Komunalinės paslaugos vėl brangs

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Nuo bir­že­lio iš čiau­po te­kan­tis van­duo rie­ta­viš­kiams bus bran­ges­nis
UAB Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis per­nai dir­bo pel­nin­gai – to­kius se­niai lauk­tus žod­žius iš­gir­do ba­land­žio pa­bai­go­je po­sėdžiavę Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai. Ži­nia – ge­ra, ausį glos­tan­ti, bet džiū­gau­ti nėra dėl ko: ne­pai­sant per­nykš­čio pel­no, van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų va­ly­mo pa­slau­ga nuo bir­že­lio gy­ven­to­jams brangs ko­ne 31 pro­cen­tu.Vie­nas pa­da­li­nys dir­bo pel­nin­gai, du – nuo­sto­lin­gai

Ta­čiau, kaip sa­ko­ma, ge­riau kalbą pra­dėti nuo gerų da­lykų. Tad Ta­ry­bos  po­sėdy­je da­ly­vavęs įmonės di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus, pri­sta­ty­da­mas 2021 m. 
ko­mu­na­li­nio ūkio fi­nan­si­nes ata­skai­tas ir me­tinį pra­ne­šimą, pir­miau­sia ir pa­si­džiaugė, kad pa­ga­liau pa­vy­ko me­tus už­baig­ti kad ir su ne­di­de­liu – 11-os tūkstan­čių eurų – pel­nu. O štai anks­tes­niais me­tais skai­čiuo­ti tik nuo­sto­liai: 2019 m. pa­tir­ta 46 243 Eur, o 2020 m. – net 48 812 Eur nuo­sto­lio.
Pa­sak jo, už to­kius džiu­gi­nan­čius pra­ėju­sių metų ko­mu­na­li­nio ūkio re­zul­ta­tus la­biau­siai reikėtų dėko­ti šal­tes­nei žie­mai.
Di­des­nis šal­tu­kas ir ge­ro­mis kai­no­mis įsi­gy­tas ku­ras 2020–2021 m. šil­dy­mo se­zo­nui ir lėmė, jog ši­lu­mos pa­da­li­nio gau­tas pel­nas „už­dengė“ van­dens ūkio ir ener­ge­ti­nio pa­da­li­nio pa­tir­tus nuo­sto­lius.
Kal­bant apie 2021–2022 m. šil­dy­mo se­zoną, kaip sakė di­rek­to­rius, si­tua­ci­ja ge­ro­kai pa­si­keitė, mat jei iki žie­mos pra­džios bio­ku­ro įmonė su­gebė­jo nu­si­pirk­ti už 12–18 Eur už MWh, o pirk­tas va­sarį jau kai­na­vo dvi­gu­bai bran­giau – 28 Eur už MWh.
„2003–2014 m. įgy­ven­di­not tris ši­lu­mos tie­ki­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tus, 2015 m. pra­dėta nau­ja ka­ti­linės eksp­loa­ta­ci­ja. Po tų metų ką dar pa­darėt, kad žmonėms ne­be­kiltų šil­dy­mo kai­na?“ – klau­simą di­rek­to­riui už­davė Ta­ry­bos na­rys Al­gi­man­tas Mic­kus.
A. Ro­jus pa­sa­ko­jo, kad yra su­tvar­ky­ti be­veik vi­si ši­lu­mos tink­lai, o da­bar pa­grin­di­nis už­da­vi­nys – plėsti var­to­tojų ratą, kas ir yra da­ro­ma: 2021 m. pra­dėti šil­dy­ti Že­maitės g. 5-asis ir 6-asis dau­gia­bu­čiai na­mai, Rie­ta­vo pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras. Ta­čiau at­pi­gin­ti ši­lu­mos ne­pa­vyks­ta, mat tris­kart išau­go elekt­ros kai­na, dar­buo­to­jams rei­kia mokė­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. „Kur rast tą su­ma­ži­nimą, kad pigtų?“ – re­to­riš­kai klausė di­rek­to­rius.
Pri­tar­da­mas jam me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pri­minė, kad įmonė vel­ka ir pa­skolų naštą, kai bu­vo in­ves­tuo­ta į tink­lus, į ka­ti­linę.


