jo­se nie­kas ne­vy­ko.
Esą jau ir šie­met sau­sio, va­sa­rio, ko­vo ir ba­land­žio mėne­siais ko­mu­na­li­niam ūkiui už pa­slau­gas tek­da­vo pa­klo­ti po 10 tūkst. eurų, todėl bu­vo įsis­ko­lin­ta. Šiuo me­tu sko­la sie­kia apie 8 tūkst. eurų, bet ji pa­ma­žu ma­ži­na­ma.


Sta­dio­nas pa­lauks

Kad per ga­na trumpą laiką įstai­ga nu­veikė daug darbų, išk­lausę S. Puot­ka­lio pa­sa­ko­ji­mo ne­si­gin­či­jo nė vie­nas Ta­ry­bos na­rys. Tik Vik­to­rui Kra­ji­nui rūpėjo, kaip „Veik­liam Rie­ta­vui“, ku­ris dar ne­tu­ri daug pa­jamų, pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti kad ir ke­lis (ofi­cia­liai nu­ro­do 6 – aut.) dar­buo­to­jus.
S. Puot­ka­lis pa­sa­ko­jo, jog lapk­ritį darbą pra­dėju­si įstai­ga jau gruodį dar­buo­to­jus turė­jo iš­leis­ti į pra­sto­vas. Ne­galė­jo išei­ti tik pa­ts di­rek­to­rius, todėl da­li­nai dir­bo. Ne­pai­sant to, dar­buo­tojų su­pra­tin­gu­mas ir sa­va­no­riš­kas dar­bas pa­dėjo judė­ti į prie­kį, o gau­ta pa­ra­ma iš vals­tybės lei­do iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas, į ku­rias dar­buo­to­jai vėl galės su­grįžti. Esą kai ku­rie dirb­ti galės pra­dėti galbūt jau šį mėnesį.
Nors daug kas pa­da­ry­ta ir da­ro­ma, bu­vu­siam ko­le­gi­jos sta­dio­nui sa­vo eilės, at­ro­do, dar teks pa­lauk­ti. Ta­ry­bos na­rio Au­gus­to Šli­mo pa­klaus­tas, kaip bus su šiuo sta­dio­nu, S. Puot­ka­lis sakė, jog gal­vo­ja­ma, kad čia atei­ty var­žy­boms galėtų tre­ni­ruo­tis įvai­rios rink­tinės, kad jį su­tvar­kius Rie­ta­vas galėtų tap­ti tar­si Že­mai­ti­jos spor­to cent­ru. Ta­čiau šiai die­nai sta­dio­nas pa­lik­tas li­ki­mo va­liai, nes ne­tu­ri­ma nei re­sursų, nei įran­gos, nei ga­li­my­bių pra­dėti jį rim­čiau kli­bin­ti.
Esą dar anks­ti gal­vo­ti ir apie A. Šli­mo pa­si­ūlytą ko­kios nors spor­to ša­kos aka­de­miją Rie­ta­ve. Kol kas bus sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti fut­bolą, at­gai­vin­ti sta­lo te­nisą, mat šiai spor­to ša­kai tu­ri­ma ge­riau­sia vi­so­je Lie­tu­vo­je įran­ga. Bus sie­kia­ma ne­pa­mirš­ti ir gi­lių tra­di­cijų Rie­ta­ve tu­rin­čio tink­li­nio bei, ži­no­ma, krep­ši­nio. No­ri­ma nu­si­sta­ty­ti prio­ri­te­ti­nes spor­to ša­kas, ku­rias „Veik­lus Rie­ta­vas“ galėtų ku­ruo­ti, kur dirbtų nuo­la­ti­niai tre­ne­riai.
O Juo­zo Bars­tei­gos pa­klaus­tas, kiek įstai­gai, jau įsu­ku­siai sa­vo veiklą, pa­vy­ko iš to už­dirb­ti, S. Puot­ka­lis tiks­liai at­sa­ky­ti ne­galė­jo, o sa­ky­ti kažką apy­tiks­liai sakė ne­norįs. Pa­sakė tik tiek, jog yra pa­nau­do­ja­mos vi­sos – tiek pa­čių gau­na­mos, tieks Sa­vi­val­dybės ski­ria­mos – lėšos.