Komunaliniui ūkiui prireikė Savivaldybės paramos

„Žemaičio“ nuotrauka
Dau­gybę kartų kalbė­ta, kad UAB Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio rei­ka­lai nėra ge­ri. Su­mažė­jus ši­lu­mos var­to­tojų, ko­mu­na­li­nin­kams ten­ka su­kti gal­vas, kaip su­ma­žin­ti nuo­sto­lius. O išei­čių, kaip pa­ge­rin­ti įstai­gos veiklą taip, jog ši ne­būtų nuo­sto­lin­ga, ran­da­ma sun­kiai. Jei­gu ir at­si­ran­da, ten­ka gręžtis į vie­nin­telę įmonės ak­ci­ninkę – Rie­ta­vo sa­vi­val­dybę. Taip nu­ti­ko ir šįsyk.Iš Sa­vi­val­dybės – 60 tūkst. eurų

Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu Sa­vi­val­dybės pra­šė 60-ies tūkst. eurų fi­nan­sinės in­jek­ci­jos, kad būtų ga­li­ma in­ves­tuo­ti į inf­rast­ruktū­ros plėtrą, įreng­ti nau­jus van­dens tie­ki­mo tink­lus ar at­nau­jin­ti nu­si­dėvėju­sius.
Ka­dan­gi pra­ėję me­tai Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nin­kams bu­vo nuo­sto­lin­gi, pra­šy­ta ir su­ma­žin­ti įmonės įsta­tinį ka­pi­talą 148 tūkst. 825 eu­rais, anu­liuo­jant 5 139  Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­prastą­sias var­di­nes ak­ci­jas, taip su­ma­ži­nant bend­rovės ba­lan­se su­si­kau­pu­sius nuo­sto­lius. Kiek­vie­nos ak­ci­jos no­mi­na­li vertė – 28,96 eu­ro.
Abiem pra­šy­mams Ta­ry­bos na­riai pri­tarė. Tai­gi pa­di­di­nus įsta­tinį ka­pi­talą Sa­vi­val­dybės įna­šu ir lėšo­mis – 10 tūkst. 85 Eur – iš Sa­vi­val­dybės ap­lin­kos ap­sau­gos rėmi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos, įmonė galės plėsti inf­rast­ruktūrą, įreng­ti van­dens tie­ki­mo tink­lus Daugėdų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­me, su­tvar­ky­ti ar­ba re­konst­ruo­ti nuo­tekų sep­ti­kus Daugė­duo­se ir Gi­lio­gi­ry­je, išplės­ti cent­ra­li­zuotą ši­lu­mos ener­giją ga­lin­čių var­to­ti pa­statų kiekį, įren­giant tink­lus ir įva­dus į pa­sta­tus Rie­ta­ve, Že­maitės g. 6-ame bei 3-ia­me na­muo­se ir  L. Ivins­kio gatvės 12-ame na­me.


Ko ža­da im­tis?

