Mo­kyklų iššū­kiai: spe­cia­listų trūku­mas, pan­de­minės si­tua­ci­jos su­val­dy­mas

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotrauka
G. Kuž­mars­kytė džiaugė­si, kad per­nai ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­nus iš­laikė vi­si iki vie­no Tverų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu džiaugs­mais ir var­gais da­li­jo­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ug­dy­mo įstaigų va­do­vai. Be­ne kiek­vie­nas tvir­ti­no, kad jų darbą stip­riai pa­veikė me­tus be­si­tęsian­ti pan­de­mi­ja, ta­čiau esą su užk­lu­pu­siais iššū­kiais su­si­tvar­ky­ti pa­vy­ko. Ta­čiau sun­kiai išsp­rend­žia­ma pro­ble­ma – spe­cia­listų trūku­mas: Žad­vai­nių mokyklai trūksta psi­cho­lo­go, o Tverų gim­na­zi­jai ne­si­se­ka ras­ti ir psi­cho­lo­go, ir pa­va­duo­to­jo ūkio rei­ka­lams.

Pag­rin­di­nis iššū­kis – si­tua­ci­jos su­val­dy­mas
Pris­ta­ty­da­ma 2020 m. Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos ata­skaitą jos va­dovė Al­ma Leng­ve­nienė sakė, jog pra­ėję me­tai bu­vo su­maiš­tin­gi. Kaip ir ki­toms ug­dy­mo įstai­goms, rie­ta­viš­kiams te­ko iš­mok­ti dirb­ti nuo­to­li­niu būdu. Per nuo­tolį vai­kai mo­ko­mi iki šiol, į kla­ses grįžo tik ma­žiau­sie­ji moks­lei­viai.
„La­bai džiau­giamės, kad grįžo pra­di­nu­kai, bet tai mums nėra leng­va, nėra pa­pras­ta, nes tu­rim už­tik­rin­ti sau­gumą ir iš­ti­sai žiū­rim baimės aki­mis, ar neišlįs ko­kioj klasėj vi­ru­so pro­trūkiai. Todėl tuos vai­kus ri­kiuo­jam pa­gal ru­denį su­si­da­rytą tvarką. Sten­giamės val­dy­ti kla­sių bur­bu­lus, kad ne­si­mai­šytų klasės, val­dy­ti srau­tus ko­ri­do­riuo­se, mai­ti­ni­mo me­tu“, – apie da­bar­ti­nius rūpes­čius pa­sa­ko­jo A. Leng­ve­nienė.
Be pra­di­nukų, į gim­na­ziją žy­giuo­ja ir dvi prie­šmo­kyk­li­nukų klasės, vei­ku­sios ir iki tol. „Abie­jo­se jo­kios vi­ru­so sklai­dos ne­bu­vo“, – pa­ti­ki­no di­rek­torė.
A. Leng­ve­nienė ne­slėpė, jog nuo­lat be­si­kei­čian­ti tvar­ka, be­ga­li­niai rei­ka­la­vi­mai la­bai iš­var­gi­no gim­na­zi­jos bend­ruo­menę. Kaip ir pa­ts nuo­to­li­nis mo­ky­mas, nors su juo ir iš­mok­ta su­si­do­ro­ti. „Mo­ky­to­jai stiprūs. Bet vai­kams nėra pa­pras­ta, tėvams nėra pa­pras­ta.“
Esą ne­men­kas iššū­kis būsiąs ir mo­ki­nių pa­sie­kimų pa­tik­ri­ni­mai, ku­rie taip pat vyks elekt­ro­ni­niu būdu. Ne­ži­nia, kaip pa­vyks už­tik­rin­ti sąži­nin­gumą, be to, su­trik­ti ga­li ir pa­čios sis­te­mos.
Me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­klaus­ta, ko­kių am­bi­cijų gim­na­zi­ja tu­ri dėl ug­dy­mo, A. Leng­ve­nienė sakė, jog sieks, kad vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­minų re­zul­tatų ato­trūkio nuo ša­lies vi­dur­kio ro­dik­lis su­mažėtų iki 0,5 (per­nai bu­vo 0,55), o pa­grin­di­nio ug­dy­mo re­zul­ta­tai pa­siektų ša­lies vi­durkį, mat kar­tais būna, kad at­si­lie­ka­ma pu­se ba­lo, nors kar­tais jis ir vir­ši­ja­mas.
