Ko­mi­te­to po­sė­dy­je – ir apie „pre­zi­den­ti­nį“ žvyr­ke­lį

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Ka­da bus išas­fal­tuo­tas šis ke­lias, ve­dan­tis nuo Tve­rų Ža­rė­nų link, lau­kia­ma ko­ne du de­šimt­me­čius
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai kal­bė­jo apie mies­to cent­re esan­čių ga­ra­žų li­ki­mą, ap­ta­rė Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­lus. Pri­si­min­tas ir pa­ža­dais dėl as­fal­to po­li­ti­kų api­pil­tas Tverų–Žarėnų žvyr­ke­lis, ku­riuo ne­se­niai pa­pie­tau­ti į Lo­pai­čiuo­se įsi­kū­ru­sį res­to­ra­nė­lį dar­dė­jo ir pra­sta šio ke­lio būk­le įsi­ti­kin­ti ga­lė­jo pa­ts Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da su žmo­na. Ar pa­dės svar­biau­sio ša­lies as­mens ap­si­lan­ky­mas Lo­pai­čiuo­se pa­ju­din­ti iš mir­ties taš­ko as­fal­ta­vi­mo rei­ka­lus, do­mė­jo­si ko­mi­te­to na­rys Juo­zas Bars­tei­ga.As­fal­to lau­kia nuo 2000-ųjų

Šio mė­ne­sio pra­džio­je Ma­žei­kiuo­se vie­šė­jęs pre­zi­den­tas iš ten pie­tau­ti į Lo­pai­čius va­žia­vo mi­nė­tu ke­liu, ku­rio apie 14 ki­lo­met­rų su­da­ro žvyr­ke­lis. Res­to­ra­no sa­vi­nin­kams G. Nau­sė­da ne­slė­pė pa­si­bai­sė­jęs žvyr­ke­lio būk­le ir juo­ka­vo at­sių­siąs są­skai­tą už au­to­mo­bi­lio plo­vi­mą me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui.
„Tai ar at­siun­tė?“ – po­sė­džio me­tu me­rą per dan­tį trau­kė ko­mi­te­to na­riai.
A. Čer­nec­kis at­sa­kė są­skai­tos ne­ga­vęs. Tai te­bu­vęs G. Nau­sė­dos pa­juo­ka­vi­mas įtam­pai nuim­ti. Juo la­biau kad Tverų–Žarėnų ke­lias yra Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) ži­nioj.
Juo­kai juo­kais, bet as­fal­to šio­je vie­to­je Tve­rų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai lau­kia jau nuo 2000-ųjų, kuo­met ir pra­dė­ta ža­dė­ti, kad jis jau tuoj tuoj bus. Me­ras nu­džiu­gin­ti lo­pai­tiš­kių ir ki­tų šiuo ke­liu va­ži­nė­jan­čių­jų ne­ga­lė­jo. Pa­sa­ko­jo praė­ju­sį ant­ra­die­nį da­ly­va­vęs su­si­ti­ki­me LAKD, ku­rio me­tu jos at­sto­vams ir bu­vo pri­min­ta apie šį ke­lią.
„Jis nė­ra įtrauk­tas į pir­muo­sius prio­ri­te­tus pa­gal in­ten­sy­vu­mą“, – sa­kė me­ras.
Ta­čiau ne­ži­nia, ar nuo­la­ti­nis LAKD du­rų vars­ty­mas, ar pre­zi­den­to ap­si­lan­ky­mas Lo­pai­čiuo­se vis­gi lė­mė, jog di­rek­ci­ja „bent jau pra­de­da gal­vo­ti, kad rei­kia įtrauk­ti į ar­ti­mes­nius pla­nus, bent pra­dė­ti pro­jek­ta­vi­mą“.
Ži­no­ma, vien dėl to­kių pa­mąs­ty­mų as­fal­tas per me­tus čia neat­si­ras, ta­čiau, anot me­ro, ga­li bū­ti, kad rei­ka­lai pa­ju­dės po dve­jų ar tre­jų me­tų.