Bran­go ir brangs

31-u pro­cen­tu – maž­daug tiek nuo bir­že­lio išaugs sąskai­tos už van­dens tie­kimą ir nuo­tekų va­lymą, to­kiam kai­nos di­di­ni­mui pri­tarė Ta­ry­ba.
Kaip sakė A. Ro­jus, ba­zinė kai­na per­skai­čiuo­ja­ma kas tre­jus me­tus ir, kaip jau ži­no­me, ji kei­čia­si į did­žiąją pusę, kad įmonė galėtų teik­ti pa­slau­gas ne­pa­tir­da­ma  nuo­sto­lių. O kai­nos ne­ke­liant nuo­sto­lių tik­rai būtų, mat šok­telė­jo elekt­ros ener­gi­jos kai­na, ten­ka dau­giau mokė­ti ir dar­buo­to­jams.
Tai­gi pri­tar­ta, kad jau nuo bir­že­lio gy­ve­nan­tie­siems bu­tuo­se ba­zinė van­dens kai­na (be PVM) būtų 3,75 Eur už kub. m, in­di­vi­dua­lių namų gy­ven­to­jams – 3,69 Eur už kv. m, na o van­denį nau­do­jan­tiems ko­mer­ci­niams po­rei­kiams ir karš­tam van­de­niui ruoš­ti – 3,82 Eur už kv. m.
Dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jams kai­na di­desnė, nei gy­ve­nan­tiems in­di­vi­dua­liuo­se  na­muo­se, kaip aiš­ki­no di­rek­to­rius, dėl to, nes į kainą įskai­čiuo­ja­mos 2 pro­c. van­dens vi­daus tinklų ne­tek­tys. Be­je, šis pro­cen­tas anks­čiau siekė 6.
Ta­ry­bos narį Vik­torą Kra­jiną su­do­mi­no, ar įmonė ne­svars­to ga­li­mybės gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ti už įsi­reng­tus van­dens filt­rus, mat jo­kia pa­slap­tis, kad ne taip re­tai rie­ta­viš­kiai skund­žia­si pra­stos ko­kybės ge­ria­muo­ju van­de­niu, dėl ko ir filt­rus ten­ka daž­niau keis­ti. Ta­čiau, pa­si­ro­do, to­kia ga­li­mybė nėra nu­ma­ty­ta, o jei­gu ir būtų, ji, pa­sak A. Ro­jaus, išau­gintų van­dens kainą.
„Filt­rai – ge­rai, bet tik ta­da, kai jie ge­rai pri­žiū­ri­mi ir lai­ku kei­čia­mi, ki­tu at­ve­ju ga­li at­si­ras­ti tar­šos šal­ti­nis, – sakė di­rek­to­rius. – Kai van­duo – ne ko­kios spal­vos, rei­kia kreip­tis į mus. Sten­giamės rea­guo­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu.“
O jei gy­ven­to­jus pa­sie­kia pra­stas van­duo, už jį mokė­ti ne­rei­kia, be to, įmonė tuo me­tu yra pa­si­ruo­šu­si gy­ven­to­jams van­denį tiek­ti iš talpų, jei tik kreip­sis ne­pa­ten­kin­ti var­to­to­jai.


Mo­kes­tis pa­gal tai, kiek skai­tik­lių tu­ri

Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad Rie­ta­ve ne­pa­keis­ta dar la­bai daug vamz­dynų, išei­nan­čių iš van­den­vietės. Esą jie yra pa­čios pra­sčiau­sios būklės, bet ir pa­keis­ti nėra pa­pras­ta, nes rei­kia su­stab­dy­ti van­dens tie­kimą vi­sam mies­tui.
„Todėl mes esam įsit­raukę į per­spek­tyvą van­den­vietės re­konst­ruk­ciją, nes rei­kia ir van­dens bokštą re­mon­tuo­ti – pri­si­jun­gus Pe­lai­čiams, ki­toms gy­ven­vietėms, van­dens su­var­to­ji­mas yra ge­ro­kai išaugęs“, – kalbė­jo A. Ro­jus.
Posėd­žio me­tu taip pat pri­tar­ta nu­sta­ty­tam UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ge­ria­mo­jo ir karš­to van­dens skai­tik­lių ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čiui, ku­ris apims ir skai­tik­lio pa­tikrą, ir pa­kei­timą. Įsik­lau­sius į Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­te iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, Ta­ry­bai pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­ria­me įra­šy­ta, jog dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tiems var­to­to­jams mo­kes­tis būtų ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tai, kiek skai­tik­lių jie tu­ri, o ne nuo vie­no bu­to.
Nuo 2009 m. ne­bu­vo keis­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­tys dau­gia­bu­čių namų šil­dy­mo ir karš­to van­dens tie­ki­mo sis­temų prie­žiū­ros (eksp­loa­ta­vi­mo) mak­si­malūs ta­ri­fai. Anot A. Ro­jaus, jie nea­ti­tin­ka pa­ti­riamų sąnaudų. Tad pri­tar­ta juos pa­di­din­ti maž­daug 30–40 centų. A. Ro­jus pa­brėžė, kad ta­ri­fas bus di­fe­ren­ci­juo­ja­mas, bus skai­čiuo­ja­ma at­si­žvel­giant į na­mo dydį, jo me­tus ir tu­ri­mas šil­dy­mo bei karš­to van­dens sis­te­mas.