Komunalininkai dirbo nuostolingai – priežastys „žinomos iki kraujo“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kA
V. Kra­ji­nas stebė­jo­si, kad Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis lai­ku neiš­leid­žia dar­buo­tojų ato­sto­gau­ti
„Prik­lau­so­mai nuo to, koks pa­si­ro­dys vaiz­de­lis, ir galė­sim spręsti apie re­zul­ta­tus“, – ket­vir­ta­dienį juo­ka­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas, lauk­da­mas, kol į nuo­to­linį po­sėdį pri­si­jungs UAB Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Mat šis turė­jo pri­sta­ty­ti, kaip jo va­do­vau­ja­mai įmo­nei sekė­si dirb­ti pra­ėju­siais me­tais. Ta­čiau tai ir bu­vo be­ne vie­nin­te­lis pa­juo­ka­vi­mas šia te­ma. Jau ne pir­mus me­tus Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nin­kai dir­ba nuo­sto­lin­gai, tą ži­no ko­mi­te­to na­riai, gavę sąskaitas pa­jau­čia ir gy­ven­to­jai.

Tos šil­tos žie­mos...

Įmonės vy­riau­sio­ji fi­nan­si­ninkė Ra­mutė Gai­lienė, ku­riai di­rek­to­rius pa­tikė­jo po­sėdžiau­jan­tie­siems pri­sta­ty­ti fi­nan­si­nius da­ly­kus, pra­nešė, kad ir pra­ėju­siais me­tais Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis pa­tyrė nuo­sto­lių. Kaip ra­šo­ma me­ti­nia­me pra­ne­ši­me, jie sie­kia be­veik 149 tūkst. eurų, o už­per­nai ir per­nai nuo­sto­liai bu­vo kur kas ma­žes­ni – ati­tin­ka­mai apie 46 ir 47 tūkst. eurų. Ir dau­giau­siai jų su­si­darė dėl ši­lu­mos pa­da­li­nio veik­los – jo re­zul­ta­tai, ly­gi­nant su 2019 m., pa­blogė­jo 76 tūkst. eurų.
Kodėl taip at­si­ti­ko? Kaip pa­skui aiš­kin­ti ėmėsi jau pa­ts A. Ro­jus, 2020-ųjų žie­ma bu­vo šil­ta, vi­du­tinė tem­pe­ratū­ra bu­vo su pliu­so ženk­lu (5,1 °C), dėl to ma­žiau šildė­si įmonės. Šil­dy­mo be­veik ne­reikė­jo bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­tams, ku­rie ir da­bar dar nėra įveik­lin­ti, ko­mu­na­li­nin­kai pa­slaugų ne­teikė ir ba­sei­nui. L. Ivins­kio gim­na­zi­ja taip pat šil­dy­ta ma­žiau, nes dėl pan­de­mi­jos jo­je ne­vy­ko pa­mo­kos. Dėl to ne­tek­ta 8-ių tūkst. eurų pa­jamų, nu­ma­tytų ba­zinė­je ši­lu­mos kai­no­je.
 