Kaip vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir Rie­ta­ve, per­nai bu­vo daug abi­tu­rientų, neiš­lai­kiu­sių ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­no. 
A. Leng­ve­nienė pa­brėžė, kad šie­met ties tuo dir­ba­ma, su­da­ro­mi in­di­vi­dualūs mo­ky­mo­si pla­nai tiems, kam se­ka­si pra­sčiau, ima­ma­si kitų prie­mo­nių, kad is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­totų.
O kal­bant apie švie­siąją pusę, di­rek­torė pa­si­džiaugė, kad jos va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je pa­vy­ko iš­veng­ti ne­lai­mių, rim­tes­nių traumų.
Tve­riš­kiai šok­telė­jo per 30 po­zi­cijų
Prie­šin­gai nei A. Leng­ve­nienė, Tverų gim­na­zi­jos di­rek­torė Gi­ta­na Kuž­mars­kytė pa­si­džiaugė pra­ėju­sių metų ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­minų re­zul­ta­tais. Jį iš­laikė vi­si lai­kiu­sie­ji, todėl mo­kyk­la pa­kliu­vo tarp pa­žan­giau­sių 17-os ša­lies mo­kyklų, bėdų dėl to ne­turė­ju­sių.
Be to, pa­gerė­jo ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos, lie­tu­vių, anglų kal­bos eg­za­minų re­zul­ta­tai, gal tai ir lėmė, jog žur­na­lo „Rei­tin­gai“ mo­kyklų ri­kiuotė­je Tverų gim­na­zi­ja šok­telė­jo per 30 po­zi­cijų.
O to­kiais su­dėtin­gais me­tais, ko­kie yra šie­met, anot G. Kuž­mars­kytės, gim­na­zi­ja di­de­lių am­bi­cijų ne­tu­ri. Tik no­ri­ma, kad re­zul­ta­tai ne­sup­rastėtų, o is­to­ri­jos ir lie­tu­vių kal­bos pa­sie­ki­mus bus sie­kia­ma pa­ge­rin­ti.
Di­rek­torės pa­sa­ko­ji­mu, tve­riš­kiams su nuo­to­li­nio mo­ky­mo iššū­kiais su­si­tvar­ky­ti pa­vy­ko dėl su­si­tel­ku­sios mo­kyk­los bend­ruo­menės. Vis­gi yra pro­blemų, ku­rios pe­čius sle­gia: net ke­letą kartų skelb­tas kon­kur­sas ieš­kant di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ūkio rei­ka­lams, bet kan­di­datų vis neat­si­ran­da. To­kia pa­ti pro­ble­ma ir dėl psi­cho­lo­go, ku­ris šiuo su­dėtin­gu lai­ko­tar­piu, kai dėl pan­de­mi­jos su­prastė­ja mo­ki­nių psi­chinė svei­ka­ta, kaip skel­bia at­lie­ka­mi ty­ri­mai, būtų ypač rei­ka­lin­gas.
„Nuo rugsė­jo daug kartų skelb­tas kon­kur­sas. Bet čia su­tin­ka dirb­ti, čia prii­mam, o po die­nos ki­tos at­si­sa­ko“, – dar Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to me­tu apie pro­ble­mas ieš­kant psi­cho­lo­go kalbė­jo G. Kuž­mars­kytė.
Pa­si­sa­ky­da­ma to pa­ties ko­mi­te­to po­sėdy­je ji ra­do ir kuo pa­si­džiaug­ti: pa­keis­ta mo­kyk­los šil­dy­mo sis­te­ma, re­no­vuo­ta spor­to salė, van­den­tie­kis, lie­taus nuo­tekų tink­lai, at­nau­jin­tas in­for­ma­cijų tech­no­lo­gijų ka­bi­ne­tas.
Žad­vai­nai be psi­cho­lo­go – jau ke­le­rius me­tus
Kad ne­pa­vyks­ta ras­ti psi­cho­lo­go, guodė­si ir Žad­vainių pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas. Tie­sa, psi­cho­logė trumpą laiką Žad­vai­nuo­se dir­bo, ta­čiau ra­du­si ge­resnį darbą ne­tru­ko iš­tar­ti „vi­so ge­ro“. Ir, at­ro­do, tuo stebė­tis ne­reikėtų – ji mo­kyk­lo­je dir­bo tik 0,25 eta­to.
