Nebesispyrioja: maisto atliekų surinkimui pritarė

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
„Sa­kau, kad rei­kia ei­ti kar­tu ir žais­ti žai­dimą kar­tu. Jei išk­ren­tam, pa­skui į jį įšok­ti bus su­dėtin­ga“, – apie TRATC-o ke­ti­nimą tvar­ky­ti mais­to at­lie­kas kalbė­jo A. Čer­nec­kis
Praė­jusį mėnesį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu daug dis­ku­sijų su­kėlė Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­riaus Vi­di­man­to Do­mar­ko pra­šy­mas pri­tar­ti, kad įmonė imtų­si re­gio­ne tvar­ky­ti mais­to at­lie­kas. Ta­da pies­tu prie­š ne­tikėtą ži­nią sto­jo kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai, to­kios pa­slau­gos rei­ka­lin­gu­mu Rie­ta­ve abe­jo­jo ir pa­ts me­ras. Klau­si­mas net ne­teik­tas tvir­tin­ti Ta­ry­bai. Ta­čiau po mėne­sio po­sėdžiau­ti su­si­rinkę to pa­ties ko­mi­te­to na­riai, dar­bot­varkė­je vėl iš­vydę šį klau­simą, jau bu­vo nu­si­teikę pa­lan­kiau. „Ne­turė­tu­me išk­ris­ti iš ap­skri­ties žai­di­mo“, – pri­tarė ir me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Jis ra­gi­no ko­mi­te­to na­rius šįsyk už spren­di­mo pro­jektą „Dėl pa­ve­di­mo vyk­dy­ti rūšiuo­jamųjų at­liekų su­rin­ki­mo būdu iš gy­ven­tojų su­ren­kamų maisto/virtuvės at­liekų ap­do­ro­jimą“ bal­suo­ti tei­gia­mai, mat „rei­kia ei­ti kar­tu ir žais­ti žai­dimą kar­tu“.
Nuo­to­li­nia­me po­sėdy­je da­ly­vavęs TRATC-o di­rek­to­rius V. Do­mar­kas pa­brėžė, kad priim­ti spren­dimą la­bai rei­kia. Jei pri­ta­ri­mo ne­gaus, įmo­nei tai bus kliu­vi­nys teik­ti pa­raišką ir iš Eu­ro­pos Sąjun­gos struktū­ri­nių fondų gau­ti per 600 tūkst. eurų. O pa­ramą gavęs ir prie pro­jek­to pri­dėjęs 100 tūkst. eurų sa­vo lėšų, TRATC-as galėtų įreng­ti sto­ginę bio­lo­ginėms at­lie­koms priim­ti, lėtaeigį smul­kin­tuvą bei fron­ta­linį krau­tuvą.
„Sto­ginė­je su­rink­tu­me mais­to at­lie­kas, jas su­smul­kin­tu­me į kon­tei­ne­rius ir per­duo­tu­me per­dirbė­jams“ – pro­jek­to esmę pri­minė V. Do­mar­kas.
Di­rek­to­rius pa­brėžė, kad turė­ti sa­vo smul­kin­tuvą būtų itin ge­rai, mat įmonė galėtų pa­ti smul­kin­ti ša­kas, o ne šią pa­slaugą pirk­ti, tad nau­dos būtų ir iš to.
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Al­bi­nui Mas­laus­kui ki­lo klau­si­mas, ar kal­ba­ma tik apie mais­to at­liekų tvar­kymą, ar ir apie jų su­rin­kimą? „Ly­giag­re­čiai bus kal­ba­ma ir su vežė­jais“, – iš­gir­do di­rek­to­riaus at­sa­kymą.
Čia pat V. Do­mar­kas pri­dūrė, jog dėl per ma­žo at­liekų kie­kio, mat dau­gia­bu­čių Rie­ta­ve ma­žai, o in­di­vi­dualūs na­mai yra ap­rūpin­ti kom­pos­ta­vi­mo dėžėmis, ga­li at­si­tik­ti taip, jog mais­to at­lie­kos nė ne­bus su­ren­ka­mos. Tuo­met gy­ven­to­jams už šią pa­slaugą mokė­ti ir ne­reikės. Be to, žadė­jo, jog Rie­ta­ve kom­pos­ta­vi­mo dėžių at­si­ras dau­giau.
At­ro­do, iš­girdę A. Čer­nec­kio ra­gi­nimą, jog rei­kia ei­ti kar­tu su ki­to­mis tri­jo­mis sa­vi­val­dybė­mis, ku­rio­se mais­to at­liekų su­rin­ki­mas kur kas ak­tua­les­nis, ko­mi­te­to na­riai pri­tarė spren­di­mo pro­jek­tui ir teikė jį tvir­tin­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai. Ši pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį be jo­kių dis­ku­sijų pri­tarė, kad TRATC-as pa­raišką minė­tam pro­jek­tui teiktų.