Laiko išbandyta miestų draugystė

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Miestų drau­gystę rie­ta­viš­kiams pri­me­na Zar­be­ko alė­ja
Puo­selė­ti drau­gystę ir gra­žius san­ty­kius ga­li ne tik drau­gai, ko­le­gos, gi­mi­nai­čiai ar kai­my­nai. Yra ir su­si­bi­čiu­lia­vu­sių miestų. Gra­žus pa­vyz­dys – Rie­ta­vas ir Zar­be­kas (Vo­kie­ti­ja), pa­va­sarį pa­minėję 21-us drau­gystės me­tus. Sun­ku su­skai­čiuo­ti, kiek pra­smingų darbų per šį par­tne­rystės lai­ko­tarpį bu­vo nu­veik­ta ir kiek ki­lo­metrų nu­va­žiuo­ta lan­kant vie­niems ki­tus, kiek gra­žių drau­gys­čių už­si­mezgė tarp rie­ta­viš­kių ir zar­be­kie­čių šeimų. O šiai par­tne­rys­tei įam­žin­ti 2011 me­tais vie­nai Rie­ta­vo mies­to gat­vei su­teik­tas Zar­be­ko alė­jos pa­va­di­ni­mas.

Rie­ta­vo drau­gystė su Zar­be­ku pra­si­dėjo 1996-ai­siais ir dar la­biau su­stiprė­jo Rie­ta­vui at­ga­vus sa­vi­valdą.

2001 m. ge­gužės 25 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir Zar­be­ko me­ras Vilf­ri­das Ro­sas pa­si­rašė ofi­cia­lią bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį. Štai išt­rau­ka iš jos:

„Mes, Saer­bec­ko ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių bend­ruo­me­nių at­sto­vai, vyk­dy­da­mi sa­vo Ta­rybų spren­di­mus ir siek­da­mi tautų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, už­mez­ga­me par­tne­rystės ry­šius. Ši mūsų par­tne­rystės su­tar­tis pa­dės keis­tis in­for­ma­ci­ja ir vie­tinės sa­vi­val­dos pa­tir­ti­mi, išplės­ti ga­li­my­bes už­megz­ti tie­sio­gi­nius ry­šius tarp vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­cijų, įmo­nių ir kom­pa­nijų abie­juo­se re­gio­nuo­se.

Siek­da­mi, kad mūsų bend­ruo­me­nių pi­lie­čiai su­prastų vie­ni ki­tus, kad tarp jų už­si­megztų tvir­ta drau­gystė, pa­dėsi­me jiems su­si­tik­ti ir bend­rau­ti. Siek­si­me, kad pa­gar­ba vie­nas ki­tam didėtų, o skir­tin­gos mūsų tra­di­ci­jos ir tau­ti­nis sa­vi­tu­mas būtų ger­bia­mi. Mūsų par­tne­rystė – indė­lis į Eu­ro­pos tautų bend­ra­dar­bia­vimą ir tu­ri tar­nau­ti pa­gar­bai, to­le­ran­ci­jai ir tai­kai tarp visų tautų, bend­ra­dar­bia­vi­mo su ki­tais Eu­ro­pos ir vi­so pa­sau­lio re­gio­nais ska­ti­ni­mui.

Tik nuo mūsų ge­ros va­lios pri­klau­so, kaip mes iš­nau­do­si­me ga­li­mybę plėsti bend­ra­dar­bia­vimą.“

Kaip gimė min­tis alėją, ve­dan­čią į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­ziją, pa­va­din­ti Zar­be­ko mies­to var­du, „Že­mai­tis“ pa­si­tei­ra­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sios spe­cia­listės Jo­lan­tos Ber­taus­kienės.

„Daug pra­smingų ir gra­žių darbų kar­tu nu­veik­ta, tad norė­jo­si kaž­ko­kiu būdų vi­sa tai įpras­min­ti. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos 2011 m. ba­land­žio 28 d. spren­di­mu, bi­čiu­lystės 10-me­čio pro­ga, alė­ja, ku­ri drie­ka­si iki Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos, ir bu­vo pa­va­din­ta Zar­be­ko var­du“, – paaiš­ki­no J. Ber­taus­kienė.

Gal ir jūs ži­no­te gat­vių keis­tais, ne­įpras­tais pa­va­di­ni­mais ar­ba esa­te domėję­si, ko­kias is­to­ri­jas pa­sa­ko­ja to­kie pa­va­di­ni­mai, pa­skam­bin­ki­te į re­dak­ciją tel. 8 682 27017 ar­ba pa­ra­šy­ki­te el. pa­štu lina@zemaiciolaikrastis.lt ir pa­si­da­lin­ki­te šio­mis is­to­ri­jo­mis.