„Ga­lit įsi­vaiz­duo­ti, ko­kie tai pi­ni­gai“, – aiš­ki­no di­rek­to­rius.
Be to, psi­cho­logė bu­vo ne vie­tinė, į Žad­vai­nus va­žinė­jo iš Klaipė­dos, dar­ba­vo­si ir Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slaugų cent­re, bet ga­vu­si ge­resnį pa­si­ūlymą dar­bo su­tar­tis nu­traukė tiek su mo­kyk­la, tiek su minė­tu cent­ru.
Ta­čiau pa­ga­liau mo­kyk­la tu­ri so­cia­linį pe­da­gogą ir esą už tai rei­kia dėko­ti Sa­vi­val­dy­bei – ji bu­vo nu­ma­čiu­si rei­kiamų spe­cia­listų iš­siug­dy­ti pa­ti, ap­mo­kant jiems stu­di­jas. To­kias stu­di­jas įdar­bin­ta­sis kaip tik ir baigė.
Jau ne pir­mus me­tus S. Ka­žu­kaus­kas pa­brėžia, jog mo­kyk­los pro­ble­ma ta, jog daugė­ja vaikų, tu­rin­čių spe­cia­liųjų po­rei­kių. Ta­čiau pa­si­džiaug­ta, kad jiems pa­dėti skir­ta 1,75 mo­ky­to­jo pa­dėjėjo eta­to. Esą tai mo­kyk­lai – di­delė pa­gal­ba.
S. Ka­žu­kaus­kas at­vi­ra­vo di­de­lių am­bi­cijų, kad mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ar­ti­miau­siu me­tu pa­vyks pa­ge­rin­ti (da­bar jie – že­miau ša­lies vi­dur­kio) ne­si­tikįs. Ypač dėl to, kad šių­me­tinė de­šim­tokų klasė – silp­na, iš 10-ies vaikų eg­za­mi­nus lai­kys tik 6, ki­ti tos klasės moks­lei­viai – spe­cia­liųjų po­rei­kių.
Ge­ra ži­nia ta, kad mo­kyk­la išsp­rendė il­gus me­tus ka­ma­vu­sią pro­blemą – su Sa­vi­val­dybės pa­gal­ba pa­si­statė naują ūkinį pa­statą, li­ko tik nu­da­žy­ti. Ta­čiau ant pe­čių vis dar gu­la se­no­sios mo­kyk­los re­mon­to rei­ka­lai. „Sa­vo jėgo­mis pa­si­re­mon­tuo­jam, bet vis trūksta ir trūksta...“ – bėdo­jo­si di­rek­to­rius.
Jei­gu Žad­vai­nai ne­ga­li pa­si­džiaug­ti pa­sie­ki­mais moks­le, tu­ri kuo did­žiuo­tis spor­te. An­tai se­se­rys Do­na­ta ir Viltė Švar­caitės žaid­žia Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­tinė­je. „Že­mai­tis“ apie tai jau yra rašęs.
Dar­že­ly­je vaikų – daug
Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­torė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiutė tiek Ta­ry­bos, tiek Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdžių me­tu kalbė­jo, kad jos va­do­vau­ja­mai įstai­gai, kaip ir vi­soms, ug­dan­čioms vai­kus, per­nai te­ko su­dėtin­ga už­duo­tis iš­mok­ti dirb­ti ki­taip – per nuo­tolį. Ypač dėl to, kad darželis ne­tu­ri in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų spe­cia­lis­to, su ku­riuo būtų galė­jęs pa­si­tar­ti.
„Pa­čios ta­pom tom spe­cia­listėm, per sa­vaitę reikė­jo la­bai pa­to­bu­lin­ti kom­pe­ten­ci­jas, nors nuo­to­li­nis dar­bas ir ne­tru­ko il­gai“, – pra­ėju­sių metų pa­va­sarį pri­si­minė di­rek­torė.