Nors to­kiems pra­šy­mams ir pri­tar­ta, Ta­ry­bos na­riai norė­jo iš­girs­ti, ką įmonė ruo­šia­si da­ry­ti, kad nuo­sto­liai būtų su­ma­žin­ti.
„Gal tu­rit pa­si­darę rimtą veiksmų planą tiems nuo­sto­liams su­ma­žin­ti? – tei­ra­vo­si Al­vi­das Mic­kus. – Nes ki­tais me­tais vėl reikės gal­vo­ti, kaip nu­ra­šy­ti nuo­sto­lius...“
„Mūsų pla­nas – ati­tin­ka­ma kai­na mūsų pa­slau­goms“, – nie­ko to­kiu sa­vo at­sa­ky­mu jau ne­nus­te­bi­no A. Ro­jus.
Pa­sak di­rek­to­riaus, vi­di­nių re­sursų sąnau­doms su­ma­žin­ti įmonė ne­tu­ri. Ir pri­minė jau dau­gybę kartų girdėtą tiesą, jog įmonė dau­giau­siai nuo­sto­lių pa­ti­ria dėl pra­rastų ob­jektų, to­kių kaip bu­vu­si Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Esą jei­gu vėl pa­vyktų par­duo­ti tiek ši­lu­mos, kaip tais lai­kais, kai šil­dy­ta ko­le­gi­ja, vis­kas at­si­stotų į se­nas vėžes. O da­bar sten­gia­ma­si plėsti var­to­tojų ratą.
A. Mic­kus siūlė pa­gal­vo­ti apie kitą al­ter­na­tyvą.
„Ka­ti­linė va­sarą su­ka­si tuš­čiai be­veik, žmonėms al­gas rei­kia mokė­ti, ku­ras de­ga. Ar nėra min­čių pa­sta­ty­ti au­to­ma­ti­zuotą ka­tilą, kad va­sarą mak­si­ma­liai su­ma­žin­ti iš­lai­das? Galbūt pe­rei­ti prie pil­no au­to­ma­ti­za­vi­mo ka­ti­linės?“ – konk­re­čiais pa­si­ūly­mais da­li­jo­si A. Mic­kus.
Bet A. Ro­jui neat­ro­do, jog tai išei­tis. Mat tektų va­sarą at­leis­ti pen­kis kūri­kus, ku­rių pri­si­rei­kia ir kitiems darbams, nes įmonė daug ką at­lie­ka sa­vo jėgo­mis, ne­sam­dy­da­ma pa­pil­do­mos dar­bo jėgos.
Esą jei­gu to­je pa­čio­je Kun­gių gy­ven­vietė­je tie­siant van­den­tiekį ne­būtų re­mia­ma­si sa­vo jėgo­mis, sa­va tech­ni­ka ir dar­buo­to­jais, rei­ka­lin­ga su­ma būtų di­desnė 
4 ar net 5 kar­tus.


Gręžio­tis į praeitį ne­ver­ta

Vis dėlto, pa­si­ro­do, ga­li­mybė va­sa­ros me­tu pa­si­ga­mint ši­lu­mos ne­kūre­nant ka­ti­linės yra svars­to­ma. Kaip sakė me­ras, dėl šių klau­simų Sa­vi­val­dybė kon­sul­tuo­ja­si su ape­cia­lis­tais, ieš­ko­ma įvai­rių būdų.
„Tai at­pi­gintų pa­kan­ka­mai, o tuos žmo­nes (kūri­kus – aut.) galė­tu­me nu­kreip­ti dirbt ir už­dirbt naudą pa­čiai įmo­nei“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.
Ir A. Ro­jui švel­niai pri­minė ne­bes­va­jo­ti apie anks­čiau šil­dy­tus plo­tus – esą net jei­gu ir vėl reikėtų juos šil­dy­ti, ener­gi­jos reikėtų daug ma­žiau, mat pa­sta­tai – dau­gia­bu­čiai na­mai, įstai­gos – yra ap­šil­tin­ti. Tad jei­gu „Veik­lus Rie­ta­vas“ ir at­nau­jins ba­sei­no veiklą, įveik­lins ki­tas bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­tal­pas, kas yra pla­nuo­ja­ma, Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niui ūkiui vis tiek teks ieš­ko­ti kitų spren­dimų.
Šiai te­mai iš­sisė­mus, A. Mic­kus norė­jo su­ži­no­ti ir tai, ar šie­met dar bus pra­dėtas at­nau­jin­ti Plungės gatvės 20-asis dau­gia­bu­tis na­mas Rie­ta­ve.
O čia per­spek­ty­vos mig­lo­tos – nors ran­go­vas turėtų būti pa­skir­tas iki šio mėne­sio ga­lo, neaiš­ku, ar namą no­rin­čių re­no­vuo­ti įmo­nių at­si­ras. In­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas prie­š dve­jus me­tus, kai sta­ty­bi­nių med­žiagų kai­nos bu­vo ge­ro­kai ma­žesnės, tad ne­ži­nia, ar kas nors im­sis darbų už anks­čiau nu­ma­tytą sumą.
Kad sta­tybų sri­ty­je yra pro­blemų, ant­ri­no ir me­ras  – esą siū­lo­ma ati­dėti ir kitų pro­jektų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus, mat da­bar­ti­nis kainų šuo­lis yra did­žiu­lis.