Miesto centre nori krautuvėlių, ne garažų

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
V. Kra­ji­nas ir to­liau laikė­si sa­vo, jog ne­reikėtų skubė­ti par­duo­ti mies­to cent­re esan­čių ga­ražų
Jau rašė­me, jog pra­ėjusį mėnesį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdy­je daug dis­ku­sijų ki­lo dėl Rie­ta­ve, Laisvės gatvė­je, esan­čių ga­ražų – ar būti­na skubė­ti juos par­duo­ti da­bar? Ga­liau­siai ko­mi­te­to na­riai tokį spen­dimą „pa­lai­mi­no“ ir ati­davė į Ta­ry­bos ran­kas. Spa­lio pa­bai­go­je po­sėdžia­vu­sių Ta­ry­bos na­rių nuo­monės dėl ga­ražų pri­va­ti­za­vi­mo taip pat iš­sis­kyrė. Ta­čiau į ku­rią pusę pa­klodę be­temptų, vi­si po­li­ti­kai su­tarė – ga­ra­žams mies­to cent­re ne vie­ta.Spren­di­mas – čia ir da­bar

Vik­to­ras Kra­ji­nas, kaip ir ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu, laikė­si sa­vo, jog ne­būti­na šį spren­dimą Ta­ry­bai priim­ti strim­gal­viais.
„Gal būtų ga­li­ma įjung­ti vi­suo­menę, paieš­ko­ti ki­to­kių spren­dimų ar­ba at­ver­ti tą vietą pa­kei­tus ar­chi­tektūrą, pa­kei­tus ko­mu­na­li­nius da­ly­kus. Ar mes tu­rim skubė­ti par­duo­ti, ar ga­lim tikė­tis pla­tesnės dis­ku­si­jos ir, rei­ka­lui esant, ga­ra­žus vėliau įtrauk­ti į par­duo­damų ob­jektų sąrašą?“ – dar pa­dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu kvietė po­li­ti­kas.
To­kios pa­čios nuo­monės bu­vo ir Alf­re­das Moc­kus. Kad spren­di­mai ga­li būti „įvai­res­ni“, pri­tarė ir Juo­zas Bars­tei­ga.
Bet me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis siūlė nie­ko ne­be­lauk­ti ir spren­dimą dėl šių ga­ražų įtrau­ki­mo į pri­va­ti­zuo­jamų ob­jektų sąrašą priim­ti čia ir da­bar.
„Tu­rim nu­spręsti šian­dien, da­bar – ne­žiū­rint į nieką“, – ra­gi­no me­ras.
Esą ten, kur jau yra du tur­ge­liai, tiktų at­si­ras­ti dar vie­nai ko­mer­ci­nei vie­tai. Tuo­met vi­sa pre­ky­ba būtų su­telk­ta krūvo­je, at­si­rastų naujų krau­tuvė­lių, gat­velė būtų gy­va. O tą ge­riau­sia pa­da­ry­ti su­gebėtų pri­va­ti­nin­kai, tu­rin­tys dau­giau su­pra­ti­mo ir, ži­no­ma, lėšų.
„Sa­vi­val­dybė tiek pi­nigų ne­tu­ri ir jos ne ta funk­ci­ja už­siim­ti pre­ky­ba. <...> Ar lauk­sim 7 me­tus, kol gau­sim kaž­ko­kių pi­nigų ir galė­sim su­tvar­ky­ti šitą vietą iš Sa­vi­val­dybės ar vals­tybės lėšų?“ – ne­pa­tik­liai žvel­gian­čius ko­le­gas vis bandė įti­kin­ti A. Čer­nec­kis.
Laisvės gatvės ga­ražų li­ki­mas paaiškė­jo po bal­sa­vi­mo: bal­sa­vu­siųjų prie­š ne­bu­vo, 5 Ta­ry­bos na­riai su­si­laikė, o 11 pa­si­sakė už tai, kad ga­ra­žai, kar­tu su Me­dingėnuo­se esan­čiu so­cia­li­niu būstu, nu­kentė­ju­siu nuo gais­ro, būtų įtrauk­ti į vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir kitų ne­kil­no­jamų daiktų sąrašą.