Pa­siūlė nu­va­žiuo­ti į ka­pi­nes

Kalbė­da­ma apie bend­rus visų įmonės pa­da­li­nių nuo­sto­lius, fi­nan­si­ninkė 
R. Gai­lienė išs­kyrė tris prie­žas­tis, kodėl jų per­nai pa­tir­ta dau­giau. Esą po fi­nan­si­nių ata­skaitų au­di­to į sąnau­das te­ko nu­ra­šy­ti men­ka­vertį in­ven­to­rių, dau­giau­sia tai – ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­te esan­tys bal­dai, ku­rių vertė – apie 17 tūkst. eurų. Nuos­to­lius gi­li­no ir tai, jog kaip be­vil­tišką reikė­jo nu­ra­šy­ti UAB „Ri­ve­rus“ skolą už par­duotą me­ta­lo laužą, mat šiai įmo­nei yra iš­kel­ta bank­ro­to by­la.
Šias dvi prie­žas­tis ko­mi­te­to na­riai pra­lei­do pro au­sis, ta­čiau tre­čio­ji ir nu­ste­bi­no, ir iš­šaukė dis­ku­siją. Pa­si­ro­do, net 55 tūkst. Eur kom­pen­sa­ci­jos Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis per­nai turė­jo su­mokė­ti dar­buo­to­jams, lai­ku ne­pa­nau­do­ju­siems dau­giau kaip už 3-ejus me­tus su­kauptų kas­me­ti­nių ato­stogų. Jie ato­stogų die­nas pa­gal įsta­tymą turė­jo iš­nau­do­ti iki 2020 m. lie­pos.
„Kodėl žmonės nea­tos­to­gau­ja? – stebė­jo­si ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas. – Darb­da­vys pri­va­lo lai­ku ir kas­met su­teik­ti žmo­gui ato­sto­gas.“
Ir iš­gir­do, esą kar­tais būna darbų, kur ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­tojų nie­kas ne­ga­li pa­keis­ti.
„Vykdėm pro­jek­tus. Neišė­jo tų ato­stogų. O būna, ne­pri­ver­si išei­ti, jei žmo­gus ne­no­ri“, – įmonę tei­si­no R. Gai­lienė.
Ta­čiau V. Kra­ji­nui to­kie paaiš­ki­ni­mai, ma­tyt, ne­pa­si­rodė svarūs.
„Rim­tai pa­juo­kau­siu – nu­va­žiuo­kit į ka­pi­nes ir pa­žiūrė­kit, kiek ten ne­pa­kei­čiamų yra“, –  mes­telė­jo V. Kra­ji­nas. Ir su tuo R. Gai­lie­nei be­li­ko su­tik­ti.
Si­tua­ciją bandė švel­nin­ti A. Mas­laus­kas, pa­brėžęs, kad Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis – ne vie­nin­telė įmonė, kur dar­buo­to­jai tu­ri su­kaupę ato­stogų.


Pers­pek­ty­vos – mig­lo­tos

Prip­ratę prie per Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio ata­skaitų pri­sta­ty­mus pa­be­riamų skai­čių, ko­mi­te­to na­riai norė­jo aiš­kiai ži­no­ti, kiek, at­me­tus tris minė­tas prie­žas­tis, įmonė pa­tyrė gry­no­jo veik­los nuo­sto­lio. A. Ro­jaus skai­čia­vi­mu, jo bus 77 tūkst. eurų.
Galbūt įmonės di­rek­to­rius dar il­gai būtų var­dijęs, dėl ko Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niam ūkiui se­ka­si ši­taip pra­stai – ei­na­mie­ji re­mon­tai, pa­skolų grąži­ni­mas, nu­si­dėvėji­mo sąnau­dos, ki­ti da­ly­kai, bet jį su­stabdė A. Mas­laus­kas, pa­prašęs kalbė­ti apie įmonės per­spek­ty­vas.
O daug min­čių dėl per­spek­tyvų įmonė, pa­si­ro­do, ne­tu­ri. Tie­siog ban­do­ma pri­trauk­ti naujų var­to­tojų ir su­si­grąžin­ti bu­vu­sius, pa­vyzd­žiui, Rie­ta­vo pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros centrą. Be to, ei­na­ma pas gy­ven­to­jus, ren­gia­mos ap­klau­sos, jie kal­bi­na­mi jung­tis prie tinklų. To­kių ra­gi­nimų su­laukė kai ku­rie Že­maitės g. gy­ven­to­jai, anot A. Ro­jaus, „bu­vo kal­ba ir dėl IKI bei „Se­nukų“ pri­jun­gi­mo“. Bet kol kas tai tik pa­ban­dy­mai, ne­davę ap­čiuo­piamų vai­sių.
Rei­ka­lai ne­ju­da taip spar­čiai, kaip norėtų­si, esą ir dėl to, jog vie­nus gy­ven­to­jus jung­tis prie jau esamų tinklų su­dėtin­ga pri­kal­bin­ti, ki­ti ini­cia­tyvą ro­do pa­tys, bet sun­ku tai įgy­ven­din­ti tech­niš­kai. Jei­gu jung­tis no­ri dau­gia­bu­tis – iš­ky­la ne­su­ta­rimų tarp kai­mynų ir pa­na­šiai ar­ba žmonėms tai kai­nuo­ja jų ki­še­nei per di­de­lius pi­ni­gus.
In­ves­ti­ci­jos kai­nuo­jan­čios ir pa­čiam Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niam ūkiui, de­ja, jos taip greit neat­si­per­ka. A. Ro­jus mes­telė­jo, jog Sa­vi­val­dybė, kaip įmonės sa­vi­ninkė, taip pat galėtų pa­dėti in­ves­tuo­ti į tinklų plėtrą.
O kol kas pro­švaistės, kad ši­lu­mos par­da­vi­mai didės, esą ne­si­ma­to. Vi­sos vil­tys de­da­mos į bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­tus.
Gerų ži­nių bent tiek, jog šie­met dėl sa­vo na­gus pa­rod­žiu­sios žie­mos vien per tris šių metų mėne­sius ši­lu­mos par­duo­ta 500 MWh dau­giau nei anks­tes­niais me­tais.


