Lenktynėse pasirodys ir rietaviškės

Į lenktynes ruošiasi ir Rietavo moterų ekipažas
Šie­met ne­men­ko po­pu­lia­ru­mo su­laukė tra­di­cinės 108 km mo­terų iššū­kio var­žy­bos, ku­rias drau­ge su „Au­rum 1006 km lenk­tynė­mis“ or­ga­ni­zuo­jan­čia VšĮ „Pro­mo events“ ren­gia mo­terų te­le­vi­zi­ja TV8.
Pa­sak šio išim­ti­nai da­moms skir­to ren­gi­nio koor­di­na­torės Jo­lan­tos Ise­lio­nienės, pa­raiš­kas da­ly­vau­ti lie­pos 16 d. Pa­lan­go­je vyk­sian­čio­se 108 km mo­terų iššū­kio var­žy­bo­se pa­teikė per 60 eki­pažų. Tarp jų – ne tik nuo­la­tinės šių lenk­ty­nių da­lyvės, bet ir ge­ras pul­kas ar­šiai nu­si­tei­ku­sių de­biu­tan­čių. Da­ly­vaus ir rie­ta­viškės.

Šie­met dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių fies­to­je, ku­rią, kaip ir anks­čiau, bud­riai seks mo­terų te­le­vi­zi­jos TV8 ka­me­ros, yra ir vie­na pa­trauk­li nau­jovė – spe­cia­liai įves­ta de­biu­tan­čių įskai­ta, ku­rio­je var­žy­sis tik pirmą kartą da­ly­vau­jan­čių damų eki­pa­žai.
Į 108 km mo­terų iššū­kio lenk­ty­nes iš­vai­ruos ir de­biu­tan­čių eki­pa­žas iš Rie­ta­vo.
Į „Ško­da Oc­ta­via“ su­sės net pen­kios „Lagū­na team“ ko­man­dos da­mos: vai­ruo­to­ja Ri­ma Šimkū­naitė, jos pir­mo­ji na­vi­ga­torė Gin­tarė Sta­po­naitė-Dar­ge­vi­čienė, eki­pa­žo narės Vai­da Bie­liaus­kienė, Ka­milė Jo­cytė ir Agnė Ma­ro­zienė.
Vi­sas pen­kias mo­te­ris jun­gia ne tik be­maž tie pa­tys po­mėgiai ir lais­va­lai­kio lei­di­mo būdai, bet ir dar­bo­vietė – sta­ty­binė or­ga­ni­za­ci­ja „Plungės lagū­na“. Ri­ma jo­je dir­ba pro­jektų va­do­ve, jau­niau­sio­ji eki­pa­žo narė, 30-metė Ka­milė – pro­jektų koor­di­na­torė, Vai­da – ju­ristė, Gin­tarė – psi­cho­logė, o Agnė rūpi­na­si vie­šai­siais pir­ki­mais.
108 km iššū­kio var­žy­bo­se že­maitės pa­rei­go­mis su­si­skirs­čiu­sios tik sąly­gi­nai. Vi­sos jos mėgsta ir vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lius, ke­lio­nes, tad bet ku­riuo mo­men­tu ga­li pa­keis­ti vie­na kitą.
Nuo 2005 metų au­to­mo­bilį vai­ruo­jan­ti R. Šimkū­naitė iš­bandė Grai­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos ir kitų ša­lių ke­lius, ne­kal­bant jau apie Lie­tu­vos.
O kuo šį pen­ke­tuką pa­vi­lio­jo 108 km mo­terų iššū­kio lenk­tynės?
„Esam be­maž bend­raamžės, todėl leng­vai ran­dam bendrą kalbą, o lais­va­lai­kis prie vai­ro vi­sa­da vi­lio­ja ir ža­vi“, – eki­pa­žo narės vie­nin­gos nuo­monės.
„Šie­met, kai įves­ta de­biu­tan­čių įskai­ta, var­žy­tis bus dar įdo­miau, nes dau­giau eki­pažų turės ly­ges­nes ga­li­my­bes, – sa­ko R. Šimkū­naitė. – Be to, šias var­žy­bas gau­bia ge­ra au­ra, į jų star­to ir fi­ni­šo vie­tas su­si­ren­ka būriai žiū­rovų, dau­giau­sia vyrų“.
Žiū­rovų šio­se mo­terų, kaip ir pa­grin­dinė­se „Au­rum 1006 km lenk­tynė­se“, ne­stigs ir šie­met. Pa­siek­ti var­žybų are­nas jiems pa­dės ir Klaipė­dos au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus Vai­do Ra­ma­naus­ko ini­cia­ty­va.
Jo įsa­ky­mu lie­pos 12–18 die­no­mis bend­rovės to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­rutų au­to­busų bi­lie­tams, įsi­gy­ja­miems bi­lietų ka­so­se ir in­ter­ne­to sve­tainė­je https://www.au­to­bu­su­bi­lie­tai.lt/, pa­tei­kus „Au­rum 1006 km by Han­kook“ lenk­ty­nių bi­lietą, bus tai­ko­ma 10 pro­c. nuo­lai­da.


Pa­reng­ta pa­gal pra­ne­šimą spau­dai