Kop­lytėlės – ap­verk­ti­nos būklės

Ko­mi­te­to me­tu kalbė­ta ir apie ki­tus rūpes­čius. A. Moc­kus iškėlė klau­simą dėl prie Rie­ta­vo ka­pi­nių esan­čių me­di­nių kop­lytė­lių.
„Jos – vals­tybės sau­go­mos, bet to­kios ap­verk­ti­nos būklės, kad reikėtų nuim­ti tą len­telę. Ar Sa­vi­val­dybė ga­li pa­si­rūpin­ti?“ – tei­ra­vo­si Ta­ry­bos na­rys.
A. Čer­nec­kis su­ti­ko, kad šios kop­lytėlės „tik­rai ne­kaip at­ro­do“. Ir rūpes­čio jo­mis klau­simą ad­re­sa­vo pa­vel­do­sau­gi­nin­kei bei se­niū­nui.
A. Moc­kui ki­lo klau­si­mas ir dėl dvar­vietės te­ri­to­ri­jo­je pa­gal įgy­ven­di­namą pro­jektą turė­ju­sios at­si­ras­ti ka­vi­nukės. Ar jos at­si­sa­ky­ta?
Me­ras paaiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dybė ten sta­ty­ti ka­vi­nukės ir ne­bu­vo nu­ma­čiu­si. Tai bu­vo ak­cinės bend­rovės „Že­mai­ti­jos pie­no“ ini­cia­ty­va ir siū­ly­mas, ka­dan­gi ir nuo­sa­vybė jos. Tad A. Čer­nec­kis dau­giau nie­ko apie ga­li­mos ka­vi­nukės at­si­ra­dimą pa­sa­ky­ti ne­galė­jo.


Siūlė bent už­tai­sy­ti duo­bes

Vie­nas daž­niau­sių gy­ven­tojų rūpes­čių – ke­lių būklė. Apie tai kalbė­ta ir šios Ta­ry­bos po­sėdy­je. Al­gi­man­tas Mic­kus pa­stabų turė­jo dėl ke­lio, ve­dan­čio mies­to ka­ti­linės link, už bu­vu­sios ko­le­gi­jos ant­rųjų rūmų. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, jis – pa­si­baisė­ti­nas, tad  tvar­ky­ti būti­na.
Me­ras aiš­ki­no, jog spren­dimų, kaip su­tvar­ky­ti šį iš­ties pra­stos būklės ke­lią, jau ieš­ko­ta. Tikė­ta­si kar­tu su­tvar­ky­ti ir įva­žia­vi­mus į ga­ra­žus. Ta­čiau, ne­pa­vy­kus gau­ti fi­nan­sa­vi­mo iš ki­tur, vil­tys žlu­go.
„Mes šiuo me­tu to­kių pi­nigų ne­tu­rim. Ban­dom visą gat­velę įtrauk­ti į pro­gramą ir pa­da­ry­ti nuo pra­džių iki ga­lo“, – pa­sa­ko­jo me­ras.
Ka­dan­gi pra­stos būklės ke­lio su­tva­ky­mo da­ta mig­lo­ta, 
A. Moc­kus siūlė bent jau ja­me iš­muš­tas duo­bes kuo nors už­pil­ti. A. Čer­nec­kis pa­žadė­jo, kad se­niū­ni­ja bei Ūkio plėtros ir in­ves­ti­cijų sky­rius ras būdų, kaip pa­ge­rin­ti šio ke­lio būklę.
Posėd­žio me­tu už­si­min­ta ir apie skve­re­ly­je prie baž­ny­čios jau pra­dėtą įgy­ven­din­ti jo su­tvar­ky­mo pro­jektą. Jau išp­jau­ta da­lis med­žių, at­lie­ka­mi ki­ti dar­bai. Šis skve­re­lis, me­ro tei­gi­mu, tu­ri būti už­baig­tas tvar­ky­ti iki kitų metų ant­ro­sios pusės.
Ne vien apie rūpes­čius ir dar­bus po­sėdy­je su­ko­si kal­bos. Gim­ta­die­nių pro­ga pa­svei­kin­ti Ta­ry­bos na­riai Al­bi­nas Bru­žins­kas, Sau­lius Jo­nu­šas ir Al­bi­nas Mas­laus­kas.