Kodėl Rietavas – kaip kita valstybė?

Nuot­rau­kos iš feis­bu­ko
Rie­ta­viš­kiai pyks­ta ir ste­bi­si, kad tas pa­ts ke­lias Ši­lalės pusėje (kairėje) ir va­žiuo­jant link Rie­ta­vo ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis
Rie­ta­viš­kiai sa­ko jau kurį laiką pa­ste­bin­tys skir­tu­mus tarp to, kaip ke­liai pri­žiū­ri­mi Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ri­bo­se, o kaip – įva­žia­vus į kitą sa­vi­val­dybę. Esą jie ski­ria­si kaip die­na nuo nak­ties. „Že­mai­čių plen­tas Ši­lalės pusėj ir.... Rie­ta­vo. Ma­tyt mūsiš­kiai tą ne­pa­nau­dotą druską sil­kei prie­š Kalė­das sūdy­ti su­nau­do­ja“, – pra­ėju­sią sa­vaitę vaiz­do įra­šu, ku­ria­me už­fik­suo­tas ne­bars­ty­tas ke­lias Rie­ta­vo pusė­je ir drus­kos nu­pli­kin­tas ke­lias va­žiuo­jant nuo Ši­lalės pusės, da­li­jo­si vie­nas vai­ruo­tojų.

To­kie skir­tu­mai pro akis ne­prasprū­do ir Rie­ta­vo ta­ry­bos na­riui Al­bi­nui Mas­laus­kui. Ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu jis domė­jo­si, kodėl šį ke­lią vie­no­dai pri­žiūrė­ti tu­rin­ti Ši­lalės ke­lių tar­ny­ba sa­vo ke­lius rei­kia ar ne­rei­kia pa­bars­to, o Rie­ta­vo – pa­mirš­ta.
„At­va­žiuo­ja nuo Lau­ku­vos pusės iki san­kry­žos su ke­liu į Tve­rus, ap­si­su­ka ir nu­va­žiuo­ja. Rie­ta­vas pa­lie­ka kaip ki­ta vals­tybė...“ – me­ro paaiš­ki­nimą norė­jo iš­girs­ti A. Mas­laus­kas.
A. Čer­nec­kis sakė, kad dėl to­kios si­tua­ci­jos rim­tai kalbė­jo­si su Ši­lalės ke­li­nin­kais. Jie tai aiš­ki­no kaip ne­su­sip­ra­timą ir žadė­jo pa­si­tai­sy­ti. Jei šių pa­žadų ne­vyk­dys, me­ras ke­ti­na su jais kalbė­tis jau per Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ciją. Bet sakė manąs, jog si­tua­ci­ja tai­so­si – tre­čia­dienį va­žiavęs re­gio­ni­niu ke­liu į Me­dingė­nus ir jis, kad ir ne­gau­siai, bu­vo pa­bars­ty­tas, nors anks­čiau ir juo (Mažeikių–Plungės–Tauragės ke­liu – aut.) vai­ruo­to­jai skundė­si.
A. Čer­nec­kis su­laukė klau­si­mo ir apie tai, kaip ver­ti­na su­si­ti­kimą Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je. Ja­me, be A. Čer­nec­kio, da­ly­va­vo ir Tel­šių bei Plungės ra­jonų me­rai. Bu­vo pri­sta­ty­ta „Že­mai­ti­jos žie­do“ pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­ko sche­ma. Šis pėsčiųjų-dvi­ra­čių ta­kas turėtų nu­si­driek­ti ir per Rie­tavą, Tve­rus, Lo­pai­čius, Ruš­kio kraš­to­vaizd­žio draus­tinį, Žarė­nus bei ki­tas Že­mai­ti­jos vie­to­ves.
A. Čer­nec­kis sakė, jog ne­reikėtų tikė­tis, kad at­si­ras vien­ti­sas 150 km dvi­ra­čių-pėsčiųjų ta­kas, ap­jung­sian­tis tris sa­vi­val­dy­bes. Esą bus at­rink­tos tik svar­biau­sios at­kar­pos.
„O mūsų pro­ble­ma, kad mes net per gy­ven­vie­tes ne­tu­rim kai kur takų. Tuo­se pa­čiuo­se Tve­ruo­se. Nors ten jau pra­de­da­ma pro­jek­tuo­ti. Dar yra Va­tu­šių g.,  Klaipė­dos g. ir link Ku­lių (Rie­ta­ve – aut.).  Dėl jų ir ke­liam klau­simą, ka­dan­gi dvi­ra­čių ta­kams di­des­nis dėme­sys ski­ria­mas. O pa­tį taką krei­piam per Žarėnų ke­lią, ka­dan­gi jo nei­šas­fal­ta­vus nie­kas ir dvi­ra­čio ke­lio ne­da­rys“, – apie prio­ri­te­ti­nius Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­kus kalbė­jo A. Čer­nec­kis.
Esą vis­kas pri­klau­sys ir nuo cent­rinės vald­žios. Anot me­ro, būna, kad šiai pa­si­kei­tus prie­š tai su­dėlio­ti pla­nai griū­va kaip kortų na­me­lis. Bet pa­si­džiaugė, jog siū­lo­mas tri­me­tis pla­nas.
„Jei šie­met pra­de­dam kokį ob­jektą da­ryt, 100 pro­c. su­pla­nuo­jam, tai dar dviem me­tams ga­lim ga­ran­tuo­tai pla­nuo­ti į prie­kį“, – ža­da­mu tri­me­čiu fi­nan­sa­vi­mu džiaugė­si A. Čer­nec­kis. Esą toks pla­nas ga­ran­tuotų, kad pra­dėtas tvar­ky­ti ob­jek­tas būtų ir už­baig­tas.