„Si­tua­ci­ja nėra ge­ra, bet ji ki­to­kia ir ne­ga­li būti“

„Prie­žas­tys ži­no­mos iki krau­jo ir ste­buk­lo mes neat­kaps­ty­sim“, – kons­ta­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis po įmonės me­ti­nio pra­ne­ši­mo.
Ta­čiau esą ruo­šia­mas pa­leis­ti ba­sei­nas, bu­vu­sio ko­le­gi­jos bend­ra­bu­čio da­ly­je pro­jek­tuo­ja­ma 16 so­cia­li­nių butų, ir tai atei­ty turėtų Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio pa­dėtį gelbė­ti. O pa­ts pa­grin­di­nis ko­le­gi­jos pa­sta­tas, da­bar ad­mi­nist­ruo­ja­mas VšĮ „Veik­lus Rie­ta­vas“, anot me­ro,  ko ge­ro, ne­bus pra­dėtas vi­su pa­jėgu­mu šil­dy­ti nei šie­met, nei kitą­met. Ge­riau­siu at­ve­ju – tik 2023 me­tais. „Taip greit neiš­ju­din­sim, eu­ro­pi­niai pi­ni­gai“, – kalbė­jo me­ras.
Ir ra­gi­no A. Rojų ju­din­ti tuos pro­jek­tus, kur in­ves­ti­cijų įdėta, bet jos neat­si­per­ka. An­tai, vamz­dis at­ves­tas, bet ne­si­šil­do pa­ra­pi­jos na­mai, taip pat Pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras.
Ko­mi­te­to na­riai pri­minė, jog at­si­ran­da ir naujų ener­gi­jos šal­ti­nių, tad kuo to­liau, tuo pri­trauk­ti naujų var­to­tojų bus sun­kiau.
Į tai rea­guo­da­mas A. Ro­jus už­si­minė, kad nau­jai pri­si­jun­gu­siems var­to­to­jams 3-ejus me­tus pla­nuo­ja­ma tai­ky­ti nuo­lai­das, nors pa­čiai įmo­nei tai iš­kart ir nei­šeis į naudą.
„Tu­rim kons­ta­tuo­ti, kad si­tua­ci­ja nėra ge­ra, bet ji ki­to­kia ir ne­la­bai ga­li būti. Ne­pa­sa­ky­si, kad kam iš­lai­dau­ja ar švais­to lėšas“, – Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio si­tua­ciją api­būdi­no A. Mas­laus­kas.
Ga­liau­siai ko­mi­te­to na­riai pri­tarė Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio me­ti­niam pra­ne­ši­mui ir pa­tvir­ti­no fi­nan­si­nes ata­skai­tas. To­liau šį klau­simą svars­tys ket­vir­ta­dienį po­sėdžiau­sian­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba.