Krito ir Žadvainių mokykla

Žadvainių pagrindinės mokyklos nuotrauka
Mo­kyk­los pa­sta­tas grei­čiau­siai bus pri­va­ti­zuo­ja­mas
Žad­vai­nių pa­grin­dinę mo­kyklą lan­kan­tys moks­lei­viai tu­ri su­skub­ti dai­ry­tis ki­tos mo­ky­mo įstai­gos, o 13-a metų jai va­do­vavęs di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas, čia dir­ban­tys mo­ky­to­jai bei ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las – ki­to dar­bo: nuo lie­pos 1-osios Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los ne­be­lie­ka.
Tokį spren­dimą, ku­riam did­žiau­sios įta­kos turė­jo šiais me­tais star­ta­vu­si mo­kyklų tink­lo re­for­ma, skau­dan­čia šir­di­mi pri­ėmė pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį po­sėdžiavę Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai. Po­ky­čių bus ir ki­tur: Tverų gim­na­zi­jos Me­dingėnų sky­rius nuo rugsė­jo priims tik pra­di­nu­kus, o nuo 2025 m. ir gim­na­zi­ja turės at­si­svei­kin­ti su sa­vo da­bar­ti­niu sta­tu­su – taps pa­grin­di­ne mo­kyk­la, Me­dingėnų sky­rius bus ap­skri­tai už­da­ry­tas.Bal­sa­vo du kar­tus

Bal­suo­ti prii­mant spren­dimą dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės švie­ti­mo įstaigų tink­lo per­tvar­kos 2022–2026 m. bend­ro­jo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo te­ko du­syk.
Pirmąjį kartą, ma­tyt, emo­cijų už­val­dy­ti ir Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­riaus S. Ka­žu­kaus­ko emo­cin­gos kal­bos su­jau­din­ti, po­li­ti­kai spren­di­mo ne­priėmė – bu­vo per daug su­si­lai­kiu­siųjų. Ta­čiau po trum­pos per­traukėlės, ma­tyt, per­kratę min­tis ir įsik­lausę į po­sėdžio me­tu nu­skambė­jusį Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­torės Al­mos Leng­ve­nienės pra­šymą gerb­ti Žad­vainų žmo­nes ir jiems svar­baus spren­di­mo nea­tidė­lio­ti, koks jis be­būtų, vis­gi pa­si­sakė už tai, jog rugsėjį Žad­vai­nuo­se skam­bu­tis ne­be­nus­kambėtų.
Apie to­kią ga­limą Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pra­dėtos įgy­ven­din­ti per­tvar­kos baigtį sa­vi­val­dybė­je bu­vo pra­dėta kalbė­ti jau per­nai, ne­se­niai apie tai rašė ir „Že­mai­tis“. Tik ta­da galbūt nai­viai vil­ta­si, jog Žad­vai­nuo­se mo­kyklą pa­vyks iš­sau­go­ti bent jau kaip L. Ivins­kio gim­na­zi­jos sky­rių, de­ja, paaiškė­jo, kad ir to­kios ga­li­mybės nėra.


Ma­žiau jung­ti­nių kla­sių

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės švie­ti­mo įstaigų tink­lo per­tvar­kos 2022–2026 m. bendrąjį planą po­sėdžia­vu­sie­siems pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Li­di­ja Rėka­šienė pa­brėžė, jog mo­kyk­la, ku­rio­je nėra bent 60-ies mo­ki­nių, sa­va­ran­kiš­kai gy­vuo­ti ne­ga­li.
Tie­sa, jei­gu švie­ti­mo įstai­ga pa­ti ne­be­su­ren­ka 60-ies mo­ki­nių, ji ga­li tap­ti ki­tos, di­desnės, mo­kyk­los sky­riu­mi. Bet ir čia yra sąlygų: 1–10 klasė­se tu­ri būti ne ma­žiau kaip po 8 vai­kus. Jei­gu tiek mo­ki­nių klasė­se ne­su­ren­ka­ma, jos ga­li būti iš­lai­ko­mos tik sa­vi­val­dybės lėšo­mis, kas, anot L. Rėka­šienės, yra ne­rea­lu.
Žad­vainų bei Me­dingėnų pa­dėtį ap­sun­ki­na tai, jog ne­be­leid­žia­ma turė­ti jung­ti­nių pa­grin­di­nio ug­dy­mo kla­sių.
„O per tuos 20 metų, kai dir­bu vedė­ja, Me­dingė­nuo­se pra­ktiš­kai nuo pir­mos iki 9 klasės vai­kai mokė­si vien jung­tinė­se klasė­se. <...> Dėl to kentė­jo ir vaikų re­zul­ta­tai, ir mo­ky­tojų dar­bas. Nuo šių metų jung­ti­nių kla­sių būti ne­be­ga­li“, – si­tua­ciją, kodėl Me­dingė­nuo­se liks tik pra­di­nu­kai, aiš­ki­no vedė­ja.
Be to, ir pra­di­nes kla­ses da­bar leid­žia­ma jung­ti tik po dvi, o bu­vo lai­kas, kai vie­no­je galė­jo sėdėti ir ke­tu­rių skir­tingų kla­sių mo­ki­niai.
Žad­vai­nių si­tua­ci­ja dar blo­gesnė: mo­kyk­la ne­su­ren­ka pilnų kla­sių nei pra­di­nukų, nei vy­res­niųjų. Tai­gi, kad liktų sa­va­ran­kiš­ka mo­ky­mo įstai­ga, ji nea­ti­tin­ka bend­ro moks­lei­vių skai­čiaus rei­ka­la­vi­mo, o kad iš­liktų kaip sky­rius – neuž­ten­ka mo­ki­nių klasė­se.


Ve­žio­ti iš Rie­ta­vo į Žad­vai­nus ne­būtų ga­li­ma

Anot L. Rėka­šienės, iš visų Žad­vai­nuo­se šiuo me­tu be­si­mo­kan­čių vaikų ko­ne 90 pro­centų yra at­ve­ža­mi iš ki­tur – Stalgėnų, Vei­viržėnų, Judrėnų, Tverų, kitų gy­ven­vie­čių. Ši­taip dirb­ti­nai pa­lai­kant jos gy­vybę, mo­kyk­la veikė ne vie­ne­rius me­tus. O gal ir da­bar būtų ga­li­ma, Žad­vai­nių mo­kyklą pri­jun­gus prie rie­ta­viškės gim­na­zi­jos, trūkstamų vaikų sky­riaus klasėms at­si­vež­ti iš ten?
Ta­čiau po­sėdžio me­tu išaiš­kin­ta, kad tai ne­leis­ti­na – iš mo­ky­mo įstai­gos į fi­lialą ve­žio­ti moks­lei­vius šiukš­tu, nes tai jau būtų pi­nigų plo­vi­mas. Esą si­tua­ci­ja var­giai iš­sispręstų ir ban­dant mo­ki­nių pri­vi­lio­ti iš tų pa­čių Judrėnų. Kaip sakė L. Rėka­šienė, vi­sos sa­vi­val­dybės, tarp jų, ži­no­ma, ir Klaipė­dos rajono, yra suin­te­re­suo­tos tin­ka­mai su­tvar­ky­ti sa­vo mo­kyklų tinklą, nes už tai gaus fi­nan­sa­vimą.
„Kad ir kaip skaudėtų, šiuo me­tu vaikų Žad­vai­nuo­se nėra, o jei nėra vaikų, ir mo­kyk­los ne­ga­li būti“, – kalbė­jo L. Rėka­šienė ir pa­ti ne­slėpu­si sen­ti­mentų, kad tai jos pir­mo­ji dar­bo­vietė.


„Tai – vaikų ir tėvų li­ki­mai“

Ga­liau­siai į tribūną kalbė­ti sto­jo pa­ts Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­rius.  Sup­ratęs, kad tai pa­sku­tinė pro­ga įti­kin­ti po­li­ti­kus iš Žad­vai­nų nea­tim­ti moks­lo ži­bu­rio, jis kalbė­jo emo­cin­gai ir vieną po ki­tos traukė vi­sas kor­tas, ga­lin­čias nu­sver­ti spren­di­mo pri­ėmimą į gerąją pusę, ant sta­lo.
S. Ka­žu­kaus­kas pa­brėžė, kad rugsėjį Žad­vai­nuo­se išeitų su­rink­ti 58 vai­kus, o tai jau vi­sai ar­ti rei­kia­mo skai­čiaus, ape­lia­vo į po­li­tikų jaus­mus, kad už­da­rius mo­kyklą, ki­tos tektų ieš­ko­tis net 38-iems vai­kams iš so­cia­li­nių ri­zi­kos šeimų, taip pat ne­ma­žai da­liai vaikų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, ku­rie čia jau­čia­si ge­rai, yra vis­kuo ap­rūpin­ti, jiems su­tei­kia­mas bend­ra­bu­tis. Esą be dar­bo liktų ir 25 pe­da­go­gai, ku­rie iš­vyktų dirb­ti į ki­tus ra­jo­nus, mat sa­vi­val­dybė­je dar­bo vietų mo­kyk­lo­se var­giai at­si­rastų.
„Ar esat kas buvę mūsų mo­kyk­loj, be čia dir­ban­čiųjų? Ar ži­not, ko­kias pa­tal­pas tu­rim, ko­kiom prie­monėm esam ap­rūpin­ti? Jei ne vi­si esat buvę ir da­bar ruo­šiatės priim­ti spren­dimą, ku­ris lie­čia vai­kus ir tėvus...  Tai ne ko­kio nu­li­nio pla­ka­to iš mi­nis­te­ri­jos nu­ra­šy­mas, o mo­kyk­los už­da­ry­mo klau­si­mas, vaikų, jų tėvų li­ki­mai“, – kalbė­jo S. Ka­žu­kaus­kas.


„Pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rim“

Posėd­žia­vu­sie­ji dėko­jo di­rek­to­riui už jo nuo­širdų at­si­da­vimą mo­kyk­lai, jos pa­statų tvar­kymą, už iš­dirb­tus me­tus ir bandė paaiš­kin­ti, kad tai ne Rie­ta­vo po­li­tikų įno­ris už­ver­ti mo­kyklėlės du­ris, o į vi­sos Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gas įsi­su­ku­si re­for­ma.
„Šian­dien mes pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rim“, – liūd­nai kons­ta­ta­vo prie­š 37 me­tus šio­je mo­kyk­lo­je pa­ts mo­ky­to­javęs me­ras.
Vis­gi S. Ka­žu­kaus­ko kal­ba Ta­ry­bos na­rius aki­vaizd­žiai su­jau­di­no ir jie pir­mo­jo bal­sa­vi­mo me­tu spren­di­mo ne­priėmė. Bet A. Leng­ve­nienės ir Jo­no Eu­ge­ni­jaus Ba­čins­ko pa­ra­gin­ti ap­si­spręsti da­bar, grįžę po per­trau­kos bu­vo ryž­tin­ges­ni ir bal­suo­da­mi ant­rąkart 12 bal­sa­vo UŽ pa­teiktą tink­lo per­tvar­kos planą, du – PRIEŠ.
Trys po­li­ti­kai – Au­gus­tas Šli­mas, Vi­li­ja Raz­mienė ir Sau­lius Jo­nu­šas – prii­mant spren­dimą ne­da­ly­va­vo, kad ne­būtų su­pai­nio­ti as­me­ni­niai ir vie­šie­ji in­te­re­sai, mat pa­tys yra Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los pe­da­go­gai.
Tai­gi Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los is­to­ri­jos pus­lapį ket­vir­ta­dienį nu­spręsta už­vers­ti vi­sam lai­kui.


Kas lau­kia to­liau?

Už­da­rius mo­kyklą, iš­tuštės ne tik šis ne­se­niai re­mon­tuo­tas jos pa­sta­tas – tuš­čias liks ir bend­ra­bu­tis. Reikės ap­si­spręsti, ką da­ry­ti su pa­sta­tais.
Posėd­žio me­tu me­ras svarstė, kad, ma­tyt, bus pa­lik­ta pusė eta­to dar­buo­to­jui, kad šis pri­žiūrėtų pa­sta­tus, tvar­kytų ap­linką, ir tuo pa­čiu reikės ruoš­tis jų pri­va­ti­za­vi­mui.
„Kaž­kas nu­pirks ir pa­da­rys gal ko­kią įstaigą. Vie­ta la­bai gra­ži ir tin­ka­ma daug veiklų, turėtų at­si­ras­ti kaž­kas“, – svarstė A. Čer­nec­kis.
Nus­kambė­jo siū­ly­mas, kad mo­kyk­los komp­lek­sas tiktų pri­va­tiems se­ne­lių glo­bos na­mams.
Me­ras taip pat kalbė­jo, kad reikės su­skub­ti ras­ti lėšų mo­ky­tojų išei­tinėms. O L. Rėka­šienė pa­brėžė, kad ne­bus taip, jog at­leis­ti pe­da­go­gai liks vi­siš­kai gatvė­je, mat dau­ge­liui čia dir­ban­čiųjų mo­ky­to­ja­vi­mas Žad­vai­nuo­se bu­vo ant­raeilės pa­rei­gos. Be to, esą galbūt kai ku­riems pe­da­go­gams vie­tos at­si­ras L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ar Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je.


Tve­ruo­se ne­be­liks gim­na­zi­jos

Nuo 2025 m. ru­dens sa­vi­val­dybė­je liks tik vie­na gim­na­zi­ja, mat esan­ti Tve­ruo­se bus per­tvar­ky­ta į pa­grin­dinę mo­kyklą, o mo­kyk­los sky­rius Me­dingė­nuo­se bus už­da­ry­tas.
Gim­na­zi­jos sta­tu­so Tverų mo­ky­mo įstai­ga ne­teks, nes ne­be­su­rinks pa­kan­ka­mai mo­ki­nių gim­na­zinė­se klasė­se.
Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, nuo kitų moks­lo metų III–IV klasė­se turėtų būti ne ma­žiau kaip po 12 mo­ki­nių, ant­raip jos ne­gaus vals­tybės biud­že­to lėšų. O nuo 2024 m., no­rint for­muo­ti III ir IV gim­na­zi­jos kla­ses, taptų pri­va­lo­ma tre­čio­je gim­na­zinė­je klasė­je turė­ti ne ma­žiau nei 21 mo­kinį.
Posėd­žio me­tu pa­stebė­ta, kad, prie Tverų gim­na­zi­jos vai­ro sto­jus nau­jai di­rek­to­rei Gi­ta­nai Kuž­mars­ky­tei, abi­tu­rientų eg­za­minų re­zul­ta­tai pa­gerė­jo ir ši mo­kyk­la ta­po kon­ku­ren­cin­ga 
L. Ivins­kio gim­na­zi­jai, ta­čiau mo­ki­nių Tve­ruo­se, kaip be­būtų, per ma­žai.


Švie­ti­mo įstai­gos su­skai­čiuo­ja­mos ant ran­kos pirštų

Ne­pai­sant to, kad pa­gyrų po­sėdžio me­tu nu­skambė­jo tiek G. Kuž­mars­ky­tei, tiek ne­se­niai L. Ivins­kio gim­na­zi­jai va­do­vau­ti pra­dėju­siai A. Leng­ve­nie­nei, pa­stebė­ta ir tai, jog Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės mo­kyklų moks­lei­vių pa­sie­kimų vi­dur­kiai re­tai vir­ši­ja Lie­tu­vos vi­durkį.
„Mes jau 15 metų esam pra­ktiš­kai pa­sku­tinėj vie­toj“, – kons­ta­ta­vo L. Rėka­šienė. Ir, anot jos, ši mo­kyklų tink­lo per­tvar­ka turėtų si­tua­ciją pa­keis­ti į gerąją pusę, mat mo­ki­niai gaus ko­ky­biš­kesnį ug­dymą, galės rink­tis įvai­rias mo­ky­mo­si for­mas, nau­do­tis nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ko ma­žos mo­kyklėlės daž­nai ne­tu­ri.
O be­veik per dvi­de­šimt­metį, nuo 2003 metų, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je švie­ti­mo įstaigų su­ma­žin­ta tiek, kad nuo šių metų ru­dens jų liks tik ke­tu­rios: Tverų gim­na­zi­ja su sky­riu­mi Me­dingė­nuo­se, L. Ivins­kio gim­na­zi­ja, Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­la ir lop­še­lis-dar­že­lis.
Nuo 2003 m. už­da­ry­tos Lio­lių, Pa­ja­mon­čio, Pe­lai­čių, Gi­lio­gi­rio, Daugėdų pra­dinės mo­kyk­los, Rie­ta­vo „Auš­ros“ ka­ta­li­kiš­ko­ji mo­kyk­la ir La­bard­žių pa­grin­dinė mo­kyk­la.
Žad­vai­nuo­se mo­kyk­la veikė nuo 1921 metų.