Mero atsakas į opozicijos priekaištus: „Duok Dieve, visiems taip susitvarkyt“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
A. Moc­kus sakė manąs, jog vie­no­se ran­ko­se su­telk­ta vald­žia – at­gy­venęs rei­ka­las
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį vykęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdis ne­praė­jo be pa­si­kand­žio­jimų. Pro­gos įgel­ti me­rui ne­pra­lei­do opo­zi­ci­ja: An­ta­nui Čer­nec­kiui pri­sta­čius Ta­ry­bos ir sa­vo 2021 m. veik­los ata­skaitą, so­cial­de­mok­ra­tas Alf­re­das Moc­kus jam pri­minė dar­bus, ku­rie, anot pa­sta­ro­jo, ne­la­bai puo­šia. Jis paminėjo bu­vusį ne­po­tiz­mo at­vejį, prie­kaiš­ta­vo, kad sa­vi­val­dybės va­do­vas ne vi­sa­da at­si­žvel­gia į Ta­ry­bos na­rių nuo­monę, prie­kaištų pa­žėrė ir dėl įgy­ven­dintų pro­jektų, ku­rie ne­bu­vo iki ga­lo ap­gal­vo­ti, nes juos už­bai­gus vis tiek at­si­ran­da, ką tai­syt.
Me­ras jo pusėn le­kian­čius ak­me­nis „su­si­rin­ko“ ra­miai, sakė manąs, jog vis­kas bu­vo at­lik­ta pa­kan­ka­mai ge­rai ir tvar­kin­gai, o baig­da­mas „at­si­šau­dy­ti“ pri­dėjo: „Duok Die­ve, vi­siems taip su­si­tvar­kyt...“Dir­bo ir karš­tai pa­dis­ku­tuo­da­mi

Tai­gi 2021 m. visų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų la­bui dir­bo 17 Ta­ry­bos na­rių, 4-ių po­li­ti­nių par­tijų (Li­be­ralų sąjūdžio, so­cial­de­mok­ratų, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų ir Dar­bo par­ti­jos) at­sto­vai, ku­rie per me­tus apsvarstė 180 spren­dimų pro­jektų, pri­ėmė 179 spren­di­mus.
Klau­si­mus gvil­de­no, o vėliau Ta­ry­bai tvir­tin­ti teikė ir 5 ko­mi­te­tai, dir­bo dvi nuo­la­tinės ko­mi­si­jos.
Me­ras ko­le­goms dėko­jo už su­pra­tin­gumą, gebė­jimą spręsti pro­ble­mas, už iš­kel­tus klau­si­mus bei siū­ly­mus, pa­brėžė, kad net karš­tos dis­ku­si­jos vie­nu ar ki­tu klau­si­mu turė­jo vie­nin­telį tikslą – priim­ti spren­di­mus, dėl ku­rių būtų ge­riau gy­ven­ti Rie­ta­vo kraš­to gy­ven­to­jams. Pats sakė dirbąs taip, kaip su­ge­ba, sten­gia­si bend­rau­ti tiek su mi­nis­te­rijų, tiek su de­par­ta­mentų at­sto­vais, Sei­mo na­riais, kad iš to būtų kuo dau­giau nau­dos Rie­ta­vui.


Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je gy­ven­tojų – dau­giau

A. Čer­nec­kis ap­žvelgė ir tai, kaip per­nai at­rodė Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės žmo­nių gy­ve­ni­mas. Pa­sid­žiaugė, kad šiek tiek pa­gerė­jo de­mog­ra­finė pa­dėtis: 2022 m. sau­sio 1 d. duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dybė­je gy­ve­na 7 247 žmonės (2020 m. sausį re­gist­ruo­ti 7 178 gy­ven­to­jai), tai­gi net 69 dau­giau nei anks­tes­niais me­tais.
„Tai ge­ro­kas pa­didė­ji­mas“, – džiaugė­si me­ras.
Per­nai gimė ir dau­giau vaikų – 66, nors jų skai­čius nuo 2020 m. skyrė­si tik dviem, ver­ta pa­si­džiaug­ti ir ma­žais da­ly­kais. Ta­čiau ap­skri­tai vaikų ir jau­ni­mo iki 18 m. am­žiaus sa­vi­val­dybė­je tu­ri­me ma­žiau: jei 2020 m. jų bu­vo 1 330,  2021 m. šis skai­čius su­si­traukė iki 1 309.
Į Lie­tuvą įsi­su­ku­si pan­de­mi­ja at­nešė dau­giau mir­čių – per­nai ne­te­ko­me 126 sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų, iš jų 11 pa­si­glemžė ko­ro­na­vi­ru­sas. Dėl CO­VID-19 bu­vo ge­ro­kai šok­telėję ir ne­dar­bo ro­dik­liai, ta­čiau pra­ėju­siais me­tais jie jau ėmė mažė­ti: 2022 m. sau­sio 1 d. re­gist­ruo­tas ne­dar­bo ly­gis Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je bu­vo 10,4 pro­c., o 2021 m. sau­sio 1 d. – 15,7 pro­cen­to. Užim­tu­mo tar­ny­bo­je per­nai re­gist­ruo­ti 454  sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, už­per­nai – 701.
Nors re­gist­ruotų be­dar­bių ir dar­bin­go am­žiaus gy­ven­tojų san­ty­kis Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je per 2021 m., ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, išau­go (bu­vo 12,2 pro­c., 0 2020 m. – 11,8 pro­c.), ta­čiau jis iš­lie­ka ma­žiau­sias Tel­šių ap­skri­ty­je ir yra ma­žes­nis ne­gu Lie­tu­vo­je (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 13 pro­c., Tel­šių ap­skri­ties – 13,6 pro­c.).
Pan­de­mi­ja ne­ma­žai gy­ve­ni­mo sri­čių bu­vo sustingdžiusi, džiu­gu, jog 2021 m. sa­vi­val­dybė­je bu­vo įre­gist­ruo­tos 23 nau­jos įmonės. Me­ras vylė­si, kad iki šiol ne­si­trau­kiantį „ko­vidą“ Rie­ta­vas ir vi­sa Lie­tu­va galės už­mirš­ti pra­dėjus žydė­ti so­dams, o vėliau ši li­ga bus se­zo­ninė, koks yra gri­pas.


Sa­vi­val­dybės fi­nan­sai ir pla­nuo­ja­mi dar­bai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­ba 2021 m. va­sarį bu­vo pa­tvir­ti­nu­si biud­žetą, ku­ria­me pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos – 10 mln. 
509 tūkst. Eur, tie­sa, vėliau jis iš­sipūtė ir tų pa­čių metų gruod­žio pa­bai­go­je įvyk­dy­tas biud­že­tas jau siekė 12 mln. 75 tūkst. eurų. Anot A. Čer­nec­kio, 58 pro­c. mo­kes­čių į Sa­vi­val­dybės biud­žetą „su­ren­ka­ma vie­to­je“.
Ži­no­ma, neap­siei­ta ir be skolų. Kaip ir kas­met, Sa­vi­val­dy­bei 2021 m. te­ko sko­lin­tis – paim­ta 260 tūkst. Eur il­ga­lai­kių pa­skolų. Negrą­žintų pa­skolų li­ku­tis metų pra­džio­je bu­vo 1 mln. 535 tūkst. Eur, metų pa­bai­go­je – 1 mln. 503 tūkst. eurų.
Daž­niau­siai sko­li­na­ma­si tam, kad būtų ga­li­ma pri­si­dėti prie įgy­ven­di­namų pro­jektų, ku­rių dėka Rie­ta­vas kas­met – vis gra­žyn ir gra­žyn. Tad me­ras trum­pai ap­žvelgė jau įgy­ven­din­tus pro­jek­tus, pri­statė tęsti­nius ar­ba nau­jai pra­dėtus.
Tarp pa­starųjų – Tverų gais­rinės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja; Rie­ta­vo skve­ro re­konst­ra­vi­mas ir sta­ti­nio, esan­čio Laisvės a. 2, su­tvar­ky­mas; Rie­ta­vo žir­gy­no pa­sta­to re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant jį vie­šie­siems po­rei­kiams, Rie­ta­ve esan­čios Pievų g. ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mo dar­bai; pa­sta­to (L. Ivins­kio g. 7), 
skir­to įvai­rių so­cia­li­nių gru­pių as­me­nims, sta­ty­bos pro­jek­tas; pa­sta­to, esan­čio L. Ivins­kio g. 3, Rie­ta­ve, ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, pri­tai­kant pa­tal­pas so­cia­li­niams būstams; ad­mi­nist­ra­ci­nio Sa­vi­val­dybės pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas; Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Girėnų kai­mo Dva­ro gatvės ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas bei saulės elekt­ri­nių įren­gi­mo Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je, L. Ivins­kio bei Tverų gim­na­zi­jo­se dar­bai.


