Oginskių rezidencijos takais

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Su tur­tin­ga Rie­ta­vo praei­ti­mi bei Ogins­kių pa­li­ki­mu su­pa­žin­di­no V. Rut­kaus­kas
Rie­ta­vo Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus pra­ėjusį šeš­ta­dienį pri­si­jungė prie Eu­ro­pos mu­ziejų nak­ties ren­gi­nių ir pa­kvietė rie­ta­viš­kius bei vi­sus no­rin­čiuo­sius pa­va­ka­ro­ti, vaikš­tinė­jant bu­vu­sios Ogins­kių re­zi­den­ci­jos ta­kais, žiū­rint fil­mus bei gro­žin­tis nuo­sta­biu kultū­ri­niu pa­vel­du – ku­ni­gaikš­čių lai­kus me­nan­čiais bal­dais, Bir­žuvėnų dva­re ras­tais in­dais ir ki­tais is­to­rinę bei kultū­rinę vertę tu­rin­čiais daik­tais.

Mu­ziejų nak­tie ren­gi­niai Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mi nuo 2005-ųjų, mi­nint ge­gužės 18-ąją šven­čiamą Tarp­tau­tinę mu­ziejų dieną. Ta pro­ga kiek­vie­nais me­tais mu­zie­jai at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams ne­įpras­tu me­tu ir iš­nau­do­ja šį laiką kur­ti ryšį su bend­ruo­menė­mis, įtrau­kia į įvai­rias veik­las.
Pag­rin­di­nis šios išs­kir­tinės ak­ci­jos tiks­las – pa­kvies­ti žmo­nes atei­ti į mu­zie­jus ir su­si­pa­žin­ti su čia vei­kian­čio­mis pa­ro­do­mis, eks­po­zi­ci­jo­mis, da­ly­vau­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se to­kiu pa­ros me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jai ne­vei­kia. Šių ren­gi­nių me­tu sten­gia­ma­si įvai­rioms lan­ky­tojų grupėms kuo įtai­giau pri­sta­ty­ti mu­ziejų rin­ki­nius, tei­kia­mas pa­slau­gas, taip pa­ska­ti­nant vi­suo­menę la­biau domė­tis įvai­ria­pu­se mu­ziejų veik­la, daž­niau juo­se lan­ky­tis.
Sa­vo klo­dus pra­ėjusį šeš­ta­dienį tra­di­ciš­kai at­vėrė ir Rie­ta­vo Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus. Per Mu­ziejų nak­čiai skirtą ren­ginį rie­ta­viš­kiai bei prie jų pri­si­jun­gu­si sau­jelė uk­rai­nie­čių turė­jo pro­gą pa­si­vaikš­čio­ti bu­vu­sios Ogins­kių re­zi­den­ci­jos ta­kais, ku­riais ved­žio­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas, kaip vi­sa­da su did­žiu­liu už­si­de­gi­mu įtai­giai pa­sa­kojęs apie Rie­ta­ve anuo­met gy­ve­nu­sius ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius, jų nuo­pel­nus, kultū­rinį pa­li­kimą.
Pie­ti­nia­me mu­zie­jaus kie­me­ly­je pra­si­dėjęs ren­gi­nys vėliau per­si­kėlė į pa­čios įstai­gos erd­ves, kur su­si­rin­ku­sie­ji pa­kvies­ti į dviejų filmų per­žiūrą. Pri­si­de­dant prie Mu­zie­jaus nak­ties ini­cia­ty­vos rie­ta­viš­kiams pa­ro­dy­ti re­ži­sie­riaus Jus­ti­no Lin­gio fil­mai apie ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius. Žiūrė­ti fil­mus mu­zie­ju­je ir dar ko­ne naktį rie­ta­viš­kiams bu­vo ne­pap­ras­tai įdo­mi pa­tir­tis.
Ypa­tingą va­karą iš­ties daug dėme­sio skir­ta ku­ni­gaikš­čiams Ogins­kiams, apie ku­riuos, kaip įpras­ta, pa­sa­ko­jo V. Rut­kaus­kas. Mu­zie­jaus va­do­vas ap­rodė nuo­sta­baus gro­žio di­din­gai gi­mi­nei pri­klau­siu­sius bal­dus, ku­rie anuo­met puošė Rie­ta­ve puo­selėtą jų dvarą, Bir­žuvėnų dva­re ras­tus in­dus bei ki­tus ver­tin­gus daik­tus.