Kei­čia­si lė­šų skirs­ty­mo tvar­ka

A. Čer­nec­kis pa­pa­sa­ko­jo ir apie iš­girs­tą nau­jo­vę. Esą di­rek­ci­jo­je daž­nai kei­čian­tis va­do­vy­bei, kei­čia­si ir Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mo po­li­ti­ka. Ne­be­lie­ka 5  pro­c. šios pro­gra­mos re­zer­vi­nių lė­šų, ku­rias sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­liams tvar­ky­ti ga­lė­da­vo gau­ti pa­pil­do­mai. Da­bar lė­šos bus iš­da­lin­tos iš­kart, sa­vi­val­dy­bių val­do­miems ke­liams ski­riant 33 pro­c., vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liams – ne ma­žiau kaip 67 pro­c. lė­šų.
„Rei­kės vers­tis tais pi­ni­gais, ku­riuos gau­si­me tie­siai. O mums tai nė­ra pa­lan­ku, nes 50 pro­c. jų ski­ria­ma pa­gal ke­lių il­gį, ki­ti 50 pro­c. – pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Mū­sų vie­ti­nių ke­lių il­gis la­bai di­de­lis – virš 400 ki­lo­met­rų, o gy­ven­to­jų, pa­tys ži­not, kiek tu­rim...“ – nau­jo­ve ne­si­džiau­gė A. Čer­nec­kis.
O Tve­rų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai, ma­tyt, grei­čiau nei as­fal­to su­lauks ge­res­nio in­ter­ne­ti­nio ry­šio. Kaip pa­tvir­ti­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas, jau yra pa­skelb­tas kon­kur­sas 5G bokš­to sta­ty­bai prie Tve­rų, ku­ris įvyks jau lapk­ri­čio pra­džio­je. Bokš­te bus vi­sų ke­tu­rių ry­šio ope­ra­to­rių an­te­nos.


Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­lai

Ko­mi­te­to na­riams rū­pė­jo ne tik Sa­vi­val­dy­bės ke­lių būk­lė, bet ir Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos si­tua­ci­ja. A. Mas-­lau­skas pa­ste­bė­jo, kad prieš ku­rį lai­ką šios uti­li­za­ci­jos įmo­nės di­rek­to­rius, klau­si­nė­da­mas, ar ši ne­sklei­džia dvo­ko, bel­dė­si ko­ne į kiek­vie­ną tro­bą, bet „kai už­smar­di­no ant va­sa­ros pa­bai­gos, at­si­pir­ko tie vi­si jo vaikš­čio­ji­mai“.
Po­li­ti­kas no­rė­jo su­ži­no­ti, ko­kia si­tua­ci­ja ša­lu­ti­nius gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus nai­ki­nan­čio­je ir per­dir­ban­čio­je įmo­nė­je? Gir­dė­jęs, kad ji nė­ra džiu­gi­nan­ti (įmo­nei at­lie­ka­ma bank­ro­to pro­ce­dū­ra – aut.).
Me­ras bu­vo nu­si­tei­kęs kur kas op­ti­mis­tiš­kiau. Esą įmo­nė dir­ba ga­na nor­ma­liai ir di­de­lių pro­ble­mų, iš­sky­rus sens­te­lė­ju­sius įren­gi­nius, ne­tu­ri. Bū­tent dėl jų nu­si­dė­vė­ji­mo, me­ro ti­ki­ni­mu, laiks nuo lai­ko ir įvyks­ta ava­ri­jos, ku­rių me­tu už­smar­di­na­ma. Ta­čiau nuo­la­ti­nės smar­vės rie­ta­viš­kiai ne­be­jau­čian­tys.
Esą pa­si­kei­tus įmo­nės va­do­vy­bei, ne­pa­gei­dau­ja­miems kva­pams ša­lin­ti ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys. Smar­vę ma­ži­nan­čioms prie­mo­nėms pirk­ti per trum­pą lai­ką iš­leis­ta 150 tūkst. eu­rų.
„Jie su­si­tvar­kę su dar­buo­to­jais, dir­ba ga­na eko­no­miš­kai ir tvar­kin­gai. Vil­ties yra, kad iš­si­kaps­tys ir di­de­lių pro­ble­mų ne­bus“, – vi­lia­si me­ras.