Opo­zi­ci­jos kir­čiai

A. Čer­nec­kiui už­bai­gus il­go­kai tru­kusį pri­sta­tymą, tai mi­nu­tei, ma­tyt, jau ruošė­si opo­zi­ci­ja. A. Moc­kus ko­ne punk­tais me­rui iš­sakė prie­kaiš­tus, ne­puo­šian­čius Ta­ry­bos, ir sakė, kad į juos reikėtų at­si­žvelg­ti at­ėjus me­tui bal­suo­ti.
„Po­žiū­ris, kai vie­no­se ran­ko­se reikėtų turė­ti visą vald­žią, yra tru­putėlį at­gy­venęs“, – rėžė A. Moc­kus.
Esą me­ras Ta­ry­bos po­sėdžių me­tu ne vi­sa­da at­si­žvelgęs į ko­legų nuo­monę: taip buvę, kai kalbė­ta apie Sa­vi­val­dybės įstaigų va­dovų ver­ti­nimą, švie­ti­mo įstaigų va­ly­tojų per di­de­lius dar­bo krūvius, dėl ko esą ne vie­nam te­ko išei­ti iš dar­bo, taip pat kai spręsta dėl lėšų Sa­vi­val­dybės įstai­goms – jos, ma­tyt, nu­ma­ty­tos per ma­žos, tad ne­bu­vo ga­li­ma pui­kiai dir­ban­čių dar­buo­tojų pa­ska­tin­ti fi­nan­siš­kai. Įvar­di­jo ir ne­po­tiz­mo at­vejį, ku­rio ne­de­ta­li­za­vo.
Užk­liu­vo ir pro­jektų įgy­ven­di­ni­mas. Esą net ir už­bai­gus dar­bus Rie­ta­vo spor­to komp­lek­se, po to reikė­jo at­lik­ti pa­pil­domų – pri­reikė su­mon­tuo­ti gar­so izo­li­ciją, kai kur te­ko keis­ti grindų dangą, nes vie­no­je salė­je dėl smarvės ne­bu­vo įma­no­ma sportuoti. Dan­gos pa­kei­ti­mas rei­ka­lin­gas ir tre­ni­ruok­lių salė­je.
Kliu­vo ir dėl rek­rea­cinės zo­nos prie Jūros upės – esą gra­žu, bet trūksta funk­cio­na­lu­mo, yra pli­ka aki­mi ma­tomų rei­ka­lingų pa­tai­symų. A. Moc­kaus nuo­mo­ne, į bendrą par­ko vaizdą nie­kaip ne­įsi­lie­ja ir ne­se­niai įreng­ta disk­gol­fo aikš­telė, mat ji išgrįs­ta trin­kelė­mis.
Tai iš­girdęs A. Čer­nec­kis jam skir­tus prie­kaiš­tus pa­va­di­no po­li­ti­niais pa­reiš­ki­mais, į ku­riuos, ka­žin, ar reikėtų at­sa­ky­ti. Ta­čiau vis dėlto at­sakė: „Kas ne­dir­ba – tas ne­klys­ta. At­sis­to­jus ša­lia kri­ti­kuo­ti yra leng­viau­sia. <...> Ži­not iš anks­to, kaip vis­kas bus, yra su­dėtin­ga. Ma­nau, kad el­giau­si tei­sin­gai, be jo­kių da­bar man pri­me­tamų išs­kai­čia­vimų. Ne­si­norėtų gi­lin­tis. Reikėtų kiek­vie­nam pa­si­žiūrė­ti į sa­ve, prie­š me­tant į kitą ką nors. Bet ačiū už pa­sta­bas: jei ga­lim ką nors su­tvar­ky­ti, steng­simės, ko ne­ga­lim, to ne­pa­kei­sim.“
Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ir me­ro 2021 m. veik­los ata­skai­tai po­li­ti­kai pri­tarė, bet ne vien­bal­siai. Kaip ir reikė­jo tikė­tis, su­si­laikė A. Moc­kus, jo bend­ra­par­tie­čiai so­cial­de­mok­ra­tai Vik­to­ras Kra­ji­nas ir Vy­tau­tas Bla­žai­tis.