O džiu­gu tai, kad dar­že­lis vaikų ne­trūksta – tu­ri per 200.Šiuo me­tu jį lan­ko 170 dar­že­li­nukų. Tie­sa, va­dovė taip pat sakė pa­stebė­ju­si, kad vaikų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais vis daugė­ja.
„Šie­met tu­rim naują dar­buo­toją – spe­cia­liąją pe­da­gogę-lo­go­pedę, tad pa­gerė­jo pa­gal­ba vai­kams, tu­rin­tiems spe­cia­liųjų po­rei­kių“, – pa­si­džiaugė di­rek­torė.
Ka­dan­gi tiek vaikų, tiek dar­buo­tojų daugė­ja, S. Ste­po­na­vi­čiutė pa­sa­ko­jo, kad da­ro­si sun­ku įsi­tek­ti, ten­ka dirb­ti su­si­spau­dus. Todėl pa­sva­jo­jan­tys apie šiuo­lai­kišką prie­statą su sa­le, ka­bi­ne­tais spe­cia­lis­tams.
A. Čer­nec­kis pa­si­ūlė, kai vis­kas stos į vėžes, nau­do­tis ša­lia esan­čios gim­na­zi­jos spor­to sa­le ir ši­taip ge­rin­ti fi­zinį ak­ty­vumą.
„Gim­na­zi­jos sa­le ga­lit nau­do­tis. Vi­sos sąly­gos su­da­ry­tos – aikš­ty­nai gra­žiau­si, salės tvar­kin­giau­sios. Tik rei­kia su­si­tar­ti, su­si­derė­ti tar­pu­sa­vy­je.“
Ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu pa­ts me­ras iškėlė ir ne­tvar­kin­go dar­že­lio kai­my­no pro­blemą.
„Tas viš­ti­nin­kas dar­že­lio ne­puo­šia. <...> Ug­dy­mo įstai­gos ap­link, o tokį lau­žyną pa­da­ryt“, – stebė­jo­si ir py­ko me­ras, o per Ta­ry­bos po­sėdį sakė, kad Sa­vi­val­dybė jau ima­si veiksmų pro­ble­mai išspręs­ti.
Me­no mo­kyk­la mo­dernė­ja
Be­ne ma­žiau­siai pro­blemų iš­sakė M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los va­do­vas Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Jis abie­juo­se po­sėdžiuo­se pa­sa­ko­jo di­de­lių nu­si­skun­dimų ne­turįs, esą nuo­to­li­nis ug­dy­mas vyks­ta tvar­kin­gai. Vai­kai, kam trūko, yra ap­rūpin­ti prie­monė­mis.
Di­rek­to­rius tik spėjo var­din­ti, kuo mo­kyk­la ga­li džiaug­tis. Tai ir įreng­ta būgnų klasė-įrašų stu­di­ja, ka­vi­nukė vai­kams, at­nau­jin­ta mo­lio stu­di­ja, įreng­ta da­linė stebė­ji­mo sis­te­ma, mo­der­nus mo­ko­ma­sis teat­ras, įsi­gy­tas 3D mo­lio spaus­din­tu­vas, pa­stip­rin­tas in­ter­ne­to ry­šys, su­da­ly­vau­ta daug nuo­to­li­nių ren­gi­nių, ren­gia­ma daug įvai­rių pro­jektų. Štai ir ne­tru­kus – ba­land­žio 23–25 die­no­mis – vyks IV tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio kultū­ros per­lai“.
O ko dar mo­kyk­lai trūksta? Anot va­do­vo, rei­kia at­nau­jin­ti ap­švie­timą kai ku­rio­se klasė­se.
Ta­ry­bos narė Vai­da Vai­či­kaus­kienė domė­jo­si, kodėl at­nau­jin­tas kon­tak­ti­nis mo­ki­nių ug­dy­mas gru­pelė­se stai­ga bu­vo su­stojęs.
N. Ja­sins­kas aiš­ki­no, jog die­nai ug­dy­mas bu­vo nu­trauk­tas, nes vie­nas iš mo­ky­tojų pra­nešė apie ko­ro­na­vi­ru­sui būdin­gus simp­to­mus. Bet įta­ri­mams ne­pa­sit­vir­ti­nus, ug­dy­mas vėl bu­vo at­nau­jin­tas.