„Ga­ra­žams ten ne vie­ta“

Po­sė­džio me­tu pri­tar­ta, kad į vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų daik­tų są­ra­šą nau­jai bū­tų įtrauk­ti du sta­ti­niai –  nuo gais­ro nu­ken­tė­jęs gy­ve­na­ma­sis na­mas, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bė bu­vo įkū­ru­si so­cia­li­nius būs­tus, bei  Rie­ta­ve, Lais­vės g. 2,  esan­tys ga­ra­žai.
Bal­suo­da­mas šiuo klau­si­mu Vik­to­ras Kra­ji­nas su­si­lai­kė. Po­li­ti­kas tiek anks­čiau, tiek da­bar ti­ki­no ma­nąs, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti ga­ra­žus nė­ra tin­ka­miau­sia išei­tis.
„Ar neį­si­lei­sim dar vie­ną, tre­čią, tur­ge­lį, ir tas mū­sų tur­ge­lis iš eu­ro­pi­nių lė­šų liks už­marš­ty ir ne­be­rei­ka­lin­gas?“ – svars­tė jis.
Ir siū­lė erd­vę, kur da­bar yra ga­ra­žai, at­ver­ti ar ki­taip su­tvar­ky­ti, kad tiek iš aikš­tės, tiek iš pa­ties tur­ge­lio į mies­to cent­rą at­si­ver­tų ki­toks vaiz­das.
Ta­čiau A. Čer­nec­kis sa­kė ma­nąs, kad spren­di­mas ga­ra­žus pri­va­ti­zuo­ti tik pa­si­tar­nau­tų sa­vi­val­dy­bės įreng­tam tur­ge­liui. Esą jei šių sta­ti­nių vie­to­je at­si­ras­tų par­duo­tu­vė­lių, į jas už­su­kę žmo­nės užei­tų pir­ki­nių ir į tur­ge­lį. O da­bar sto­vin­tys ga­ra­žai neat­ne­ša jo­kios nau­dos. Ne­rei­ka­lin­gi jie ir Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liams lai­ky­ti, mat tam rei­ka­lui nau­do­ja­mi iš bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pe­rim­ti ga­ra­žai.
„Ga­ra­žams ten ne vie­ta, o kaip vis­kas da­ro­ma, ga­li­ma gin­čy­tis“, – pri­ta­rė ir J. Bars­tei­ga, nu­bal­sa­vus, kad ga­ra­žus vis­gi rei­kia par­duo­ti.


Šiukš­lin­to­jus at­bai­dys vaiz­do ka­me­ro­mis

Alf­re­das Moc­kus iš­kė­lė pro­ble­mą dėl Rie­ta­ve, prie Par­ko gat­vės, sto­vin­čių kon­tei­ne­rių at­lie­koms. Po sa­vait­ga­lio, pir­ma­die­niais, jo ti­ki­ni­mu, ten net sun­ku var­te­lius ati­da­ry­ti – tiek įvai­rių pa­kuo­čių bū­na pri­krau­ta, o ir pa­tys kon­tei­ne­riai – pil­nut pil­nu­tė­liai. Tad ko­mi­te­to na­rys svars­tė, kad gal ten įreng­tų kon­tei­ne­rių yra per ma­žai.
Su tuo ne­su­ti­ko Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta And­ri­jaus­kie­nė. Pa­sak jos, įren­giant nau­jus pu­siau po­že­mi­nius kon­tei­ne­rius vie­toj se­nų­jų bu­vo ap­gal­vo­ta, koks jų po­rei­kis.
Esą tiems pen­kiems dau­gia­bu­čiams na­mams, ku­rie mi­nė­tais kon­tei­ne­riais ir nau­do­ja­si, jų vi­siš­kai pa­kak­tų. Prob­le­ma ta, kad at­lie­kų čia at­ve­ža ir pa­ša­li­niai žmo­nės, gal jos čia at­bo­gi­na­mos net iš par­duo­tu­vių. Suk­rau­tos bū­na di­de­lių pa­kuo­čių at­lie­kos, tai ir ke­lia pa­grįs­tų įta­ri­mų. Be to, pa­tys gy­ven­to­jai skun­dė­si ma­tę, kad at­si­kra­ty­ti at­lie­ko­mis čia at­va­žiuo­ja sve­ti­mi, o pa­gė­din­ti jie tik at­sa­ko: „Ko skun­džia­tės, vis tiek iš­veš“.
Pag­rin­do to­kiems spė­ji­mams įžvel­gė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas – juk gy­ven­to­jų ap­link ne­pa­dau­gė­jo, o kon­tei­ne­riai įreng­ti ne va­kar – jų tik­rai tu­rė­tų už­tek­ti pen­kių dau­gia­bu­čių na­mų at­lie­koms.
Sa­vi­val­dy­bė šią pro­ble­mą spręs įreng­da­ma vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras.