„Kovido“ problema iškilo visu aštrumu

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Me­ras A. Čer­nec­kis su­si­rūpinęs sa­vi­val­dybės pan­de­mi­ne si­tua­ci­ja: „Ne­sam turėję tiek ser­gan­čių“
Dar ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė ko­ro­na­vi­ru­so žemė­la­py­je ne tik kad „ne­rau­do­na­vo“, bet ir bu­vo tarp tų, ku­rioms su­si­do­ro­ti su šiuo klas­tin­gu vi­ru­su sekė­si ge­riau­siai. Ta­čiau šian­dien džiaug­tis jau nėra kuo, prie­šin­gai – kaip ket­vir­ta­dienį sakė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, to­kios pra­stos si­tua­ci­jos sa­vi­val­dybė­je, ko­kia yra da­bar, dar nėra buvę.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je pan­de­minė si­tua­ci­ja kiek ge­resnė, ta­čiau plun­giš­kiai ir to­liau at­si­lie­ka vak­ci­na­ci­jos pro­ce­se. Pa­gal pa­skie­pytųjų skai­čių mūsų sa­vi­val­dybė ša­ly­je – vie­na pa­sku­ti­niųjų.Ban­ga ri­ta­si į pie­tus

„Ko­vi­do pro­ble­ma iš­ki­lo vi­su ašt­ru­mu. Ne­sam turėję tiek ser­gan­čių. Ofi­cia­lioj sta­tis­ti­koj – 31, o sąra­šuo­se ma­tom 27. Ne­sam buvę taip aukš­tai iš­kilę. Tu­rim ne­mažą pro­blemą“, – ket­vir­ta­dienį po­sėdžiau­jant Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės pa­ra­mos ko­mi­te­tui be užuo­lankų kalbė­jo me­ras.
Pa­sak jo, anks­čiau vi­ru­so ban­ga ri­to­si nuo Plungės pusės per Daugė­dus, Bubė­nus, Me­dingė­nus, o da­bar ji „trau­kia į pie­tus“, dau­giau ser­gan­čiųjų yra pa­čia­me Rie­ta­ve, La­bard­žiuo­se, ki­tuo­se tos pusės kai­muo­se.
Su­sirū­pinęs ši­taip stai­ga su­prastė­ju­sia si­tua­ci­ja, A. Čer­nec­kis pa­brėžė ir Ta­ry­bos na­riams pri­minė, kad būti­na kvies­ti kuo dau­giau žmo­nių skie­py­tis.  Esą vak­ci­nos nuo vi­ru­so ap­sau­go pui­kiai, tik rei­kia kaž­ko­kiu būdu pri­šne­kin­ti žmo­nes tais skie­pais pa­si­nau­do­ti.
Me­ras vylė­si, kad galbūt skie­py­tis kai ku­riuos gy­ven­to­jus pa­ska­tins ga­li­my­bių pa­sas. Ta­čiau esą juo su­si­vi­lio­ja ne vi­si, la­biau jau­ni­mas, o vy­res­nio am­žiaus žmonės kaip bu­vo kon­ser­va­tyvūs, taip ir lie­ka.


Nu­kel­ta pa­sku­ti­nio skam­bu­čio šventė

Prastė­jan­ti si­tua­ci­ja ko­re­guo­ja ir mo­kyklų veiklą. An­tai Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kai, trum­pam grįžę į kla­ses, eg­za­mi­nams ruoš­tis vėl tu­ri mo­ky­da­mie­si nuo­to­li­niu būdu. „Tai di­de­lis smūgis jiems“, – kalbė­jo me­ras.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Li­di­ja Rėka­šienė „Že­mai­čiui“ sakė, kad abi­tu­rientų kon­tak­ti­nis ug­dy­mas minė­to­je gim­na­zi­jo­je nu­trūko vie­nam moks­lei­viui už­sikrė­tus ko­ro­na­vi­ru­su. Dėl šio at­ve­jo Rie­ta­ve te­ko nu­kel­ti ir pa­sku­ti­nio skam­bu­čio šventę. Anot vedė­jos, ji įvyks vėliau – bir­želį.
Ki­ta pro­ble­ma, kaip po­sėdžio me­tu kalbė­jo A. Čer­nec­kis, ta, jog dėl mokslų kon­tak­ti­niu būdu ne­su­ti­ko penktokų–vienuoliktokų tėvai – jie ne­no­ri vaikų tes­tuo­ti.
„Bu­vo ga­na sun­ki dis­ku­si­ja ir su tėvais. Nei­na įti­kint... Ban­dai išaiš­kint, koks bjau­rus da­ly­kas, kad vai­kas už­da­ry­tas na­muo­se, kiek jis ne­ten­ka, bet už­sis­py­ri­mas toks... Ak­las prin­cipų lai­ky­ma­sis da­ro sa­vo – 25 pro­cen­tai ne­su­ti­ko grįžti. Šian­dien tas pro­cen­tas šiek tiek su­mažėjęs, bet vi­si ne­gau­na pil­na­ver­čio mo­ky­mo“, – ap­gai­les­ta­vo me­ras.
O pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je į mo­kyk­las ei­na. Kaip sakė L. Rėka­šienė, nuo­to­li­niu būdu mo­ko­si tik Tverų gim­na­zi­jos Me­dingėnų sky­riaus pra­di­nu­kai, nes Me­dingė­nuo­se re­gist­ruo­ta daug su­si­rgimų.


„Ši­ta fi­lo­so­fi­ja nie­kur ne­nu­ves“

Posėd­žio me­tu me­ras, pa­brėžda­mas pra­stą si­tua­ciją, kvietė dėl bend­ros ge­rovės su­siim­ti vi­sus žmo­nes, ne­gal­vo­ti, kad nuo li­gos ap­sau­gos tai, jog pa­si­skie­pys ap­lin­ki­niai, o pa­čiam ne­reikės.
„Ši­ta fi­lo­so­fi­ja nie­kur ne­nu­ves, tik į di­de­les bėdas“, – kalbė­jo sa­vi­val­dybės va­do­vas.
Šiuo me­tu Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je ser­ga 24 gy­ven­to­jai, per 14 dienų 100-tui tūkst. gy­ven­tojų te­ko 348 li­gos at­ve­jai. Nuo pan­de­mi­jos pra­džios iš vi­so Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je fik­suo­tas 383 su­si­rgi­mai ko­ro­na­vi­ru­su. CO­VID-19 pa­si­glemžė 10-ies žmo­nių gy­vy­bes, sirg­da­mi šia li­ga mirė 18.
Ir nors pan­de­minė si­tua­ci­ja ne­džiu­gi­na, rie­ta­viš­kiai ga­li džiaug­tis vir­ši­jan­tys ša­lies vi­durkį pa­gal pa­skie­pytų as­menų skai­čių: nuo CO­VID-19 sa­vi­val­dybė­je jau pa­skie­py­ti 2 487 gy­ven­to­jai (34,7 pro­cen­to, ša­lies vi­dur­kis – 33,4 pro­cen­to).
Nuo Rie­ta­vo ge­ro­kai at­si­lie­kan­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė yra pa­skie­pi­ju­si tik 28 pro­cen­tus sa­vo gy­ven­tojų ir pa­gal šį ro­diklį yra vie­na iš pa­sku­ti­niųjų ša­ly­je. Kaip be­būtų, pan­de­minė si­tua­ci­ja čia šiek tiek ge­resnė nei Rie­ta­ve.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je  per 14 dienų 100-ui tūkst. gy­ven­tojų te­ko 260 li­gos at­vejų. Šiuo me­tu ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 91 as­muo, vi­ru­sas pa­rei­ka­la­vo 34-ių sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų gy­vy­bių, sirg­da­mi šia li­ga mirė dar 82 as­me­nys.